RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

OBSAH No 18 (1/2005) CONTENTS
ÚVODNÍK

Řemeslo versus koncept
Jo Ganterová, Skotsko
Vývoj studentů jako začínajících umělců je výrazně motivován jejich vztahem k určitému médiu. A zatímco někdy je volba média vedena jejich uměleckými idejemi, častěji je motivace intuitivní, založená na potřebě formovat myšlenky a vyjádřit je. Doba, kterou potřebují, aby se naučili určitou dovednost, jim přináší dostatek času na to, aby objevili svůj vizuální cit a vytříbili se koncepčně. (...) Pomalé procesy zhotovení leptu a kamenné litografie, které jsou zdrojem frustrace pro ty, co nedosáhnou hned dobrých výsledků, otevírají cestu možnostem pro jiné, kteří je budou i nadále trvale rozvíjet s opravdovou ambicí.
LEADING ARTICLE

Craft versus Concept
Jo Ganter, Scotland
Students' development as artists is powerfully motivated by their response to particular media. And while sometimes their choice of medium may be led by their ideas, more often their motivation is intuitive, based on a need to form ideas as well as express them. The time they take to learn a particular skill allows them time to discover a visual awareness and develop conceptually. (...) The slower processes of etching and stone lithography, while causing some students frustration because of their inability to produce good results quickly, open doors of possibility for others who go on to use them continually and with real ambition.
Z. Green, klauzura

Ů Klauzury bakalářů Edinburgh College of Art: Zillah Greenová, grafika, 2004

Ů BA degree show, Edinburgh College of Art: Zillah Green, Printmaking, 2004

SVĚTOVÉ SBÍRKY

Kabinet evropské grafiky v oxfordském Ashmoleanově muzeu
Kate Heardová, Anglie
Až na několik málo významných výjimek pojednává tento článek hlavně o kresbě, avšak Ashmoleanovo muzeum vlastní velkou a místy opravdu vynikající sbírku grafiky od 15. století po současnost. Mezi nejstraší práce patří série jednotlivých listů dřevorytů a kovorytů, z nichž mnohé se dochovaly pouze v jediném exepláři. Sbírka grafiky starých mistrů je, z velké části díky Francisu Douceovi, námětově široká. Nejkvalitnější jsou hlavně rané tisky z oblasti severní Evropy.
WORLD TREASURES

The Western Art Print Room, Ashmolean Museum, Oxford
Kate Heard, England
With a few notable exceptions, this article has so far mainly discussed drawings, but the Ashmolean has a strong, and in areas outstanding, collection of prints from the fifteenth century to the present day. Among the earliest are a series of single-leaf woodcuts and metalcuts, a number of which are now unique examples. The collection of Old Master prints is, largely thanks to Francis Douce, wide ranging. It has particular strengths in early prints from northern Europe.

Ř Rembrandt van Rijn, Faust
Rembrandt: Faust

Z HISTORIE GRAFIKY

Grafické řady světového umění.
Výstava v sedmi etapách

V roce 2003 uspořádala Staatsgalerie Stuttgart výstavní cyklus, který skrze "příběh" jedné konkrétní série grafického díla velkých mistrů – od Dürera až po Barnetta Newmana – uvedl diváka do tvůrčího procesu každé z nich na pozadí životních osudů umělce i společenského obrazu doby. S laskavým svolením Stuttgartské galerie může Grapheion tuto pozoruhodnou prezentaci grafického umění zprostředkovat také svým čtenářům.

Ř Francisco de Goya, Spánek rozumu rodí příšery, Capricho 43
FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART

The Graphic Suites of World Art
An Exhibition in Seven Stages
In 2003 the Staatsgalerie in Stuttgart organised an exhibition cycle which led the viewer, through the "story” of one specific series of a print by the great masters (from Dürer to Barnett Newman), into the creative process of each of them against the background of the life of the artist and the social picture of the time. With the kind permission of the Stuttgart gallery, Grapheion is pleased to present this graphic art to its readers.

Ř Francisco de Goya, The Sleep of Reason Breeds Monsters, Capricho 43
Goya: Spánek

SOUČASNÁ GRAFICKÁ SCÉNA

Louise Bourgeoisová. Grafické dílo
Catherine de Braekeleerová, Belgie
Od počátku se vyskytuje vedle sebe několik typů grafického zpracování, takže je někdy obtížné určit chronologii či přesné datování: jde o zjednodušené a téměř nešikovné kresby; o kresby zamotané jako přadeno, skládající se z velkého množství čar; o abstraktní kresby s geometrickými tvary; o kresby podobné písmu…
Obtížnost datování je mnohdy zesílena – kromě opakování obsedantních témat – postupným návratem k určitým exemplářům, které Louise Bourgeoisová neúnavně znovu zpracovává či přepracovává. Tato metoda dovoluje extrahovat jejich hlavní jádro, či dokonce rozvíjet dále jejich smysl.
CONTEMPORARY GRAPHIC SCENE

Louise Bourgeois. Graphic work
Catherine de Braekeleer, Belgium
Different graphic treatments are combined, making it sometimes difficult to organize the work chronologically or to date it: there are simple, almost awkward drawings, coil drawings made of a multitude of strokes, abstract drawings of geometric shapes, writing-drawings…
This difficulty to date the drawings is moreover reinforced by the fact that Louise Bourgeois endlessly reworks certain pieces to extract their quintessential nature, or to develop their meaning.
L. Bourgeois: Metamorfóza

Ů Louise Bourgeois a Maria Fluxová, Metamorfóza

Ů Louise Bourgeois and Maria Fluxa, Metamorfosis
Člověk může snést všechno, jestliže to vyjádří
Sophie Lévyová, Francie
Z grafických technik preferuje rytinu a suchou jehlu nepochybně z důvodu jejich podobnosti se sochařstvím; to svědčí o jisté náklonnosti k nástrojům, které drásají látku mechanicky a nikoli chemicky: "symbolický akt rytí… byl účinný způsob přímého obrácení antagonismu." Motivy, které Louise Bourgeoisová používá, jsou často reverzní, duté a plné, ženské a mužské, příznivé a neblahé, přičemž tato reverzibilita je v jistém vztahu k vlastnostem kresby a rytiny. Pokud jde o kresbu, může být prostor ponechaný jako rezerva – uvnitř nebo vně čáry – stejně tak dobře plný jako prázdný. Podobně je to s dutinou – v rytině působí jako černá zóna, vypadá jako plná.

Ř Louise Bourgeoisová, Zmizel do naprostého ticha
You can stand everything if you can put it into writing
Sophie Levy, France
Among the various printing techniques, she favours dry point and the burin, most likely because of their connection to sculpture, in other words a certain propensity for instruments which dig into the material mechanically (and not chemically): "The symbolic act of engraving… was an effective way of directly converting antagonism.”1 Louise Bourgeois' motifs are often reversible, filled and empty forms, feminine and masculine, benevolent and cruel, a reversibility which has a connection to the properties of drawing and etching. In drawing, the space left in reserve, in or out of the line, can just as easily be seen as filled or empty. In the same way, it is the emptying or etching out in printing which will give the inked zone its filling.

Ř Louise Bourgeois, He Dissappeared into Complete Silence
L. Bourgeois: Zmizel
Co znamená tisk pro Louise Bourgeoisovou?
Paulo Herkenhoff, Brazílie
11. Co znamená tisk pro Louise Bourgeoisovou?
Je to médium s historií. Louise Bourgeoisová oceňuje grafiky Callota, Goyi, Muncha a Ensora. Studovala v New Yorku (1946) se Stanley Williamem Hayterem v jeho studiu pojmenovaném Atelier 17, kde byla grafika prostředkem výměny a nezapomenutelných setkání. Kolega Nemésio Antuńez napsal ve svých Prisión Humana: "pour Louise amicalement".

Ř Louise Bourgeoisová, Neopouštěj mě
What is a print for Louise Bourgeois?
Paulo Herkenhoff, Brazil
11. What is a print for Louise Bourgeois?
It is a medium with history. Louise Bourgeois appreciates the prints of Callot, Goya, Munch, and Ensor. She studied in New York (1946) with Stanley William Hayter at his studio, Atelier 17, where prints were a medium of exchange and indelible encounters. Nemésio Antuńez, a colleague, wrote in his Prisión Humana: ”pour Louise amicalement.”

Ř Louise Bourgeois, Do not Abandon Me
L. Bourgeois: Neopouštěj

Sean Scully. Zrcadla 1982-2004.
Grafické a fotografické dílo

Véronique Blondeelová, Belgie

Silně ovlivněn Markem Rothkem, Pietem Mondrianem a Jasperem Johnsem zcela opuští figuraci a soustředí se na jediný princip, ke kterému se bude opakovaně vracet i později: na dynamickou kompozici horizontálních a vertikálních pásů rozličné tloušťky, které v nepravidelných rytmech vycházejí přímo z viditelného světa a propůjčují abstrakci tělesnost a reálnost figurace: "Využívám efektivně a víceméně výhradně horizontály a vertikály. Používám je jako symbolické a psychologické prvky. Horizontály představují věčný horizont, místo, kde vidíme okraj našeho vlastního světa. Vertikály potvrzují věčnou pravdu a to stejným způsobem, jak se my lidé držíme zpříma – jak stojíme."
Sean Scully. Mirrors 1982-2004.
Prints and Photographs

Véronique Blondeel, Belgium

Inspired by Mark Rothko, Piet Mondrian and Jasper Johns, he completely abandoned the figurative and put in place a principle which he has taken up over again and again: a dynamic composition of horizontal and vertical bands of various thicknesses, in irregular rhythms, coming directly from the visible world and giving to abstraction the corpulence and reality of the figurative: ”In fact, I work more or less exclusively with horizontal and vertical lines. I use them as symbolic and psychological elements. The horizontal lines represent the eternal horizon, the place where we see the edge of our own world. The vertical lines are positive affirmations, in the same way that we manage to keep ourselves standing.”
S. Scully: Triptych

Ů Sean Scully, Rudý triptych

Ů Sean Scully, Red Triptych

DÍLO - OSOBNOST - ČAS

Vojtěch Preissig
Tomáš Vlček, Czech Republic
Preissigova tvorba patří mezi zakladatelská díla umění 20. století. I když její význam a známost se stále jestě rozcházejí, proměny umění druhé poloviny 20. století přinesly nové možnosti pochopit jeho tvorbu jako neobyčejně invenční dílo, které předznamenalo řadu tendencí a tvůrčích objevů výtvarného umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Mimořádná na Preissigově díle je skutečnost, že se utvářelo v proměnách a variacích zhodnocujících umění doby kolem roku 1900. Bylo jen několik tvůrců narozených v desetiletí mezi lety 1865–1875, kteří dokázali před ním nebo současně s ním zhodnotit tvůrčí kvas přelomu století pro nové pojetí umění.
THE WORH - THE PERSONALITY - THE TIME

Vojtěch Preissig
Tomáš Vlček, Česká republika
The work of Vojtěch Preissig is among the pioneering artistic achievements of the 20th century. Although its significance has not been fully appreciated, and his work is generally not well-known, transformations in art in the second half of the 20th century gave rise to new ways of seeing this work as unusual and inventive and foreshadowing a number of trends and creative inventions of 20th and early 21st century art. What is remarkable about Preissig's work is that it was created amid the transitions and variations that were valorising art in and around 1900. Only few artists born in the decade between 1865 and 1875 were able to find their way through the artistic turmoil of the turn of the century toward a new artistic conception.
V. Preissig: koláž

Ů Vojtěch Preissig, koláž

Ů Vojtěch Preissig, collage

Grafické dílo Salvadora Dalího
Anna Manická, Polsko
Dá se říct, že Dalí byl skutečný vynálezce na poli tisku; začínal s ranými tisky na celuloidu, pak pokračoval přes automatickou kresbu jehlou na desku, až nakonec skončil s výstřely z pušky a náboji s hřebíky, které střílel na desku. Při práci s deskami Dalí používal ty nejroztodivnější nástroje, jako např. i sekyrku či vidličku. Ve své manufaktuře na štočky, ať šlo o litografické kameny, nebo desky pro rytiny, se pochopitelně neobešel bez obecenstva. V podstatě režíroval podívanou.

Ř Salvador Dalí, Ukřižování
Salvador Dalí's graphic art
Anna Manicka, Poland
It may be said that Dalí was a genuine inventor in the field of printmaking, beginning with his early prints on celluloid, through automatic drawings with a point on a plate, rifle shots and nail bombs thrust at the plate. All sorts of most bizarre tools used by Dalí to work out his plates such as an axe or a fork, are a different matter. In his manufacture of matrices, whether lithographic stones or plates for etching, naturally enough Dalí could not have done without an audience. In essence, what he did was to stage a show.

Ř Salvador Dalí, The Crucifixion
S. Dalí: koláž

Koloman Sokol
Karol Maliňák, Slovensko
Umelecká a životná púť Kolomana Sokola je cestou za presadením, vyjadrením vlastnej pravdy. Jeho sila spočíva v citlivosti, s akou vníma svet okolo seba, i v životnej skúsenosti, ktorá mu umožňuje zovšeobecniť problémy človeka a podať vlastnú výpoveď, ale počas celej tvorby aj nefalšovaná, neokázalá, ale o to úprimnejšia a intenzívnejšia láska a úcta k človeku. Pretože celé Sokolovo dielo je o človeku – o jeho radostiach a starostiach, smútku aj šťastí, láske a nenávisti, hrdosti i pokore. Je to dielo veľmi emotívne, prežité, každý jeho detail sa viaže na konkrétny zážitok, vnem, podnet, spomienku.

Ř Koloman Sokol, Autoportrét
Koloman Sokol
Karol Maliňák, Slovakia
Koloman Sokol's pilgrimage in life and art is a path towards resettlement, towards expressing his own truths. His strength relies on the sensitivity with which he perceives the world around him and an experience of life which enables him to universalise a person's problems and give his own response; throughout his whole work not falsified, not pretentious, but sincere and intensive love and respect towards the person, because the whole of Sokol's work is about the person – about joys and sorrows, sadness and happiness, love and hate, pride and humility. It is very emotional work, old-fashioned, every detail relying on a concrete experience, perception, impulse, memory.

Ř Koloman Sokol, Self-Portrait
K. Sokol: Autoportrét

Vladimír Boudník
Hana Larvová, Česká republika
Boudníkův osud byl veskrze paradoxní. Ačkoliv ve svých snahách zůstal nakonec sám a nepochopený, svým uměním získal v kontextu českého poválečného období zakladatelský význam. Jeho role byla natolik klíčová, že přímo nasměrovala jednu z cest české poválečné abstrakce. Byla to především neobvyklá tvůrčí invence, extatické proklamace a novátorské alternativní výtvarné postupy, které umožnily Boudníkovi spíše intuitivně formulovat některé zásadní úvahy, jež tehdy stály v zorném úhlu proměn současné světové malby.
Vladimír Boudník
Hana Larvová, Czech Republic
Boudník's destiny was paradoxical through and through. Although in the end he remained alone and misunderstood in his efforts, he did acquire the position of a founder in the post-war context in the Czech lands. He had such a key role that he gave a personal direction to one of the paths of Czech post-war abstraction. It was above all his unusual creative invention, ecstatic proclamation, and innovative alternative approaches that enabled Boudník, more or less intuitively, to formulate some basic considerations which were then at the forefront of changes in contemporary international painting.
V. Boudník: Strukturální grafika

Ů Vladimír Boudník, Strukturální grafika

Ů Vladimír Boudník, Structural print

Walter Koschatzky. Posel grafického umění
Peter Baum, Rakousko
Jeho jasnou dikcí vyjádřená standardní díla Umění grafiky (1972), Umění kresby (1977), Umění akvarelu (1982) a Umění fotografie (1984) se s fantastickými náklady až 240 000 výtisků (včetně velmi rozšířených kapesních vydání) stala bestsellery, jaké tato branže dosud nezažila. Někdejší velice záslužný ředitel Albertiny jen těmito knihami pokryl, vědecky zpracoval a shrnul celé spektrum uměleckých prací na papíře. Tyto publikace, vždy otevřené výsledkům nových vědeckých bádání, poznatkům a definicím, věcně fundované a většinou ilustrované příklady z Albertiny, oslovily učení chtivé, zainteresované publikum, sahající daleko za rámec odborných a studentských kruhů.
Walter Koschatzky. Ambassador of Graphic Art
Peter Baum? Austria
His standard works, expressed in a clear style: The Art of Printmaking (1972), The Art of Drawing (1977), The Art of the Watercolour (1982) and The Art of Photography (1984) with their amazing editions of up to 240,000 copies (including a very widely distributed pocket edition) became bestsellers in a field where this was unknown. The former highly respected director of the Albertina responsible for these books edited them in a scholarly way and gathered together a spectrum of artistic works on paper. These publications, always open to the results of new academic research, information and definition and materially funded and illustrated by (for the most part) examples from the Albertina, addressed a public interested and eager for instruction, which extended beyond specialist and student circles.

VÝROČÍ

100 let od založení Die Brücke
a úloha dřevořezu v tvůrčím programu německého expresionismu

Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel a Karl Schmidt-Rottluff se 7. června 1905 v Drážďanech rozhodli spojit do umělecké skupiny Brücke. Paralelně s francouzským fauvismem se tak rozvinulo jedno z ústředních hnutí mezinárodního výtvarného umění počátku 20. století – německý expresionismus. Všichni čtyři zakládající členové byli ve věku mezi 21 a 26 lety a studovali architekturu na Vysoké škole technické v Drážďanech. Až na Kirchnera, který v zimě 1903/04 navštěvoval Debschitzovu školu v Mnichově, byli v oblasti malířství a grafiky naprostými samouky.

Ř Erich Heckel, Stojící Fränzi
JUBILEES

The centenary of the foundation of "die Brucke"
and the role of the woodcut in the creative programme of German Expressionism

On the 7 June 1905 in Dresden Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel and Karl Schmidt-Rottluff decided to form an artistic group called Die Brücke. In parallel with French Fauvism they developed one of the central movements of international art at the beginning of the twentieth century. All four founding members were at that time aged between 21 and 26 and were studying architecture at the Technical High School in Dresden. Except for Kirchner, who in the winter of 1903/04 attended the Debschitz School in Munich, they were self-taught in the field of painting and printmaking.

Ř Erich Heckel, Fränzi Standing
E. Heckel: Franzi

Surové řezy. Evropské figurativní tisky od Gauguina po Paladina
Mark Henshaw, Austrálie
Expozice postavila do protikladu umělecká díla ze dvou různých období 20. století z hlediska figurativnosti a z pohledu pracovních metod a vzhledu povrchu. První období zahrnuje raný expresionismus od cca 1905 do 1920 – umělce jako jsou Heckel, Kirchner a Schmidt-Rottluff a dva jejich předchůdce – Gauguina a Muncha. Druhé období – pozdější neofigurativní éru pozdních 70. a 80. let 20. století, porovnala s pracemi německých výtvarníků jako Baselitz, Immendorff a Penck a zástupců tzv. italské transavangardy Clementeho, Chii, Cucchiho a Paladina.
Rough Cuts. European figurative prints from Gauguin to Paladino
Mark Henshaw, Australia
The exhibition contrasted works from two distinct periods in 20th-century art. It does so not only from their figurative standpoint but also from the standpoint of their working method and surface aesthetic. The two periods are the earlier Expressionist period from around 1905 to 1920, with artists such as Heckel, Kirchner and Schmidt-Rottluff and two of their precursors Gauguin and Munch, and the later neofigurative period of the late 1970s and 80s, with works by the German artists Baselitz, Immendorff, and Penck, and the Italians Clemente, Chia, Cucchi and Paladino, the artists of the so-called Italian transavanguardia.

Grafika Odilona Redona (1840-1916)
Alfred Werner, USA
Redonova grafická tvorba zahrnuje 172 litografií, 28 leptů a rytin plus devět mechanicky reprodukovaných kreseb). K litografii, kterou nejdříve nevnímal jako autentické médium s vlastními estetickými možnostmi, se zpočátku uchyloval jako k reprodukční technice pro kresby uhlem. Brzy odhalil její kvality a svébytné zákony, jakož i to, že není jen pouhou nanicovatou posluhovačkou suchých a chladných ilustrátorů bez představivosti, ale uměním, které uposlechne ”nejjemnější záchvěv senzitivity”.

Ř Odilon Redon, Bahenní rostlina, Smutná lidská hlava, deska II z portfolia Pocta Goyovi
The Graphic Works of Odilon Redon (1840-1916)
Alfred Werner, USA
Redons' oeuvre comprises 172 items (plus 28 etchings and engravings and 9 drawings mechanically reproduced). Redon at first did not look on lithography as a medium with its own intrinsic aesthetic possibilities, but resorted to it as a means of reproducing his charcoal drawings. He soon discovered it had qualities and laws of its own and that, far from being the insipid handmaiden of unimaginative, dry and cold illustrators, it was an art which obeyed ”the subtlest breath of sensitivity.”

Ř Odilon Redon, The marsh flower, a head sad and human, plate II from the portfolio Homage to Goya
O. Redon: Bahenní květina

MEZINÁRODNÍ PERIODIKA

Nouvelles de l'estampe
Gérard Sourd, Francie
Současná ředitelka výboru Laure Beaumont-Mailletová řídí rovněž Oddělení grafiky a fotografie Národní knihovny. Členové oddělení tvoří i většinu členů redakční rady včetně šéfredaktora a jsou současně i zaměstnanci oddělení. Tam se také nachází sídlo sdružení a redakce časopisu. Takto semknutá struktura umožňuje snížit náklady (např. pronájem kanceláře), které by jinak nemohla pokrýt a vytvářet – díky pružnosti zpětné vazby – i redakční náplň. Jako každá mince má i tato svuj rub: publikum má proto značnou tendenci považovat Nouvelles de l'estampe za revue Francouzské Národní knihovny, která jí poskytuje státní podporu, a předplatnému nepřikládá takový význam.
INTERNATIONAL PERIODICALS

Nouvelles de l'estampe
Gérard Sourd, France
Its current director Laure Beaumont-Mailletová likewise directs the Department of Prints and Photographs of the Bibliothčque Nationale. Most of the members of the editorial committee, including the editor in chief, are at the same time employees of the department, which is also the seat of the association and the office of the journal. Such a structure reduces costs (for example, office space) which otherwise could not be covered and, thanks to the immediacy of the feedback, allows for flexibility in the editorial content. But there are two sides to a coin: for this very reason the public tends to think of Nouvelles de l'estampe as the review of the Bibliothéque Nationale, and that the library provides it with state support, so that subscriptions are not so important.

TÉMA GRAPHEIONU: KOMIKS

Prokleté citáty
Roger Sabin, USA

Komiks a výtvarné umění bývaly vždy nesnášenliví spolubydlící, i navzdory skutečnosti, že tyto umělecké formy jsou si bližší, než mnozí komentátoři připouštějí. Jejich často symbiotický vztah platí – jak dosvědčila výstava v Muzeu současného umění v Houstonu, 12. dubna–29. června 2003 – již od počátků existence masového tržního komiksu ve Spojených státech. (...) Stále však přetrvávají kontroverze, kdo v tomto vztahu vyhrává, protože oba světy, byť sevřené v tvůrčím objetí, neměly nikdy rovnocenné postavení. Zatímco arbitři vkusu se tradičně zabývali uměním výtvarným, komiks zůstával na dně zásuvky.
GRAPHEION'S THEME: COMICS

Quote and Be Damned…?
Roger Sabin, USA
Comics and fine art have always been uneasy bedfellows, despite the fact that the two art forms are closer than many commentators have allowed. In fact, their relationship is often symbiotic, as many of the artworks in Contemporary Arts Museum, Houston, 12 April–29 June 2003, attested, and this has been true since the beginning of mass-market comics in the United States. (...) And yet controversies remain about who wins and who loses from the relationship, because these two worlds, though locked in a creative embrace, have never been on an equal footing. While fine art traditionally has been feted by the arbiters of taste, comics remain at the bottom of the cultural heap.
Odilon Redon: Chiméra

Ů Laylah Aliová, Bez názvu

Ů Laylah Ali, UntitledÚ Arturo Herrera, Bez názvu

Ú Arturo Herrera, Untitled

Funny Cuts - Kreslený film a komiksy v současném umění.
Pop art: Konfrontace high & low

Úvod do výstavy ve Staatsgalerie Stuttgart

Od konce 19. století, kdy se komiksové médium poprvé objevilo, docházelo k mnohostranně vzájemnému ovlivňování s výtvarným uměním. V 50. a 60. letech 20. století však britský a americký pop-art nastolil uměleckou výměnu názorů, která se používáním komiksových, senzaci vyvolávajících motivů, snaží pro výtvarné umění získat další nové výrazové možnosti.
Funny Cuts - Cartoons and Comics in Contemporary Art.
Pop Art: Confrontation High & Low

Introduction to the exhibition of the Staatsgalerie Stuttgart

The influence of the fine arts on the medium of comics and vice versa had many aspects as early as the end of the 19th century, when they appeared for the first time. However, in the 1950s and 1960s, British and American Pop Art established an artistic exchange of opinions, which –by using sensation-evoking motifs from comics – aimed to acquire a new form of expression for the fine arts.
A. Herrera: Bez názvu

Český komiks (?) a výtvarné umění
Petr Štěpán, Česká republika
Byly doby, kdy české komiksy neměly bubliny, aby se komiksu nepodobaly. Nesměly mít také příliš dynamický děj a příliš dynamické kompozice – znaky pro komiks jinak typické. Naopak, když už komiks musil být, tak měl být výchovný a vzdělávací. Což je ovšem další specifikum českého komiksu. Tuto tradici nejdokonaleji vytyčil sám Jaroslav Foglar. Seriál Rychlé šípy nebyl určen jen pro zábavu, měl jasné výchovné i mírně naučné ambice. Výmluvný je například i název jednoho příběhu: Rychlé šípy radí: nepijte na ovoce. Cílená snaha vychovávat mladého českého čtenáře existovala v časech církevního rozkvětu, v časech národního obrození, v časech budování státu. A potom ovšem v časech budování komunismu.
Czech Comics (?) and Fine Art
Petr Štěpán, Czech Republic
There were times when Czech comics did not have speech bubbles, so that they would not resemble comics. Neither the narrative nor the composition was to be overly dynamic, which is a typical feature of comics. If there were to be comics, they should have a moral and educational purpose, and that is another distinctive feature of Czech comics. That tradition was perfected by Jaroslav Foglar. The serial Rychlé šípy (The Swift Arrows) was not meant solely for entertainment, but clearly aimed to cultivate and educate, as reflected in the title of one story: The Swift Arrows say: don't drink after eating fruit. When the church was flourishing, then during the National Revival, and when the state was being built, there was a concentrated attempt to cultivate the young Czech reader. That appeared again when the edifice of communism was being erected.
J. Grus: Bath

Ů Jiří Grus, Bath

Manga a současné japonské umění
Muzeum umění, Helsinky
9. září - 27. listopadu 2005

Japonský komiks neboli manga je jedinečným fenoménem –svébytnou formou grafického umění a životním stylem. V Japonsku je manga stejně ctižádostivá umělecká forma i vzkvétající průmysl. Manga se prodává v každém novinovém kiosku a čtou je dospělí i děti, v podzemní dráze i v kavárnách a parcích. Po pravdě řečeno, kdekoliv jsou lidé, někdo z nich určitě bude číst manga. Na manga připadá téměř 40 % všech tištěných publikací v Japonsku, pokrývá široký okruh námětů a slouží mnoha odlišným účelům. Některá např. učí vaření, jiné golfu, ekonomice nebo japonštině.
Manga and Japanese Contemporary Art
Tennis Palace Art Museum, Helsinki
9 September - 27 November 2005

In Japan, manga is both an ambitious art form and a booming industry. Manga is available at every newsstand and read by people, adults and children alike, on the underground and in cafés and parks. In fact, wherever there are people, someone will be reading manga. Manga accounts for nearly 40% of all printed publications in Japan. It covers a wide variety of subjects and serves many different purposes. For example, some manga teach cooking and others golf, economics or Japanese.
A. Tanemura: Time Stranger

Ů Arina Tanemura, Time Stranger Kyoko

UAAAAA!!! MANGA. Estetika pokleslé kultury
Museum für angewandte Kunst, Vídeň
31. srpna – 4. prosince 2005

UAAAAA!!! MANGA. On the Aesthetics of a Trash Culture
Museum of Applied Arts, Vienna
31 August – 4 December 2005


TEORIE

Indexfilie
David Bate, Anglie
Prvním úkolem celé dnešní teorie umění je najít nový jazyk pro komunikaci o uměleckém díle mimo zmiňovanou sféru formalismu. Dále bude rovněž třeba zahájit debatu o tom, co je v sázce při procesu vytváření značek (ve formě obrazů), a uvážit, o jaký typ investice se při tvorbě díla jedná na straně autora a na straně recipienta. Uvažování o této otázce nám umožní navrátit se zpátky k tomu, co vše je zahrnuto v samotném formalistickém diskursu a částečně zjistit proč je "čistota” formalismu stále tak populární.
THEORY

Indexiphilia
David Bate, England
The task for any kind of art theory today, then, is to find a language for pictures outside of that formalism. It will be a discourse that needs to deal with what is at stake in the making of marks as an image and consider what kind of investment is involved by the artist or the spectator in the production of an image? Considering this sort of question will, in the process, enable us to come back to what is involved in the discourse of formalism itself and to see partly why the 'purity' of formalism remains quite popular.

Umění po postmoderně?
Elaine A. Kingová, USA
I přes základní kulturní přesuny a posuny estetických hranic v posledních letech nemůžeme dnes jednoduše aplikovat termín pluralismus sedmdesátých let minulého století na popis postmoderního umění, či lépe po-post(moderního) umění. Zatímco postmodernismus byl určen k rozbití vysokého umění, po-post je inovativní restitucí umění – přestavba z ruin a liberalizace výsledků předešlého nervového záchvatu umění, který si samo přivodilo. Rychlé společenské a technologické změny spolu se základními změnami v přístupu k předmětům jako zdrojům poznání zanechaly kurátory a kritiky (včetně mě) s nejasnými definicemi cíle a charakteru post-postmoderního umění.
Art in an After Post World?
Elaine A. King, USA
Despite the fundamental cultural shifts and expansion of aesthetic boundaries in recent years one cannot apply the 1970s term 'pluralism' to describe either Post-Modern Art or After-Post Art. PM was dedicated to dismantling high art, and AP is about innovative reconstitution—a rebuilding from both the ruins and the liberation results from art's own previous, self-imposed breakdown. Rapid social and technological changes combined with essential changes in attitudes to objects as sources of knowledge have left curators and critics [including myself] in the 21st century with unclear definitions of the aim and character of Post-Post-Modern Art [Po-Po-Mo].

Ř Michel Cleempoel, 13 Aout 2002-1
M. Cleempoel: 13. srpna 2002

V NOVÝCH KONTEXTECH

Aktivisté u cesty
Randi Barenholtzová, USA
Sociální aktivismus není samozřejmě žádnou novinkou. Protestní umění jako žánr se vynořilo v Goyově reakci na Napoleonův teror ve Španělsku, resp.v ještě mnohem slavnější Picassově Guernice (1937), a jeho aktivity nabírají na intenzitě. V prosazování mediálně kritického umění napomáhají ti výtvarníci, kteří důsledně strhávají bariéry mezi výtvarným uměním a médii. Na mysli máme např. práce na fotografiích z filmových záběrů Johna Baldissariho nebo Barbaru Krugerovou a Jenny Holzerovou.
IN NEW CONTEXTS

Roadside Activism
Randi Barenholtz, USA
Of course social activism is not a new thing. Protest Art has increasingly emerged as a genre since Goya and his reaction to Napoleon's brutality in Spain or Picasso's much heralded Guernica (1937). Some artists who have consistently broken down the barriers between 'fine' art and the 'media' have helped to open up possibilities of media-critical art. John Baldissari comes to mind, with his work of film stills, as well as Barbara Kruger and Jenny Holzer.
B. Madsen: Odplata nemá konce

Ů Barbara Madsenová, Odplata nemá konce

Ů Barbara Madsen, Revenge Never Ends

ROZHOVOR

Chuck Close
Rozhovor s Terrie Sultanovou, USA
Existuje mnoho důvodů, proč byl americký výtvarník Chuck Close (nar. 1940) zvolen nositelem Ceny za celoživotní dílo udělované SGC, která mu byla předána na konferenci SGC ve Škole umění Masona Grosse. Šťastnou náhodou se konference odehrávala ve stejnou dobu jako první velká retrospektiva Closeových grafik v Metropolitním muzeu umění v New York City, která zdokumentovala tvůrčí a často velice experimentální způsoby, jimiž Close interpretuje své charakteristické náměty.

Ř Chuck Close, Autoportrét
INTERVIEW

Chuck Close
A Conversation with Terrie Sultan, USA
There were many reason why American artist Chuck Close (b. 1940) was chosen to receive the Southern Graphics Council Lifetime Achievement Award at the 2004 SGC conference at Mason Gross School of the Arts, Rutgers University, New Jersey. It was fortunate that the conference coincided with the first major retrospective of Close's prints at the Metropolitan Museum of Art in New York City, which documented the creative and often highly experimental ways Close reinterprets his signature subjects.

Ř Chuck Close, Self Portrait
Ch. Close: Autoportrét

ANKETA
1.Jaká událost Vás v oblasti grafiky v posledních dvou letech zaujala? (Soutěž, výstava, konference...)
2. Upozornili byste rádi na nějakou zajímavou publikaci článek či jiný text týkající se současné grafiky?
3. Ve srovnání s 90. léty lze v přítomnosti zaznamenat nějaké nové tendence ve světové grafické tvorbě?
4. Existují podle Vašeho soudu nějaká důležitá a zajímavá ohniska současného grafického dění ?
5. Má se podle vašeho názoru grafika otevřít novým technologiím a prezentacím, a pokud ano, v jaké míře, aby zůstala projevem sui generis?
SURVEY
1. What event in the graphic scene did attract you in the course of last two years (competition, exhibition, conference)?
2. Do you want to highlight any interesting publication, article or another text related to contemporary printmaking?
3. In comparison with 1990s, can we take notice of some new tendencies in the world graphic arts?
4. In your opinion, are there some significant and interesting hubs of contemporary printmaking?
5. In your opinion, must the printmaking open to new technologies and ways of presentation? And if so, how much, for it would remain a genre of its own right.

MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI

Lingua franca.
3. mezinárodní konference o grafice IMPACT

Stephen Inggs, Jihoafrická republika

Impact 2003 (www.impact2003.uct.ac.za) poskytl delegátům vynikající příležitost k zevrubné diskusi o všech aspektech grafické tvorby, a to dokonce až na globální úrovni. (...) Hlavní hodnota konference typu Impact 2003 spočívá v tom, že nabízí tvůrcům příležitost ke vzájemnému dialogu uvnitř oboru, oproti "vnější" a pochopitelně i zcela odlišné komunikaci každodenní praxe.
INTERNATIONAL EVENTS

Lingua franca.
IMPACT 3 International Printmaking Conference

Stephen Inggs, Rep. of South Africa

Impact 2003 (www.impact2003.uct.ac.za) provided delegates with an excellent opportunity for in-depth discussion around all aspects of printmaking, broadening discourse on a global level. (...) Most particularly, the value of a conference like Impact 2003 is that it offers practitioners an opportunity to communicate with each other 'from the inside' when ordinarily their interactions might be with outsiders whose concerns are – understandably – quite different.
program

Ů program

Kontakt.
Mezinárodní konference o grafice IMPACT 4

Beauvais Lyons, USA

Struktura konference umístěné do dvou měst dvou národů posloužila ke vzniku stereoskopického pohledu na grafiku a umění knihy. Díky dvěma místům konání se vytvořila možnost porovnat umění Poznaně a Berlína. Pomohla nám tato perspektiva pochopit, jaký základní charakterový rys mají grafici z různých kultur společný? Jak rozdílná tradice grafiky v Poznani a Berlíně odráží širší kulturní vzorce celé Evropské unie? (...) Internetová stránka obsahuje kompletní seznam přednášejících, abstraktů a dodatečných informací o mnoha událostech, které se konaly v průběhu konference IMPACT 4: web.utk.edu/~imprint.

Ř logo
Kontakt.
IMPACT 4 International Printmaking Conference

Beauvais Lyons, USA

Structuring the conference around two cities from two nations will serve to provide a stereoscopic perspective on printmaking and book arts. Through the two conference sites, delegates will have an opportunity to compare and contrast the arts of Poznań and Berlin. Does this perspective help us to understand essential characteristics that printmakers from different cultures have in common? How does the comparison of the print traditions of Poznań and Berlin reflect broader cultural patterns in the European Union? }...] The conference web site includes a complete listing of conference speakers, abstracts, and additional information on the many events taking place during IMPACT 4: web.utk.edu/~imprint.
logo

2. profesionální sympozium o grafice Museograbado: digitální média
Alicia Candiani, Argentina
Felguérezovo muzeum umístěné v oslnivé kolonální budově, která bývala vězením, od roku 1998 hostí ve svém prvním podlaží Museo grabado (www.museograbado.com). To je profesionální dílna pro grafickou tvorbu, která funguje díky sponzorování Národním uměleckým střediskem a Kulturním institutem Zacatecas. Jejím posláním je produkce kvalitních uměleckých grafik, výuka profesionálních mistrů tiskařů a vyčerpávající výzkum materiálů a technik. V Museograbado publikují mezinárodně proslulí výtvarníci jako José Luis Cuevas, Francisco Castro Leńero a Jordi Boldó. Kromě toho každé dva roky od roku 2002 organizuje profesionální grafické sympozium.
Museograbado 2nd Professional Graphic Art Symposium: Digital Media
Alicia Candiani, Argentina
Located in a gorgeous colonial building, which was a former jail, the Museum Felguérez has housed Museograbado (www.museograbado.com) on its second floor since 1999. Museograbado is a professional workshop for the production of Graphic Art that has functioned thanks to the sponsorship of the National Center for the Arts and the Zacatecas' Institute of Culture. Its mission is the production of high quality fine prints, the training of professional master-printers and the exhaustive research of materials and techniques. Museograbado has already been editing international well-known artists such as José Luis Cuevas, Francisco Castro Leńero and Jordi Boldó among others. In addition, it has organized a professional printmaking symposium on a biennial basis since 2002.

3. trienále chorvatské grafiky.
Střet médií

Slavica Markovićová, Chorvatsko

Národní Trienále chorvatské grafiky se snaží hledat vzájemné vztahy mezi vybranými tvůrci, zdůraznit směry a vývojové linie v oblasti grafické tvorby, představit tvůrce a skupiny tvůrců nejzajímavější co do vizuálních a technických kvalit. V rámci sporných oblastí tvorby pak na mezinárodní úrovni konfrontovat jednotlivce a skupiny, a analyzovat současné otázky v oblasti vizuálních fenoménů či grafických médií. Koncept třetího Trienále, definovala společným názvem Energie kustodka Kabinetu grafiky Vesna Kedmenec Križićová. Jeho jádro sestávalo ze sedmadvaceti pozvaných a třiapadesáti vybraných autorů.
The Third Croatian Triennale of Printmaking.
The Clash of Mediums

Slavica Marković, Croatia

The Triennale seeks to define relationships between the selected artists with an intention to manifest tendencies, and to emphasize directions in the field of printmaking, singling out the most interesting individuals or artistic groups in terms of visual and technical qualities. Within problematic areas the Triennale seeks to confront, on an international level, individuals and groups gathered around similar or opposing points of view in order to analyze current questions in the field of the visual phenomena, or the printmaking mediums. The concept of the 2003 Triennale under a joint title of Energy has been defined by Vesna Kedmenec Križić, a Print Room Custodian. The core consisted of a group of 27 invited and 53 selected artists.

4. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004
Lino: technika 20. století v digitálním věku
7. října - 14. listopadu 2004
Grand Prix: Bodo Korsig, Německo
Reena Jana, USA

Nejvíce ho proslavily multimediální projekty a překračování hranic mezi dvou- a třírozměrným prostorem: jeho sochy působí jako gigantické, hmatatelné kreslené čáry a dřevoryty, tištěné na papír nebo na plátno, připomínají více monumentální malby. Jejich prostřednictvím se k materiálu formuje umělcův intenzivní psychologický vztah: ”Dřevo doopravdy zraňuji,” říká o dlabání do dřeva a zároveň vypovídá o síle emocí a prožitků provázející tvůrčí proces.
4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004
Lino: a 20th-century technigue in the digital age
7 October - 14 November 2004
Grand Prix: Bodo Korsig, Germany
Reena Jana, USA

He is best known for blurring boundaries between different mediums, and between two- and three dimensions: his sculptures look like gigantic, palpable drawn lines, and many of his woodcuts, printed on either paper or canvas, resemble monumental paintings. He is involved in an intense physical relationship with his materials. ”I really hurt the wood,” he says of his process of carving shapes for his woodcuts, indicating the profound emotional quality of his work.
B. Korsig: ...uváženo!

Ů Bodo Korsig, ...všechno uváženo!

Ů Bodo Korsig, ...all considered!

26. mezinárodní bienále grafických umění Lublaň
Impulz
23. června - 2. října 2005
Grand Prix: Portoriko
Tisk jako metafora

Elvis Fuentes, Portoriko


Když hovoříme o grafice, nejčastěji máme na mysli tradiční trasfer výchozí kresby z nabarvené matrice (nebo desky) na papír nebo podobný povrch, čímž získáme ”obraz”. Matrici lze vyrobit různými postupy – pro tisk z výšky nebo z hloubky, a deska nebo blok mohou být ze dřeva, lina nebo kovu, výsledky jsou v podstatě shodné – tisk je odvozen od výchozí kresby. Ale co by se stalo, kdybychom přitom nepoužili barvu? Některé značky nebo otisky by na povrchu stále zůstaly – nemohli bychom je tedy také považovat za grafiku?
26th International Biennial of Graphic Arts Ljubljana
Thrust
23 June - 2 October 2005
Grand Prix: Puerto Rico
The Making of the Print as Metaphor

Elvis Fuentes, Puerto Rico


When we speak of printmaking, what most often comes to mind is the traditional transfer onto paper, or some other similar surface, of a master design from an inked matrix (or plate), whereby an image is obtained. The matrix may be achieved in relief or intaglio, and the plate or block may be made of wood, linoleum or metal. The results are essentially the same – an image is derived from the master design. But what would happen if no ink were used? Some mark or impression would still remain on the surface, and couldn't this also be considered a print?
z expozice

Ů z portorické instalace

Ů installation of Puertorican artists

S Waynem Crothersem o vlastní práci a výstavě v Győru
Julia Mészárosová, Maďarsko
V létě 2005 u příležitosti Mezinárodního uměleckého sympozia, které předcházelo 8. mezinárodní bienále kresby a grafiky "Mistři grafického umění”, uspořádalo Městské museum v Győru výstavu prací Wayna Crotherse z posledních deseti let (15. července – 11. září 2005). Crothersovo dílo se vyznačuje úsilím o pochopení kultur, které poznává na svých cestách a které techniku dřevořezu a dřevorytu objevily a rozvinuly. Jeho základní témata se dotýkají událostí zažitých na pomezí života a smrti, jeho vizuální, estetické a historické reminiscence objevují atmosféru za hranicemi naší každodenní zkušenosti.
Talking to Wayne Crothers about his own work and the exhibition in Győr
Júlia N. Mészáros, Hungary
In summer 2005, on the occasion of the International Art Symposium which preceded the 8th International Biennial of Drawings and Prints, "Masters of Graphic Art”, the Municipal Museum in Győr exhibited work by Wayne Crothers from the last 10 years (15 July – 11 September 2005) Crothers' work shows a striving to understand the cultures he has come across on his travels, cultures which have discovered and developed the techniques of the woodcut and the wood engraving. His basic themes touch events experienced on the boundary of life and death; his visual, aesthetic and historical reminiscences disclose the atmosphere on the borders of our daily experience.

13. soulské mezinárodní bienále grafiky Space 2004
1.-30. listopadu 2004
Grand Prix: Rjódži Ikeda, Japonsko
Seidži Jamagiwa, Japonsko

Rjódži Ikeda má dva ateliéry. Jeden na předměstí Tokia, blízko Univerzity umění Musašino, kde vede fakultu grafiky, a druhý na drsném východním pobřeží Hokkaida – na severním ostrově Japonského souostroví. Ten druhý objevil v roce 1985, když cestoval do rodného Nemura na pohřeb matky. (...) Blíž k moři se ocitl na mysu Očiiši na východním výběžku ostrova. A tam, v bažinaté pláni, stála zcela opuštěná stará rádiová retranslační stanice. A jako by ani to nestačilo pro mystickou scenérii, existují tu neuvěřitelné klimatické podmínky, které ještě více upoutaly Ikedovu představivost.

Ř Rjódži Ikeda, á/avec Antoni Tápies
13th Seoul Space International Print Biennial 2004
1-30 November 2004
Grand Prix: Ryoji Ikeda, Japan
Seiji Yamagiwa, Japan

Ikeda has two ateliers. One in the suburbs of Tokyo, near Musashino Art University where he heads the faculty of printmaking, and another on the rugged eastern coast of Hokkaido–the northern island of the Japanese Archipelago. He came across the latter in 1985, during a trip he took to his native Nemuro for the funeral of his mother. (...) Nearer the sea he found himself in Ochiishi Cape, which is at the eastern tip of the island. And there, on the plateau of marshland, an old radio transmission centre stood, quite abandoned. As if that wasn't enough for mystic scenery, there was also a surreal climatic condition to further capture Ikeda's imagination.

Ř Ryoji Ikeda, á/avec Antoni Tápies
R. Ikeda: Antoni Tápies

Události roku 2005
Mistr grafické miniatury Vladimír Zujev

Jelena Iljinová, Rusko
Cyklus Horizonty představuje jinou etapu umělcovy tvorby, kde se hlavním námětem stává experimentální hra s tvary a figurami. V červnu 2005 byly oceněny medailí na 12. trienále grafiky malých forem ve městě Lodž v Polsku. Cyklus Horizonty tvoří čtyři miniaturní grafiky a malý formát určil specifické kompoziční a strukturální rozvržení plochy. Pro umělce bylo důležité objasnit vzájemný vztah mezi pásem, hrajícím úlohu horizontu, a postavou, umístěnou do zbývajícího volného místa.
Events of 2005
Creative Miniatures by Vladimir Zuev

Elena Ilyina, Russia
The cycle Horizons is another stage in the artist's work in which he does not indicate any lateral considerations. The main theme of the print can be defined as an experiment with shapes and figures. His graphic experiments were awarded a medal at the 12th International Triennial Small Graphic Forms, Poland – Lodz 2005 in June. The four miniature prints belong to the cycle Horizons, and small format work determines in advance the specific compositional and structural planning of the surface. It was important for the artist to clarify the mutual relationship between the band playing the role of the horizon, and the figure, placed in the remaining free space.
V. Zujev: Horizont I

Ů Vladimír Zujev, Horizont I

Ů Vladimir Zuev, Horizon I

XI. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2004
Praha, 9. února - 13. března 2005
Cena Vl. Boudníka 2003: Marie Blabolilová, Česká republika
Jiří Hůla, Česká republika

"Je to podivný pocit, "když si uvědomuji, že všechno v přírodě – živé i neživé – je jednoho rodu. Vesmír člověka přitahuje a přitom ho svou nepochopitelností děsí. Člověk se ho snaží ohmatat, ale potom je ještě zmatenější. Snažím se svou prací hledat řád, který, jak se domnívám, se skládá z mnoha protikladů až "nepochopitelných nesmyslů", ale ve svém souhrnu dává celek, který právě těmito protiklady vytváří rovnováhu, a ta jej drží pohromadě." M. B.
11th nationwide contest Print of the Year 2004
Prague, 9 February - 13 March 2005
Vladimír Boudník Award 2003: Marie Blabolilová, Czech Republic
Jiří Hůla, Czech Republic

'It's a strange feeling, when I realise that everything in nature, animate and inanimate, is of a single genesis. The universe attracts man, and yet its inconceivability terrifies him. You try to touch it, but then you are even more confused. In my work I'm looking for an order that is, I believe, made up of many contradictions and ”incomprehensible nonsense”, but which in total creates a whole that establishes a balance from those contradictions, and that balance holds it together.' M. B.
M. Blabolilová: Jabloň

Ů Marie Blabolilová, Jabloň před plotem

Ů Marie Blabolilová, Apple Tree in front of a Fence

EX LIBRIS

XXXI. kongres FISAE
Benoit Junod, Švýcarsko
Poprvé se dají všechny informace o kongresu FISAE najít na internetu. Kompletní program na stránce www.fisae.org pro nyonský sjezd, který se bude konat od 23. do 27. srpna 2006, informuje o tom, jak se dostat do Nyonu, o hotelech a ubytování, o vízových povinnostech při cestě do Švýcarska a registrační formulář. Registrační poplatek je 170 eur, pro doprovázející osoby 150 eur. Nabízejí se dva fakultativní výlety, do Ženevy a do Lausanne, každý za 50 eur na osobu.

Ř Secuko Katanová, ex libris pro S. Sakuru
EX-LIBRIS

31st FISAE congress
Benoit Junod, Switzerland
For the first time, all the information on a FISAE congress can be found on the Internet. The site is www.fisae.org, and the complete programme for Nyon – which will take place from August 23 to 27, 2006 – can be consulted, as well as information on how to reach Nyon, hotels and accommodation, visa requirements for Switzerland, and a registration form can be downloaded from the site. The registration fee is EUR170, and EUR150 for accompanying persons. There are two optional excursions, one to Geneva and one to Lausanne, for EUR50 per person.

Ř Setsuko Katano, ex-libris for S. Sakura
S. Katano: ex libris

XI. trienále ex libris Chrudim
Simeona Hošková, Česká republika
Příval nových jmen na posledním ročníku nebylo možné nepřehlédnout, stejně jako vysokou uměleckou kvalitu studentské kategorie, která se tu pro české ex libris stává velkým příslibem. Nic na tom nemění ani fakt, že právě tady se v důsledku častého nerespektování pravidel soutěže (problémy signování, dedikace, značky ap.) mnoho vynikajících výkonů, ke škodě autorů i soutěže, bohužel samo diskvalifikovalo. Je však mimo jakoukoliv pochybnost, že nadaných a k tvorbě ex libris připravených mladých autorů je dostatek – samozřejmě že i zásluhou jejich pedagogů. Jinou otázkou je, jak dalece se z důvodů existenčních budou po studiu moci ex libris věnovat.
XIth Ex libris Triennial, Chrudim
Simeona Hošková, Czech Republic
The torrent of new names at the latest triennial could not be overlooked, just as the high artistic quality of the student category, which is very promising for the Czech ex libris. Nothing in that is changed by the fact that because the rules of the competition were frequently not respected (issues concerning signing, dedication, marks, and so on) many excellent achievements were, to the detriment of the authors and the competition unfortunately disqualified. There is however no doubt that there are enough gifted young artists prepared to create ex libris – clearly thanks to their teachers. It is another question as to how long it will be financially viable for them to devote themselves to the ex libris once they finish their studies.

UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ

Mezinárodní centrum grafiky New York na podzim 2005
Robin White Owen, USA
Dalším z nástrojů IPCNY je jeho internetová stránka www.ipcny.org, kde se umělci, členové, studenti i ostatní poučí o jeho výstavách a programech stejně jako o umělecké grafice obecně, grafických ateliérech a nakladatelích, nemluvě o výstavách grafiky v New York City. Obsahuje také úplnou historii výstavního programu IPCNY a s ním spojených aktivit.
ART ASSOCIATIONS

International print center New York. Autumn 2005
Robin White Owen, USA
One of the tools is its website, www.ipcny.org, where artists, members, students and others come to learn about IPCNY's exhibitions and programs, as well as about fine art prints in general, print studios and publishers, and current print exhibitions in New York City. The website also includes a full history of IPCNY's exhibition program and related activities.

ARPRIM, společnost pro propagaci tištěného umění
Pascal Tremblay, Kanada
V roce 1985 organizace změnila název na Quebeckou radu tištěné grafiky (le Conseil québécois de l'estampe, CQE), což jí umožnilo rozbít hranice mezi odlišnými tiskovými technikami. (...) S účinností od února 2005 se z Rady stala ARPRIM, společnost pro propagaci tištěného umění (Regroupement pour la promotion de l'art imprimé). Při definování technik, které patří k tištěnému umění, se rada odvolala na Code of Ethics For Original Printmaking (CQE 2000). Tedy: tištěné umění se vztahuje k tradičním a také inovativním uměleckým technikám, které používají jako prostředek matrici. Z toho vyplývá její nové poslání: propagovat znalost, šíření a vysvětlování současné grafiky a tištěného umění/média tisku na domácí i mezinárodní úrovni.
ARPRIM, Regroupement pour la promotion de l'art imprimé
Pascale Tremblay, Canada
In 1985 the organization changed its name to become le Conseil québécois de l'estampe (CQE) allowing it to expand the boundaries between different printmaking techniques. (...) As of February 2005, the Conseil québécois de l'estampe has become ARPRIM, Regroupement pour la promotion de l'art imprimé. To define the techniques comprised by printed art we have referred to the Code of Ethics For Original Printmaking (CQE 2000). Thus, printed art refers to all traditional and/or innovative art techniques that use the matrix as a means. Our new mandate is therefore: To promote the knowledge, the dissemination and the presentation of contemporary printmaking and printed art/print media on national and international levels.

Australská rada pro grafiku
Gwenda Flintoffová, Austrálie
Od chvíle, kdy byla Australská rada pro grafiku (Print Council of Australia, PCA, www.printcouncil.org.au) v roce 1966 zformována, vynaložila mnoho času a energie, aby mohla širší veřejnost lépe seznámit s žánrovou rozmanitostí grafické tvorby a s významy základních grafických technik, jako jsou dřevoryt, litografie atd. Tento didaktický záměr ovlivnil i první čísla časopisu IMPRINT a je stále aktuální i pro PCA, která usiluje o rozšíření publika pro grafiku a pro umění na papíře obecně. Organizace jedná jako společný mluvčí tiskařů a bývá součástí delegací vysílaných k vládě a žádajících o dodatečné fondy pro obor výtvarného umění.
Print Council of Australia
Gwenda Flintoff, Australia
Since the Print Council of Australia (www.printcouncil.org.au) was first formed in 1966, much time and energy has been spent in making the general public more conversant with the variety of prints available, the meaning of the terms woodcut, lithograph etc. Early editions of the Print Council's magazine IMPRINT had a strong educative focus, and the Print Council still works to widen the audience for printmaking, and art on paper generally. The organisation acts as a collective voice for printmakers and has been part of deputations to government seeking additional funding for the visual arts sector.
L. Saxtonová: obálka

Ů Louise Saxtonová, obálka

Ů Louise Saxton, envelop

DÍLNY

Oko a dovedná ruka aneb tvůrčí duch ateliéru Lacouriére-Frélaut
Alain Massuard, Francie
V této konstelaci se utvořil opravdový duch ateliéru. Snaha o kontinuitu, o předávání a o dokonalé dílo, jakož i úcta k umělcům, se staly jeho hlavními zásadami. V roce 1951 se Madeleine Lacouričrová rozhodla založením vlastního vydavatelství položit větší důraz na tisk grafických listů, čímž umožnila ateliéru získat autonomii při výběru umělců a osvobodit se tak od závislosti na galeristech a nakladatelích. Tato politika napomohla vytipování nové generace umělců, mezi nimiž figurují Hartung, Lardera, Zao Wou-ki, Soulages, Musić...
WORKSHOPS

The eye and the skilful hand or the creative spirit of the studio Lacouriére-Frélaut
Alain Massuard, France
The true spirit of the studio was created in this constellation. Its fundamental principle was enshrined in the effort to preserve continuity, to pass on and perfect a work as a kind of homage to the artist. In 1951 Madeleine Lacouričre decided to found her own publishing house, devoting greater emphasis to the printing of graphic sheets which enabled the studio to gain autonomy in the choice of artists and so liberate them from dependency on gallery owners and publishers. This policy helped in to highlight a new generation of artists which included Hartung, Lardera, Zao Wou-ki, Soulages, Musić...
Lacouriere

Ů Roger Lacouriere ve svém ateliéru

Ů Roger Lacouriere in his studio

Proyecto'Ace. Buenos Aires. Argentina
Alicia Candianiová, Argentina
Nové mezinárodní středisko pro výtvarná umění (www.proyectoace.com.ar) se zaměřením na grafiku a její vztah k novým médiím a designu nedávno vzniklo díky možnostem expanze a redefinice grafického média i díky umělcům samotným. Vede jej Alicia Candianiová, která narýsovala (doslova i metaforicky) tento nový prostor na základě svých vlastních zkušeností kočujícího umělce na mezinárodní grafické scéně. Buenos Aires, jedno z hlavních měst kultury Latinské Ameriky, obklopuje projekt stimulujícím a kosmopolitním prostředím.

Ř Nová budova Proyecto'ace – fotografická koláž
Proyecto'Ace. Buenos Aires. Argentina
Alicia Candiani, Argentina
A new international center for the visual arts (www.proyectoace.com.ar), focused on printmaking and its relationships with new media and design, has recently born out of the possibility of expansion and redefinition of print media on the part of the artists themselves. Led by Alicia Candiani, who designed (literally and metaphorically) this new place based on her own experiences as a nomad artist in the international print arena. Buenos Aires, one of the Latin American cultural capital cities, provides a stimulating and cosmopolitan environment for this project.

Ř Proyecto'ace new building – batch of photos
Proyecto'ace

Sdružení grafiků pracujících v leptu
Fátima Ferreirová, Portugalsko
Sdružení grafiků pro lept je nevýdělečnou organizací se sídlem v Lisabonu. Bylo zformováno na zasedání malé skupiny grafických umělců s cílem praktikovat a popularizovat grafiku. Ateliér byl zřízen v Lisabonu a pracuje se tu na komunitní bázi. O něco později ve stejné budově se otevřela malá galerie, kde se pravidelně konají výstavy grafiky. Zde jsou prezentovány práce nejen členů sdružení Água-Forte,ale i dalších portugalských i zahraničních umělců. Mezi autory pracujícími ve zdejším ateliéru můžeme najít učitele umění, designery a architekty.
The Associaçăo de Gravura Água-Forte
Fátima Ferreira, Portugal
The Associaçăo de Gravura Água-Forte is a printmaking non-profit organization settled in the city of Lisbon, in Portugal. It was formed, after a meeting of a small group of printmakers whose main objective is to practise and make printmaking better known. They set up a studio in Lisbon in which they work on a community basis. A little later, a small gallery was opened in the same building where periodic exhibitions of prints take place. There, work done by Água-Forte and by other artists, both Portuguese and foreign, has been presented to the public. Among the artists working at Água-Forte's studio we can find art teachers, designers and architects.

UMĚLECKÉ ŠKOLY

Vysoká škola umění a designu Jordánské univerzity
Lynne Allenová, USA
Vysoká škola umění a designu Jordánské univerzity je velmi mladý vzdělávací ústav, první třída absolventů bude promovat teprve na jaře 2006, a o její otevření se zasloužila Její královská výsost děkanka Dr. Widždán Alíová. Vyučuje se tu hudba, divadlo a vizuální umění a je to jedna z pouhých dvou místních univerzit, kde existuje Katedra výtvarného umění. Ta se dále dělí na obory: malba, kresba, grafika, sochařství, keramika a historie a kritika umění. Přáním doktorky Widždán Alíové bylo vybudovat na akademii prvotřídní grafický ateliér, a právě to mě přivedlo do Jordánska.
GRAPHIC ART SCHOOLS

The College of Art and Design at the University of Jordan
Lynne Allen, USA
The College of Art and Design at the University of Jordan is a very young college that will graduate its first graduating class in spring 2006 and whose inception is the responsibility of HRH Dean Dr. Wijdan Ali. Including Music, Theater and Visual Arts, it is the only one of two universities that has a Fine Art department. Majors within the visual arts include painting, drawing, graphic design, sculpture and ceramics, and History of Art and Art Criticism. It was Dr. Ali's desire to build a first-rate graphic studio within the college that brought me to Jordan in the first place.
studenti

Ů Studenti třetího ročníku, hlavní obor grafika

Ů Third year graphics majors

Grafika a vliv multikulturní výměny
Karen Oremusová, SAE
Univerzita šejcha Zajda právě vstoupila do osmého roku své existence. Výtvarné kurzy se do rozvrhu dostaly před pěti lety, když si učitelé všimli, že se studenti zajímají o vizuální sebevyjádření. Program se zpočátku potýkal s obtížemi kvůli některým sociálně citlivým tématům, která se v oblasti Zálivu promítají do umění. Kvůli neexistenci výroby výtvarných potřeb v zemi také nebyl dostatek materiálů pro práci. (...) Jak popularita kurzů u studentů stoupá, škola najímá stále více přednášejících z celého světa, aby zde vyučovali a zakládali profesionální ateliéry.
Printmaking and the Impact of Cross-Cultural Exchange
Karen Oremus, UAE
Zayed University has just begun its eighth year of operation. Courses in the Visual Arts entered the curriculum five years ago, when teachers noticed that students were interested in expressing themselves visually. The beginning of the program began with some difficulty, due to concerns about culturally sensitive issues involving art in the Gulf region. There were also few materials to work with due to the unavailability of art supplies in the country. (...) As the courses became increasingly popular with students, more faculty from around the world were hired to teach and set up professional studios.
M. Mubaraková: Mekka

Ů Mahra Mubaraková, Mekka

Ů Mahra Mubarak, Mecca

Autorská kniha na Vilniuské akademii výtvarných umění
Arunas Gelunas, Litva
V sovětské společnosti (společnosti přísného ideologického řízení a cenzury) připadalo knihám přesně vyhraněné místo a význam. Tehdy jste nemohli získat libovolný druh knihy a obvykle jste nemohli ani vyrobit libovolný druh knihy, jak byste si přáli. Dokonce i okopírování ”závadné” knihy, zvláště vytištěné na Západě, bylo vysoce politickou záležitostí a kvůli těmto ”protisovětským aktivitám” se každý mohl dostat do vážných potíží s KGB. Takže zavedení autorské knihy, coby západního vynálezu, do školních osnov Umělecké akademie by bylo politicky podezřelé a žádná katedra umění o podobné problémy nestála.
Artist's Book at the Vilnius Academy of Fine Arts
Arunas Gelunas, Latvia
Books had a very particular place and meaning in Soviet society – the society of strict ideological control and censorship. You could not get any kind of books back then and, obviously, you could not make any kind of books you like. Even the photocopying of a ”wrong” book, especially the West-produced one, was a highly political issue and one could get into serious trouble with KGB because of these ”anti-Soviet activities”. Thus introduction of the artist's book, as it was conceived in the West, into the curriculum of an Art Academy would have been politically suspicious and no art-department wanted this kind of problems.
R. Stasauskaite: Bez názvu

Ů Rita Stasauskaiteová, Bez názvu

Ů Rita Stasauskaite, Untitled

Umění a grafika na Havajské univerzitě v Hilu
Wayne Miyamoto, USA
Katedra umění vede jediné kurzy grafiky na univerzitní úrovni na ostrově Havaj, mimo Oahu se jen vzácně nacházejí grafické dílny jakéhokoliv druhu. Ateliér grafiky se rozkládá na ploše více než 135 m2 a patří k němu skromně vybavené litografické studio se dvěma lisy a ateliér hlubotisku, kde jsou tři stroje. Ateliér je doplněn o místnosti pro práci s rozpouštědly a s kyselinami, archiv a místnost určenou pro zrnění kamenů. Studio hlubotisku má odvětrávanou oblast vyhrazenou pro leptání a plochy pro barevný tisk a barevný tisk viskózními barvami.
Art and Printmaking at the University of Hawaii at Hilo
Wayne Miyamoto, USA
The Art Department provides the only university-level courses in printmaking on the Island of Hawai'i. Printmaking studios of any kind are rare outside of Oahu. The printmaking studio resides in a space of more than 1500 square feet and features a modest lithography studio with two presses and an intaglio studio with three presses. The studio has a solvent room, an acid room, an archival room, and a graining sink room. The intaglio studio also has a vented hotplate area and inking areas for color printing and color viscosity printing.

Ř Kaori Ukaji, Existence
K. Ukaji: Existence

KRONIKA
CHRONICLE
Galerie Smečky
Píle a nečinnost
Ze sbírek muzea Rembrandthuis
Ashmolean@Said
Woman Imperinted
Sbírka Edwina Morgana
XXXIV kreseb k Dantově Peklu
Josef Albers
Ve společnosti žen
Terry Winters
Věci minulé a současné
Walter Stöhrer
James Ensor: Lepty ze sbírky Hegewisch
Lidové tisky z období Francouzské revoluce
Moderní grafika ze sbírky Rotschild
Mistrovská díla Hendricka Goltzia
Šest století grafiky a kresby
Jakob Demus
Ateliér Kelpra
Quartet
Picasso. Linoryty
La Cubanidad
Umění Spiegelu
Mackintoshova sbírka
Horst Janssen
Daphne Odjigová
V říši knížat
Perly Indického papouška
Robert Mapplethorpe
Sprengelův Chagall
José Luis Cuevas
Gego
Edwin Holgate
Toulouse-Lautrec a Montmartre
Horst Janssen: Tanec smrti
Od/vázaný
Saxa loquuntur
Joan Miró
Anita Jungová: Pohádky
Picasso. Mistr grafik
Kresby z MoMA
Ukijo-e reloaded
Obrácená stránka
Max Beckmann
Z přírody
15. ročník Ceny za grafiku
Galerie Smečky
Industry and Idleness
From the Rembrandt House Collections
Ashmolean@Said
Woman Imperinted
Edwina Morgana Collection
XXXIV Drawings for Dante's Inferno
Josef Albers
In the Company of Women
Terry Winters
Past Things and Present
Walter Stöhrer
James Ensor: Etchings from the Hegewisch Collection
Popular Prints from the French Revolution
Modern Prints from the Rotschild Collection
The Master Prints of Hendrick Goltzius
Six Centuries of Prints and Drawings
Jakob Demus
Kelpra Studio
Quartet
Picasso. Linocuts
La Cubanidad
The Art of Spiegel
The Mackintosh Collection
Horst Janssen
Daphne Odjig
In the Realm of Princes
Pearls of the Parrot of India
Robert Mapplethorpe
Sprengel's Chagall
José Luis Cuevas
Gego
Edwin Holgate
Toulouse-Lautrec and Montmartre
Horst Janssen: The Dance of Death
Un/Bound
Saxa loquuntur
Joan Miró
Anita Jung: Fairy Tales
Picasso. Master Printer
Drawings from the Modern
Ukiyo-e reloaded
Turning Pages
Max Beckmann
Drawn from nature
15th Anniversary of the Print Award

SOUTĚŽE - VÝSLEDKY
19th International Poster Biennial 2004, Warsaw
XIV. German International Graphic Triennale Frechen
4th Ural Print Triennial, Ufa
V. International Print Biennial Ile de France, Versailles. Latin America; www.cg78.fr
8th Biennial of Graphic Art of the Baltic States "Kaliningrad-Koenigsberg"
4th International Biennial of Contemporary Prints Trois-Riviéres 2005
4th Lessedra World Art Print Annual – Mini Print 2005, Sofia
3rd Lessedra World Art Print Annual – Mini Print 2004, Sofia
17th Prix Ars Electronica – International Competition for CyberArts 2005, Linz; www.aec.at/de/prix/index.asp
13th Tallinn Print Triennial. IN EXILE
3rd International Biennial of Miniature Art Częstochowa 2004
5th International Print Biennial, Liége. Festival of Graphics
17th International Biennial of Humour and Satire in the Arts Grabrovo 2005
4th International Graphic Biennial "Art and the Printing Press" Cremona 2005
4th Polish Student Print Biennial Poznan 2005
3rd International Artist's Book Triennial Vilnius 2003. 23 sins
25 Mini Print Internacional de Cadaques 2005
24 Mini Print Internacional de Cadaques 2004
IV Central Europe Drawing Biennial Pilsen 2004
20th Jubilee International Biennial Exhibition of Contemporary Ex-Libris 2005, Malbork
IV Novosibirsk International Biennial of Contemporary Graphic Art
11th International Print Triennial Graphica Creativa '05, Jyväskylä. 30 Years Anniversary Exhibition
2005 Pacific Rim International Print Exhibition, Hilo
21st International Biennale of Graphic Design in Brno
4th Tokyo International Mini-Print Triennial 2005
12th international exhibition Small Graphic Forms, Łódź
Premio Acqui. 7th International Biennial of Engraving and The 3rd ex libris competition and exhibition, Acqui Terme
Eight International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac
Miniprint Finland 2004. 5th International Miniprint Triennial, Lahti
1st International Biennial of Exlibris and Small Graphic Forms, Gniezno
30 Annual International Miniature Art Show, Dunedin
13th Seoul Space International Print Biennial 2004
26th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana. Thrust


[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 06/05/11, Olga Frídlová