RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

OBSAH No 17 (1/2002) CONTENTS
MEZINÁRODNÍ UDÁLOST
III. mezinárodní trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha 2001, Česká republika
Cesty neklidu – neklid cesty: Hledání identity tištěného obrazu v jeho hranicích
Laureáti II. mezinárodního trienále grafiky Praha 1998
5. září – 30. října 2001, Staroměstská radnice
Soutěžní přehlídka miniinstalací
12. října – 29. listopadu 2001, Palác Adria
Katalog: česko-anglicky, 96 stran, 45 barevných reprodukcí, portréty a životopisy zúčastněných umělců, teoretické texty a eseje, vlastní výpovědi umělců. Objednávky na adrese vydavatele. Cena 100 Kč + poštovné.
Mezinárodní konference
12. října 2001, Maďarské kulturní středisko
Přednášky z této konference byly zveřejněny v tomto speciálním čísle Grapheionu č. 17, 1/2002.
INTERNATIONAL EVENT
3rd International Triennial of Graphic Arts Inter-Kontakt-Grafik Prague 2001, Czech Republic
The Fluttering Ways – The Ways of Flutter:
The Printed Image's Search for an Identity within Its Boundaries

Winners of the 2nd International Triennial of Graphic Arts Prague 1998
5 September – 30 October 2001, Old Town Hall
Mini-installation Competition
12 Otober – 29 November 2001, Adria Palace
Catalogue: Czech-English, 96 pages, 45 colour reproductions, partaking artists' portraits and biographies, theoretical texts and essays, artists' short discourses. Orders at the publisher. Price: CZK 100 + postage.
International conference
12 October 2001, Hungarian Cultural Center
Those lectures given on occasion of the conference were published in this special Grapheion issue no. 17, 1/2002.
ulice

KONFERENCE III. MTG Praha 2001

CONFERENCE of the 3rd ITGA Prague 2001

Grafika hmotná či nehmotná
Maria Bonomi, Brazílie
Mohli bychom říci, že konflikt mezi materiálem a myšlenkou je vlastně tou nejdůležitější součástí díla. Naším cílem je umělecké dílo, grafika, výsledek. Může se nám to jevit jako znepokojující paradox, ale je to tak. Plánování nebo projekt samotný je prostředkem k přesunutí čehosi, co vychází z nás samých, navenek. Samotná tvorba je tak až druhým "pohybem", přičemž ten první se odehrává v našich myslích. Výsledné grafické dílo vypovídá o vnějším světě, který vnímáme vizuálně nebo dotekem, ale jeho pojetí a myšlenka jsou kompletně vytvořeny v naší mysli. (...) A tak má grafická tvorba spíše než cokoli jiného apriorní představu grafické ideje, která zaručuje výtvarnou hodnotu díla a předchází jeho realizaci. A do ví, třeba se jednoho dne budeme moci bez realizace obejít úplně.
The immateriality or materiality of engravings
Maria Bonomi, Brazil
We could say that the conflicts between the material and that which is the idea are the very essence of the work. The trajectory of accomplishment is the art wor, the print, a consequence. This may seem paradoxical and disquieting, but it is true. In all cases the significance of projecting, or project, means transposing something that comes from within us outward, and so our very action is already the secon "movement", one the first is in our mind. The resultant engraving refers to the visible world perceived by the eye or by touch - but as a concept or an idea it is totally concludend in our mind. (...) And so, making an engraving is, before anything else, having a notion for a graphic idea which possesses graphic values preceding its materiality. And who knows - maybe someday we can even dispense with it altogether: the materiality.
M. Bonomi: Metempsychosis

Ř Maria Bonomi, Metempsychosis

Přehodnocení Gutenberga. Postavení grafické tvorby v období "informačního univerza"
Breda Skrjanec, Slovinsko
Pokud bych citovala Johna Cage: "Technologie mění prostředí i lidský druh, způsob našeho vnímání a přijímání prostředí. Technologické vynálezy a zdokonalení stimulují civilizační porok. Žijeme v době, kterou bychom mohli nazvat "informační univerzum" nebo "komunikační civilizace", v době, kdy se umění mísí s vědou," pak bych se musela sama sebe ptát, zda je dnes skutečně nezbytné diskutovat o postavení grafického umění. Nebylo by totiž stejně na místě diskutovat například o postavení malířství, sochařství a fotografie, nebo divadla, tance a vůbec vešerých tradičně definovaných disciplín? Proč bychom nemohli definovat grafické umění a všechny vizuální disciplíny prostě jako přiměřené formy uměleckého vyjádření z hlediska současného umění - přiměřené ve smyslu vlivu a moi výrazu, informace, reprodukovatelnosti atd.?
Rethinking Gutenberg. Status of graphic art in the period of the "information gallaxy"
Breda Skrjanec, Slovenia
If I quote John Cage saying: "Technologies are changing environment and mankind, our way of perception and registration of the environment. technological inventions and improvements are motivating the progress of civilisation. We are living in the period we can call the "information gallaxy" or "communication civilisation", in a time of fusion of arts andsciences", then I can ask myself whether it is necessary discussing the position of graphic art today? Isn't it equally justified to discuss the position of painting, sculpture, and photography and, nevertheless of course, theatre, dancing? All "traditionally" defined art disciplines? Why shouldn't we define graphic art and all visual disciplines simply as adequate forms of artistic expression in terms of contemporary art, adequate in the sense of power and expression, information, reproducibility etc.?
I. Krasić: e-male/e-fe-male

Ř Ines Krasić, e-male/e-fe-male

Grafika jako životní styl
Dorota Folga-Januszewska, Polsko
Slavná svoboda uměleckého projevu, o kterou usilovaly generace umělců 20. století, se v současnosti ukazuje být největší zátěží. Ochraňovaná zákonem, hlasitě provolávána, nesporná a šířící osamělost, otevřená co do prostředků, formy i podstaty, nakonec ukládá umělci povinnost volby z nekoneščného spektra možností. Zůstaly nám "školy", "akademie", "sdružení", přežily však tyto uzavřené kruhy, uniátní místa a skuteční "mistři"? Nebo nám zůstal pouze zmatečný, nedostatkem času ochromený, extrémy rozervaný svět? A takové extrémy se vyskytují i v soudobé grafice: na jedné straně neomezené možnosti rozmnožování, přetiskování, kopírování, a rozesílání obrazu, na straně druhé postupně se prosazující kult originálu a záliba v jedinečnosti.
Graphic art is a life-style
Dorota Folga-Januszewska, Poland
The renowned freedom of artistic expression, sought for by generations of artists of the 20th century, seems nowadays to be art's heaviest burden. Granted by law, ostentatiously proclaimed, unquestionable and spreading loneliness, freedom of medium, form and substance, it imposes on the artist a duty of choice from an infinite number of possibilities. Have any "schools", "academies", of "associations" survived, are there any closed circles, any unique places, are there "masters"? Or maybe only a world filled with turmoil, paralysed by lack of time, torn between extremes? And it is those extremes that abound in the contemporary graphic art: on the one hand the unlimited possibilities of duplication, printing, copying, and sending of an image, on the other hand the increasingly pervading cult of the roiginal and preference for the unique.
Z. Januszewski: Okno do vesmíru

Ů Zygmunt Januszewski, Okno do vesmíru, Kámen mudrců

Ů Zygmunt Januszewski, Fenster ins Weltall, Philosopher's stone

Přesun, hybridizace a globalizace
Alicia Candiani, Argentina
Na současnou grafiku také stále více působí proces hybridizace, který vidíme v jiných uměleckých prostředcích a který postupně ovlivňuje strategie i pozice dalších disciplín tak, že je nyní možné o "post-grafické" éře. Tento pojem odpovídá modifikacím pronikajícím do okruhu mezinárodních výstav, do výtvarné terminologie, do technik pracujících s novými médii a do užívání multiplikace ne jako prerodukční metody, ale jako tvoření samotného. Co zůstává, je nová kultura grafiky, která se vnořuje do nového světa intertextuality prostřednictvím zlomů archaických paradigmat; kultura, do které se integruje stále větší počet umělců. Ti ji používají jako strategii ve svém vyprávění. V tomto rámci je grafika schopna absorbovat, odpovídat a reagovat na zlomy a změny, které byly uvaleny na uměleckou tvorbu na úsvitu nového tisíciletí.
Displacements, hybridization, and globalization
Alicia Candiani, Argentina
In conclusion, we could say that today's graphic arts increasingly incorporate themselves into the hybridization processes present in all the other artictic manifestations, advancing over the strategies and spaces of other disciplines. Printmaking has finally transcended the limits that were imposed upon it, to the point where we may speak of "post-printmaking" to refer to the profound modifications introduced in its language, in its techniques, and in its use of multiplicity, no longer as the reproduction of an image, but as one of its generating elements. What remains is a new graphic arts culture that emerges into a new world of inter-textuality, through the rupture of archaic paradigms; a culture with which an ever increasing number of artists are integrating, artists who use it as a strategy in their narratives, asserting, once again, that graphic arts are capable of absorbing, responding and reacting to the ruptures and changes that are being imposed upon artistic practices at the dawn of the new millenium.
P. V. Echeverría: Zkrat

Ů Patricia Villalobos Echeverría, Zkrat

Ů Patricia Villalobos Echeverría, Short-circuit

Premeny obrazu ako odrazu
Eva Trojanová, Slovensko
Spomínala som, že používanie fotografie mení v zásade tento princíp - obraz oko odraz vzniká presvietením nosiča - teda nejde v pravom slova zmysle o odtlačok. Odkedy sa fotografia začala používať v umení, aplikovala sa ako obraz transformovaný cez ďalšie médiá, či už maliarse, alebo grafické, resp. iné reprodukčné procesy. V poslednej dobe sa však fotografia vníma z hľadiska reprodukovateľnosti obrazu doslova ako grafika a vystupuje aj v tejto funkcii. Nielen signálom tohoto javu, ale aj jeho akceptovaním sú viaceré prehliadky grafiky, ktoré zaraďujú fotografiu medzi grafické médiá a tato ju aj prezentujú. Využitím niektorých možností fotografie a digitálných prístupov sa ďalej zmenil charater nosiča obrazu i charakter obrazu samotného.
Transformations of the image as a reflection
Eva Trojanová, Slovakia
According to what has been mentioned above, the use of photography fundamentally changes the principle - the image as a reflection originates by exposing celluloid to light: it is not an imprint in the true sense of the word. Since photography was introduced to art, it has been applied as an image transformed through other media, whether painting or graphic, or other proesses of reproduction. In recent times, photography has been perceived, from the aspect of reproduction of the image, as graphic art and it lalso functions like that. Numerous exhibitions of graphic art signal and accept this phenomenon, ranking photography amongst the graphhic media and presenting it like that. The use of photography and digital techniques led to further changes in the nature of the material substratum of the image and its nature.
V. Havrila: Záhrada

Ů Vladimír Havrila, Záhrada

Ů Vladimír Havrila, The Garden

Digitální technologie a informační revoluce.
Další možnosti vývoje grafické tvorby

Dragana Kovačičová, Jugoslávie
Taková radiální změna v chápání času, prostoru a koneckonců i reality samotné, musí nutně zasáhnout i celkové smyslové vnímání. Tato nová vizuální senzitivita se snaží získat moc nad odpovídajícím uměleckým obrazem. Ten nelze označit za grafickou tvorbu, fotografii ani malířství v tradičním slova smyslu, jelikož byl vytvořen novými technologiemi a má specifické formální a stukturální řešení. Nová umělecká tvorba samozřejmě užívá formální prvky existujících uměleckých odvětví. V tomto ohledu se grafické prvky jako linie a strukturální kompozice obrazu stále vyvíjejí. Přeneseny do digitálního záznamu a otevřeny procesu digitalizace se podílejí na vytváření nových struktur - digitální animace, 3D apod.
Digital technology and the information revolution. Possibilities for further development of graphic arts
Dragana Kovačič, Yugoslavia
Such large changes in the understaniding of time, space and finally reality consequentially affect the perceprtion and entire sensory apprehension. he new visual sensibility created in this manner strives to be attained in a fitting artistic image. It cannot be labelled as graphic art, photography or painting in the traditional sense, as it was cereated through the circumstances of new technology, and possesses specifi formal and structural solutions. However, the new image has undoubtedly employed formal elements from existiong branches of art. In this respect, graphic elements - lines, area relations and image strutural composition - continue to develop. Transferred to digital notation and open to digital processing, they participate in the creation of new structures, digitally animated, three-dimensional, etc.
B. Pavić: Pohled z továrny na kečup

Ů Branko Pavić, Pohled z továrny na kečup

Ů Branko Pavić, A view from the ketchup factory

Žeň elektrického proudu. Maďarská elektrografika v letech 1990-2001
Agnes HAászová, Maďarsko
Devadesátá léta charakterizovala snaha "vše zobrazit" - myslím tím otisky tváře, rukou, materiálu, texturální otisky se zvláštní aurou. Oproti tomu se ve druhé polovině desetiletí v mnohem větší míře používají počítače, čímž došlo ke zpestření oboru, nejen co se týče výrazu - např. velikost, materiál, barva - , ale též ve způsobu tvorby obrazu a v otázkách vizuálnosti, kde započalo hledání nových cest a nastala větší větší rozmanitost - např. přehodnocení a rozbor vztahu roviny a vizuálního prostoru pomocí stále se vyvíjejících třídimenzionálních programů. (...) V zahraničí na grafických výstavách byly elektrografické práce přijímány jako rovnocenné, oproti tomu maďarští umělci museli za uznání oboru bojovat tvrdě a s vytrvalou trpělivostí téměř celé desetiletí. Z tohoto hlediska bylo významné, že měli stále více příležitostí vystavovat svá díla na zahraničních akcích.
Harvesting the electric current- Hungarian electrographics 1990-2001
Agnes HAászová, Maďarsko
The 1990s were characteristic by an effort to "portray everything" - prints of faces, hands, materials, textural prints with a special aura. In the second half of the decade, by contrast, computers were used in a much greater measure, leading to the enlivening of the field not only in what concerns expression - for example, size, material, colour - but also in the method of creation of the picture and in questions of cisuality, where new paths began to be sought for and greater variety occured - for example, the reappraisal and analysis of the relation between levels and vitrual space with the help of continuously developing three-dimensional programmes. (...) Electrographic works have now been accepted as being of equal value at foreign print exhibitions, but for almost a whole decade Hungarian artists have, by comparision, had to fight hard and with unflugging patience for the recognition of this field. From this point of view it is very important that they have as many opportunities as possible to exhibit their works at events abroad.
E. Sósová: Lou Reed - John Cale

Ů Evelin Sós, Lou Reed - John Cale

Formální a obsahová změna obrazu v soudobé maďarské grafice a pozadí této změny
Júlia N. Meszárosová, Maďarsko
Nástupem nové generace přestalo být maďarské umění soustředěné kolem malířství. Umělci používají ve své tvorbě rozmanité předměty a prostředky a snaží se probádat formy společenské komunikace. reagují na projevy každodenního kýče a hororu, na ekologické a společenské problémy, na manipulovatelnost společnosti a na napětí a rozpory v umění, využívajíce často nejmodernější média a účinnou techniku (počítač, internetové publikace, velkoplošné plakáty, sešity, letáky, vývěsky atd.). Změna umělecké epochy spadá do období informační revoluce, která zásadním způsobem přetváří umění v celém světě. Možnosti dosud neznámých prostorů a časů, které se otevřely díky xeroxu, počítačům, videu, internetu atd., jsou v naší zemi nedozírné. Čas i prostor se rozšířily vskutku do nekonečna, realita a fikce se slévají a ztrácí se smysl míst a směrů: neboť vše je a může být všude.

G. G. Nagy: Kopie Federica
Changes in form and content of the image in the contemporary Hungarian print and the background to these changes
Júlia N. Meszáros, Hungary
With the onset of a new generation Hungarian art has stopped concentrating on painting. Artists use a variety of subjects and media and try to investigate formas of social communication. They react to manifestations of everyday kitsch and horror, to ecological and social issues, to the manipulation of society and to tensions and conflicts in art, often using the most modern media and effective techniques (computer, internet publication, large posters, excercise books, brochures, leaflets, billboards etc.). The beginning of the new era comes at the same time as the information revolution which has essentially reshaped art throughout the world. In Hungary, the possibilities of hitherto now unknown spae and time, opened up thanks to the photocopier, computer, video, internet and so on, are incalculable. Time and space have indeed expanded infinitely, reality and fiction run into one other, the sense of place and direction is lost; because everything is and can be everywhere.

Gábor Gyorgy Nagy, Kopie Federica I-V

Gábor Gyorgy Nagy, Federico copy I-V

Umělci v nové éře
Elaine A. Kingová, USA
Tak jako se rapidně mění technologie, objevují se stejné změny i na poli uměleckých mutací. Navzdory spornému významu elektronicky prodchnutého umění, je to přesto umění naší doby. Růst je proces změny a pro mnoho lidí, včetně umělců, je těžké takové změny akceptovat. Avšak není-li člověk aktivní, stagnuje, a proto se musí rozhodnout: Bude se věnovat pratikám minulosti a riskovat, že se stane neaktuálním, nebo bude hledat cestu k integraci svých myšlenek s měnícími se postoji a novými technikami, a tak zůstane životaschopným v dialogu s časem? Před tímto rozhodnutím stojí mnoho tvůrčích osobností. Neexistuje správná cesta - neexistuje ani špatná esta! Každý umělec se musí sám rozhodnout, jak postupovat, aby uplatnil svůj hlas a vytvořil svou vizi.
Artists in a new era
Elaine A. King, USA
As technology is rapidly changing, sotoo is the field of art mutating. Despite the quetionable significance of the eletronic infiltrated art, it nonetheless is the art of our time. Growth is a process of change, and for many, including artists, change is difficult to accept. However, without activity one stagnates, thus one must decide - does an individual hold on to the practices of the past and risk becoming obsolete, or does one seek ways to integrate one's ideas with changing attitudes and new techniques in order to remain viable within the dialogue of the time? This is a decision facing many creative persons. The is no right way - there is no wrong way! Each artist must decide how to proceed in order to release his or her voice and vision!
B. Viola: Pasáž

Ů Bill Viola, Pasáž

Ů Bill Viola, Passage

Mimo čas aneb Dimenze času v grafické tvorbě
Karen Dugasová a Walter Jule, Kanada
Nechci tvrdit, že obraz vytištěný tradiční technikou je nadřazen digitálním chimérám, ale domnívám se, že prostřednictvím lasických technik můžeme dospět trvalejšímu pochopení reálného času, založeného na životní zkušenosti. Navíc se domnívám, že vztah k přirozené fyzické odlonosti našeho světa, ať už ve sportu, v zahradničení, ve stavitelství, nebo v umění, podporuje fyzickou i psychickkou rovnováhu. Rovnováhu nacházíme v klidu, který předchází činnosti, v okamžiku, kdy je činnost pozdržena za účelem zesílení naší vnímavosti. Už bylo řečeno, že jednání bez takové přípravy postrádá schopnost existovat v čase. Je možné, že digitální obraz reprezentuje - pokud to tak mohu řídci - nečasový čas? Okamžik postrádající trvání? Nebo obrovskou rozsáhlou přítomnost simultánnosti.
Time out or The temporal dimension of printmaking
Karen Dugas and Walter Jule, Kanada
I will not argue, in conclusion, that the image printed from a plate is superior to the digital chimera, but I will suggest that the understanding of time which emerges from a life deepened by craft as a discipline might promise to be a more enduring comprehension. Further, I argue that interaction with the natural physical resistance of the world, whether in sports, gardening building, as well as art, promotes both physical and mental poise. In the stillness before the act , when action is deferred to the hightening of our awareness, the stillness is the poise. It has been said that an act without this preparation lacks the power to be in time. Perhaps the digital image represents, if one may say so - non temporal time? An instant without duration? Or a vast extended present of simultaneity.
K. Dugasová: Invaze světla

Ů Karen Dugasová, Invaze světla

Ů Karen Dugas, Licht invasion

"Nemám nic než hlas..."
Lynne Allenová, USA
Své místo v současném světě hledáme prostřednictvím minulosti, rodiny, vyprávění příběhů a dokonce i náboženství. Znovu onjevujeme své kořeny, abychom se ve svém chápání dostali tam, kde dnes jsme. A konečně, dochází ke směšování světů, k pochopení dvousečné pozice dobra a zla. (...) V září 1939 seděl v newyorském baru londýnský exilový básník W. H. Auden a psal báseň o počátku druhé světové války, o pocitu studu a o tom, jak jsou jednotlivé kultury zasaženy zdrcujícím pocitem studu. "To, co nás dohání k šílenství, je nesnesitelný pocit pooření. Tehdy neváháme sáhnout k násilí." V básni se také dočteme, že alternativou násiléí je "dotek reality - toho, co je a co už není ve světě možno." Mne jako autorku vizuální tvorby zaujal především poslední verš, kde básník říká: "Nemám nic než hlas, kterým mohu zmařit lež."
"All I have is a voice..."
Lynne Allen, USA
We look back to history, family, storytelling, and even religion to help us find our place in the present. We rediscover our roots, as a point of departure, to help us land where we are today. And finally, there is the mixing of worlds, the double-edge post of both good and evil. (...) In September 1939, W. H. Auden, an exiled peoet from London, sat in a New York bar and wrote a poem about the onset of World War II, and about shame and how cultures are infected by overwhelming feelings of shame. "Whate drives men mad is the unbearable feeling of being humilitated. Men revert to violene." The alternative, the poem says, is to be in touch with the reaility of what is, and is not, already possible in the world. As a visual artist, I identify with this closing line. "All I have is a voice", the poet says, "to undo the folded lie."
D. Attiová: Bez zubů

Ů Dottie Attieová, Bez zubů

Ů Dottie Attie, No teeth

KRONIKA
7. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
8. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2001
CHRONICLE
7th year of the Vladimír Boudník Award
8th year of the nation-wide competition Print of the year 2001

AUKCE
Dorotheum Vídeň
Sotheby's New York
Sotheby's Londýn
AUCTIONS
Dorotheum Vienna
Sotheby's New York
Sotheby's London

MEZINÁRODNÍ PERIODICKÉ SOUTĚŽE
Mezinárodní soutěž grafiky
Ars Electronica 2002
Graphica Creativa 2002
6. světové trienále grafiky malých formátů
II. mezinárodní bienále miniatury
12. cena za grafiku a tištěný obraz
III. mezinárodní bienále současné grafiky Trois-Riviéres
INTERANTIONAL COMPETITIONS
International print competition
Ars Electronica 2002
Graphica Creativa 2002
6th world small prints triennial
2nd international biennial exhibition of miniature
12th edition of the Award for the print and the printed image
3rd biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Riviéres


[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 06/05/11, Olga Frídlová