RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

OBSAH No 19 (1/2006) CONTENTS
ÚVODNÍK

Kam kráčí grafika?
Richard Noyce, Wales
Grafika může vytvořit tu nejjednodušší a nejpřímočařejší formu komunikace, jako v obyčejných plakátech tištěných z výšky, a zároveň i tu nejsložitější a nejjemnější formu, jakou nacházíme v hlubotiscích, nebo tu nejvznešenější a nejsofistikovanější, jako je v mezzotintách a litografiích. Pokud k tomuto repertoáru přibudou i nekonečné varianty digitálního tisku, pak grafika může být vnímána jako forma, která obsahuje nekonečné spousty možností, z nichž každá je přístupná umělcům s nejrůznějším stupněm dovedností. Tím, že jsou nejlepší tradiční techniky dostupné, a díky výzvám, které přinášejí rychle se rozvíjející oblasti digitální tvorby a manipulace, by grafika neměla nikdy stagnovat.

Ř Rebecca Beardmorová, Pohyblivý bod
LEADING ARTICLE

Where Is Print Going?
Richard Noyce, Wales
Print art can create the simplest and most direct form of communication, as in basic relief printed posters, the most intricate and delicate form, as in intaglio prints, or the most subtle and sophisticated, as in mezzotints and lithographs. If the infinitely variable forms of digital print are added to the repertoire then the Print arts can be seen to contain a wealth of possibilities each of which is accessible to artists at many levels of skill. The availability of the best of traditional technologies and the challenges presented by the rapidly developing realm of digital creation and manipulation should ensure that printmaking does not stagnate.

Ř Rebecca Beardmore, Shifting Point
R. Beardmore: Pohyblivý bod

SVĚTOVÉ SBÍRKY

Sbírky grafiky ve Francouzské národní knihovně
Laure Beaumontová-Mailletová, Francie
Oddělení grafiky a fotografie se v prvé řadě zaměřuje na multiplikovaný obraz. Je ojedinělou institucí, která současně plní dvojí funkci: uchovává umělecká díla a soustřeďuje obrazovou dokumentaci. Umělecký aspekt přitom nikdy nezastínil aspekt dokumentární a naopak. (...) Francouzská národní knihovna stála vždy mimo dosah chvilkových proudů a tendencí. Její fondy jsou významné zvláště tím, že zachycují tištěný obraz v jeho všeobecném vývoji a pokroku, v jeho dvojznačnosti a všudypřítomnosti. (...) Oddělení uchovává přibližně patnáct milionů položek, z nichž přibližně šest milionů tvoří grafická díla a jeden milion plakáty.
WORLD TREASURES

Print Collections in the Bibliothéque nationale de France
Laure Beaumont-Maillet, France
The Department of Prints and Photographs is primarily concerned with the reproduced image. It is a unique institution fulfilling two functions at once: it conserves works of art and it focuses on documentation of the image. The artistic aspect never overshadows the documentary aspect, and vice versa. (...) The Bibliothéque nationale de France always stood above passing trends and tendencies. Its holdings are particularly distinguished by the fact that they capture the printed image in its general development and evolution, its ambivalence and ubiquity. (...) The department looks after approximately fifteen million items, of which around six million are prints and one million posters.
lidová grafika

Ů Popular print from the Montorgueil lane (Germain Hoyau?), Solomon‘s Court

Ů Lidová grafika z ulice Montorgueil (Germain Hoyau?), Šalamounův soud

Z HISTORIE GRAFIKY

Sběratelství v době objevů: Sbírka grafik Ferdinanda Kolumba
Mark McDonald, Anglie
V ústavu Biblioteca Colombina v Seville je uložený rukopis, který popisuje 3200 grafik (rytin, dřevorytů a map) shromážděných Ferdinandem Kolumbem (1488-1539), nemanželským synem Kryštofa Kolumba. Dochoval se však pouze soupis této sbírky z první poloviny 16. století. Ačkoli sbírka sama je dnes již ztracena, dochovaný soupis dává tušit, že byla velice významná, nejen co do rozsahu, ale také díky důmyslnému systému, který Kolumbus vytvořil pro třídění svých grafických listů. (...) Britské muzeum nedávno dokončilo projekt, jehož cílem bylo obnovení této sbírky. V rámci projektu byl seznam bývalého inventáře přepsán a následně proběhl pokus o identifikaci co možná největšího množství položek. Některé z grafik popisovaných v inventáři mohly být zachráněny jen díky tomu, že byly vyhotoveny v několika originálních výtiscích, z nichž některý se dochoval.
FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART

Collecting in the Age of Discovery: The Print Collection of F. Columbus
Mark McDonald, United Kingdom
A manuscript in the Biblioteca Colombina in Seville describes 3,200 prints (engravings, woodcuts and maps) collected by Ferdinand Columbus (1488-1539), the illegitimate son of Christopher Columbus. It is the only known surviving inventory for a print collection from the first half of the sixteenth century. Although the collection has been lost, the inventory reveals a collection that was of particular importance because of its size, scope and the ingenious system devised by Columbus for classifying his prints. (...) A project based at the British Museum to rebuild the collection by first transcribing the inventory and then identifying as many prints as possible has recently been completed. Because prints are made in multiple impressions other examples of those described in the inventory have survived.
van Meckenem: Korunování Krista

Ů Israhel van Meckenem, Korunovace Krista trním

Ů Israhel van Meckenem, Christ being Crowned with Thorns

SOUČASNÁ GRAFICKÁ SCÉNA

Franz Gertsch: Portréty přírody
Achim Gnann, Rakousko
Velká lesní cesta vznikala od května 2005 do února 2006. (...) Už popis dává předem tušit působení tohoto dřevořezu, který je jedinečný díky rozmanitosti komplikovaně se proplétajících a křížících stromů a díky jemnému členění účinků světla a stínu. Bohatství tvarů a rafinované vedení světla lze srovnávat s Rüscheggem také proto, že umělec si znovu zvolil spíše tradiční výřez krajiny, plynule se vyvíjející do hloubky. Oproti dřívějšímu listu už ale body přesně nepopisují detaily nebo se nespojují do ideálních útvarů jako u Schwarzwasseru, ale vytvářejí velké množství skvrn a ploch, které na sebe narážejí bez viditelného pořádku, téměř svévolně.
CONTEMPORARY GRAPHIC SCENE

Franz Gertsch: Portraits of Nature
Achim Gnann, Austria
He produced Großer Waldweg between May 2005 and Feburary 2006. (...) The description really does anticipate the effect of this woodcut, which is unique in the variety of complicated interweavings and cross-cutting of the trees, and in the precise minutiae of light and shade effects. The wealth of forms and the subtle deployment of light are therefore comparable to Rüschegg, for the artist has once again selected a more traditional landscape angle, which extends continuously into the compositional depth. In comparison with the earlier print, the points no longer describe the details so meticulously or merge into pattern-like configurations as in Schwarzwasser, but form manifold spots and planes that collide almost arbitrarily without any perceptible order.
F. Gertsch: Velká lesní cesta

Ů Po vytištění Velké lesní cesty (Franz Gertsch, Nik Hausmann, v pozadí Bendicht Gertsch)

Ů After printing the Großen Waldwegs (Franz Gertsch, Nik Hausmann, in the background Bendicht Gertsch)
Cesta mezi barevné papíry Achille Perilliho
Elisabetta Cristalliniová, Itálie
Tím, že se práce malíře přiblíží jiným lingvistickým kódům, vzniká alternativní text, který vyvolává komplexní ohlasy, nepředvídatelné emoce, mnohonásobné a rozbíhavé vize. V posledních letech se tvorba autorských knih zrychlila. Perilli v roce 1991 navrhl edici dvaceti knih La Librericciuola (Knihovnička, dokončená roku 2004), kde jeho grafiky doprovázejí texty básníků, spisovatelů nebo ekvivalentní jazykové kódy (fotografie, choreografie) v souladu s teorií intercodice (interkodexu), podle níž překračování hranic mezi více kodexy, překonávání těch běžných a hledání nových obnovuje komunikační struktury.
Achille Perilli’s Path Amongst the Coloured Papers
Elisabetta Cristallini, Italy
Through the work of the painter approaching other linguistic codes an alternative text originates which evokes complex reverberations, unanticipated emotions, multiple and divergent visions. In recent years the creation of art books has speeded up. In 1991 Perilli proposed an edition of twenty books: La Librericciuola (Little Library, completed in 2004), where his engravings accompanied texts by poets, writers or equivalent language codes (photography, choreography) in harmony with the theory of intercodice (inter-codex), according to which crossing the usual and seeking the new renews communicative structures.
A. Perilli: Knihovnička č. 19

Ů Achille Perilli, Knihovnička č. 19 - Sylvatica

Ů Achille Perilli, The Little Library No. 19 - Sylvatica
Geometrické oko
Alfredo Nicastri, Itálie
Z jeho způsobu práce vyplývá, že chceme-li přesně pochopit hodnotu Perilliho umění, nemůžeme brát v úvahu pouze jedno konkrétní dílo, vyčleněné mezi jinými, ale je zapotřebí brát v úvahu přinejmenším celou tvorbu jednoho období, pokud ne celou malířovu tvůrčí dráhu. Každé dílo je součástí série a každá série je ověřením určité hypotézy. (..) Ale jestliže se metodologie tvorby nemění, v průběhu let musejí zákonitě doznat změn pracovní hypotézy, které se progresivně obohacují o nové zrakové podněty a nové spekulační problémy.

Ř Achille Perilli, Nerobella
The Geometrical Eye
Alfredo Nicastri, Italy
It follows from his method of work that if we want to understand the value of Perilli’s art exactly, we cannot take into consideration only his concrete work, divided among others, but need to take into consideration at least the whole work of one period, and maybe even the whole of the artist’s career. Every work is part of a series and every series is authenticated by certain hypotheses. (...) But if the methodology of creation does not change, in the course of the years it must lawfully admit changes of the working hypothesis that progressively enhance new optical impulses and new problems of speculation.
A. Perilli: Nerobella

Dobrodružství formy
Perilli Achille, Itálie
Významnou roli v mojí tvorbě hraje grafická zkušenost, která se vyvíjí od tzv. éry komiksů až podnes a díky níž jsem vytvořil téměř tisíc grafik, vyzkoušel na tisíc různých technických i jazykových možností; z tohoto pohledu představuje Librericciuola (Knihovnička) nejvýznamnější bod mojí grafické tvorby.
Grafická činnost má pro mě stejnou váhu jako moje činnost malířská a sochařská. Grafika disponuje výrazovými prostředky, které nemají žádný vztah k ostatním, vzniká ve svém vlastním, autonomním a zcela jiném světě.

Ř Achille Perilli, Poustevník
The Adventure of Form
Perilli Achille, Italy
A major role in my work is played by my experience with printing, which developed from what was called the era of comics up to today; thanks to this I created nearly a thousand engravings, I experimented with a thousand different technological and linguistic possibilities. In this regard, the Librericciuola (Little Library) is the most significant point of my graphic work.
Printmaking is for me as important as painting and sculpture. Printmaking makes use of expressive media that have no relationship to others; it exists in its own special, autonomous and completely different world.

Ř Achille Perilli, The Hermit
A. Perilli: Poustevník

VELKÉ VÝSTAVY 2006

Picasso - Malování proti času
Werner Spies, Rakousko
Albertina, Vídeň, 22. září 2006 - 7.ledna 2007
Spies remarked a conspicuous contradiction between the feverish, often sketchily expressive paintings and the narrative, meticulously executed graphic works. Behind this separation into a wild "painter’s style” and a reflective "graphic artist’s style” lies sheer terror at running out of time in his life. Picasso broke up his work time into equal segments, in each one of which a single work would be created, irrespective of its size. Not the work time itself was variable, but rather, the speed with which he would have to work within this time frame to produce works or tasks of varying format, from the small-sized etching to the monumental painting.

Ř Roberto Otero, Pablo Picasso před obrazem Dvojice
2006 TOP EXHIBITIONS

Picasso - Painting against Time
Werner Spies, Austria
Albertina, Vienna, 22 September 2006 - 7 January 2007
Spies shledává nápadný rozpor mezi strhující, často skicovitě expresivní malbou umělce a jeho pečlivě provedenou grafikou. Za tímto odloučením divokého "stylu malíře” a reflektujícího "stylu grafika” se skrývá Picassův panický strach před stále se zkracujícím časem života. Picasso dělí svoji pracovní dobu na stejné úseky, v nichž jeho dílo vzniká bez ohledu na různé rozměry jednotlivých prací. Variabilní přitom není pracovní doba, ale rychlost, se kterou ve stále stejně dlouhém čase zvládá nejrůznější formáty a úkoly, počínaje drobnými lepty po monumentální obrazy.

Ř Roberto Otero, Pablo Picasso next to Couple
P. Picasso

Zaostřeno na Evropu:
grafiky, knihy a multiply od roku 1960

MoMA New York, 15. října 2006 - 1. ledna 2007
První výstava MoMA, která sledovala nedávnou historii tištěného umění v Evropě a prozkoumala velmi významnou, ale méně známou fazetu současného umění, upozornila na výrazný pokrok, k němuž došlo za posledních 45 let v oblasti grafické a knižní tvorby a v produkci multiplů v Evropě. (...) Mezi více než 350 grafikami, knihami a multiply od 118 evropských autorů, kolektivů a nakladatelství, vybraných z domácích i zahraničních sbírek, se vůbec poprvé představilo mnoho nových muzejních přírůstků. (...) Šest tematických sekcí výstavy zdůraznilo dominantní oblasti pátrání: Masmédia, Jazyk, Konfrontace, Expresionistický impuls, Projekty z poslední doby, Zaostřeno na Británii.
Eye on Europe:
Prints, Books & Multiples 1960 to Now

MoMA New York, 15 October 2006 - 1 January 2007
It was the first museum exhibition to trace the recent history of printed art in Europe. The exhibition explored a highly significant but lesser known facet of contemporary art. The Museum of Modern Art presented an exhibition that identified major developments in the mediums of prints, books and multiples in Europe over the past 45 years. (...) Over 350 prints, books and multiples by 118 European artists, collectives, and journals drew on work from both domestic and international collections and included many new MoMA acquisitions on view for the first time. (...) Six thematic sections highlighted dominant areas of investigation in Eye on Europe: Mass Mediums, Language, Confrontations, Expressionist Impulse, Recent Projects, British Focus.
instalace

Ů pohled do expozice

Ů installation view of the exhibition

Andy Warhol: Popstars
Rainer Crone & Alexandra von Stosch, Rakousko
Albertina, Vídeň, 24. listopadu 2006 - 18. února 2007
Pro zásadně lepší pochopení Warholových portrétů hvězd a jeho nesmírně vysoké umělecké náročnosti je vhodné začít s vystavenými kresbami. Nejsou studiemi k portrétům v klasickém slova smyslu, jejich základem jsou spíše fotografie, které si Warhol většinou udělal sám v letech 1965 až 1986. Jim všem je společné, že reprodukují velikány showbusinessu, zábavné hudby a mezinárodního "světa popu”. Kontury vypadají sebevědomě ve svém cíleně staženém tahu čáry a připomínají tak Matissovy kresby. Při veškeré péči o výtvarné provedení působí výsledek podivuhodně nonšalantně.
Andy Warhol: Popstars
Rainer Crone & Alexandra von Stosch, Austria
Albertina Vienna, 24 November 2006 - 18 February 2007
If one would attempt a reading of Warhol’s immensely high exigencies towards these celebrity portraits5, one has to start with the drawings shown here. In fact, we are not dealing with portrait studies in the classical sense. Based on photographs taken mostly by himself between 1965 and 1986, these drawings trace the features of the famous - including those in show biz, music and the newly developed international ”pop world”. The drawn line appears as very self-confident in its reserve, and as such reminding one of Matisse. Even though the drawings appear on first sight to be casually outlined, they are actually most carefully executed.
A. Warhol: Celebrity Collage

Ů Andy Warhol, Celebrity Collage

Kiki Smithová:
Co se urodilo v letech 1980-2005

putovní výstava
Výstava prezentovala kompletní přehled dosavadní tvorby, shromáždila doklady o široké různorodosti žánrů, jimž se Smithová věnovala, včetně soch, grafiky, kreseb, fotografií, multiplů a instalací. Celá expozice byla instalována za účasti umělkyně a odvíjela se volně v chronologickém pořádku: začínala kolekcí raných prací na téma lidského těla z 80. let, pokračovala velkými figurálními skulpturami a instalacemi z 90. let a končila pracemi z poslední doby, které se inspirovaly pohádkami a světem přírody.
Kiki Smith
A Gathering, 1980-2005

U.S. travelling exhibition
This exhibition presented a full survey of Smith’s work to date, gathering examples of the broad variety of media she has explored, including sculptures, prints, drawings, photographs, multiples and installations. Installed with the full participation of the artist, the exhibition unfolded in a loosely chronological fashion, opening with a collection of Smith’s very early body-related works from the 1980s. It continued with large figural sculptures and floor pieces from the 1990s and closed with more recent work inspired by fairytales and the natural world.
K. Smithová: Jezero

Ů Kiki Smithová, Moje modré jezero

Ů Kiki Smith, My Blue Lake

DÍLO - OSOBNOST - ČAS

Vůle k originalitě: Grafická tvorba Vlastislava Hofmana
Mahulena Nešlehová, Česká republika
Grafické umění, jemuž se Vlastislav Hofman převážně věnoval v průběhu desátých a 20. let, je názorným příkladem stmelení podnětů a zkušeností jeho široké tvorby. Oblíbil si - obdobně jako řada expresionistů - linoryt. Vyhovoval jeho spontánnosti i krevnatosti jeho temperamentu; za sympatickou jistě považoval i estetickou neokázalost, jíž se tato technika vyznačuje. Jako architektovi mu musel vyhovovat i tělesný dotek s hmotou, pro niž ve svých teoriích tolik horoval. Mohl poddajný materiál plasticky formovat vrypy a řezy i vyzdvihovat strukturaci negativních a pozitivních ploch; na své si přicházela i chuť k hybnosti výrazové zkratky, podněcovaná jeho expresionistickým založením.
THE WORH - THE PERSONALITY - THE TIME

Committed to Originality: Vlastislav Hofman’s Prints
Mahulena Nešlehová, Czech Republic
Printmaking, most of which Hofman carried out in the 1910s and 1920s, is a vivid example of the merging of the impulses and the experience of his broader work. Like a number of Expressionists, he enjoyed working with the linocut technique. It suited his spontaneity and the full-bloodedness of his temperament; he was also attracted by the aesthetic lack of ostentation, the distinguishing feature of this technique. As an architect he must have appreciated the physical contact with a substance he discussed so much in his theoretical work. He could shape the supple material three-dimensionally through indentations and cuts, and emphasise the structure of negative and positive surfaces; his liking for the mobility of expressive abridgment came into its own, emphasising his Expressionist inclinations.
V. Hofman: Autoportrét

Ů Vlastimil Hofman, Autoportrét

Ů Vlastislav Hofman, Self-Portrait

TÉMA GRAPHEIONU: ROK REMBRANDTA

Rembrandt a jeho grafika
Martin Royalton-Kisch, Anglie

Co se týká grafiky, náznaky jejího oběhu máme doloženy např. poznámkami o ceně a jmény napsanými přímo na zadních stranách tisků. Je známo, že Rembrandtovy grafiky získalo ještě za jeho života několik evropských zemí (Německo, Francie, Velká Británie a Itálie) a že jeho mistrovská práce, tzv. Stozlatový list, byla opravdu prodána za tuto obrovskou částku roku 1654, šest let po svém vzniku. (...) Ale zatímco mnozí umělci stále spoléhali na dovednost profesionálních rytců, kteří publikovali jejich nákresy, pro Rembrandta se stalo pravidlem vytváření vlastních, autorských leptů.
GRAPHEION'S THEME: A YEAR OF REMBRANDT

400 Years of Rembrandt and his Prints
Martin Royalton-Kisch, United Kingdom
Where the prints are concerned, some indications of their circulation are provided by documents, as also by annotations of prices and names written on the backs of the prints themselves. It is known, for example, that Rembrandt’s prints reached several European countries - Germany, France, Great Britain and Italy - in his own lifetime; and that his masterpiece as a printmaker, the so-called Hundred guilder print, really did change hands for this enormous sum by 1654, six years after it was made. (...) But as a rule, while many painters still relied on the skills of professional engravers to publish their designs, Rembrandt gave priority to producing his own, autograph etchings.
Rembrandt: Stozlatový list

Ů Rembrandt, Kristovo kázání zv. Stozlatový list

Ů Rembrandt, Christ Preaching called Hundred Guilder Print

Historie Rembrandtova domu
Při příležitosti Rembrandtovy výstavy v roce 1906 bylo podniknuto následující opatření: chátrající budovu koupilo město Amsterdam, a krátce poté ji předalo nadaci Stichting Rembrandthuis založené v roce 1907. (...) V Rembrandtově domě byla uložena sbírka grafiky. V prvních letech existence muzea se sbírka leptů soustavně rozrůstala prostřednictvím darů i nákupů. V pravidelných intervalech se tu konaly krátkodobé výstavy, ale interiér domu doznal jen drobných úprav. Až později v 90. letech 20. století došlo k několika výrazným změnám. Správní rada úspěšně odkoupila prostory sousedního domu, což umožnilo vznik muzejní přístavby. (...) Jakmile bylo dokončeno nové křídlo, bylo možné vzkřísit staré plány na rekonstrukci původního Rembrandtova domova do výchozího stavu.
The History of the Rembrandt House
Action was taken on the occasion of the Rembrandt exhibition in 1906. The City of Amsterdam bought the dilapidated building and shortly afterwards handed it over to the Stichting Rembrandthuis, a foundation set up in 1907. (...) The Rembrandt House became the setting for a print collection. In the museum’s early years the collection of etchings grew steadily as a result of gifts and purchases. There were temporary exhibitions at regular intervals, but few changes were made to the interior of the house. But then, in the 1990s, there were some major developments. The trustees succeeded in acquiring the adjacent premises, enabling them to build an extension to the museum. (...) Once the new wing was completed, it was possible to resurrect the old plan to restore Rembrandt’s former home to its original condition.
dílna

Ů Tiskárna v Rembrandtově domě po rekonstrukci interiéru

Ů Refurbished press room in the Rembrandt House

Rok Rembrandta - průvodce po výstavách
Nadace Rembrandt 400
Rembrandt jako mistrný vypravěč. Rytiny ze Sbírky Fritse Lugta.
Rembrandtova matka: mýty a skutečnost.
Rembrandtovy krajiny
Rembrandt a britská grafika 1880-1930
Rembrandt. Hledání génia
Všechny Rembrandtovy kresby v Rijksmuseu
Rembrandt Research Project
Rembrandt a Uylenburgh. Podíl na mistrově tvrobě
Rembrandtovy lepty
Rembrandt a Bible. Všechny lepty
Rembrandt v Rotterdamu. Kresby v Museum Boijmans Van Beuningen
Rembrandtovy Pašije. Nový zákon v holandské grafice 16. a 17. století
Grafika holandského Zlatého věku. Od umění po tapetu
Rembrandt masky zbavený. Kresby Rembrandta a jeho školy
Rembrandt 1606-2006. Lepty ze Státní grafické sbírky
Rembrandt. Grafický virtuóz
Rembrandt. Kreslíř
Z Rembrandtova okruhu. Kresby v Kupferstichkabinettu v Braunschweigu
Rembrandtovi k 400. výročí. Mistrovské tisky z Národní galerie Skotska
Rembrandt 1606-2006. Antologie sbírky
Rembrandt. Rytiny ze sbírky Eberharda W. Kornfelda
Rembrandt. Světlo stínu
Cesty po Francii. Holandští umělci Rembrandtovy doby
Jak žil Rembrandt? Rembrandtovy lepty ze Sbírky Fritse Lugta
Rembrandt - kreslíř. Mistrovská díla ve francouzských sbírkách
Rembrandt a Morandi: Tanec znaků
Mistři evropské grafiky od Rembrandta po Goyu
Rembrandt. Kresby a grafiky v polských sbírkách
Rembrandtovy lepty ze sbírky D. A. Rovinského ve Státní Ermitáži
Rembrandtovy nejslavnější náměty, grafiky ze sbírky
Rembrandt: mistr světla a stínu. Lepty z muzejní sbírky
Rembrandt a jeho doba: mistrovská díla z vídeňské Albertiny
Evropské práce na papíře. Rembrandtovy lepty
Světský a svatý: Žebráci v Rembrandtových leptech. Výběr ze Sbírky Johna Villarina
Rembrandtovi je 400
Rembrandt a krása techniky
Znásobené okouzlení: Holandská a vlámská grafika od Bruegela po Rembrandta
Pocta Rembrandtovi. Holandské umění v muzejních sbírkách
Mistři leptané linie: Lept v Rembrandtové době


Rembrandt: Kristus ukžižovaný

Ů Rembrandt, Kristus ukřižovaný mezi dvěma zloději: Tři kříže

Ů Rembrandt, Christ Crucified between Two Thieves: The Three Crosses
A Year of Rembrandt - exhibitions guide
The Stichting Rembrandt 400
Rembrandt the Narrator. Etchings from the Frits Lugt collection
Rembrandt’s Mother: Myth and Reality
Rembrandt’s Landscapes
Rembrandt and British Printmaking 1880-1930
Rembrandt. Quest of a Genius.
All the Rembrandt drawings in the Rijksmuseum
Rembrandt Research Project
Rembrandt and Uylenburgh. Dealing in Masterpieces
Rembrandt the Etcher
Rembrandt and the Bible. The complete etchings
Rembrandt in Rotterdam. Drawings in Museum Boijmans Van Beuningen
Rembrandt’s Passion. The New Testament in Dutch prints of the 16th and 17th century
Prints in the Dutch Golden Age. From art to shelf paper
Rembrandt Unmasked. Drawings by Rembrandt and his school
Rembrandt 1606-2006. The Staatliche Graphische Sammlung etchings
Rembrandt. A Virtuoso of Prints
Rembrandt. The Draftsman
From Rembrandt’s Circle. Drawings in the Kupferstichkabinett in Braunschweig
Rembrandt at 400. Master Prints from the National Gallery of Scotland
Rembrandt 1606-2006. An anthology of the collections
Rembrandt. Etchings from the E.W. Kornfeld Collection
Rembrandt. The Light of the Shadow
Journeys in France. Dutch artists from the age of Rembrandt
Rembrandt and his environment. Rembrandt’s etchings in the Frits Lugt Collection
Rembrandt the Draftsman. Collections’ Masterpieces in France
Rembrandt and Morandi. The changing dances of engraved signs
Master European Prints from Rembrandt to Goya
Rembrandt. Drawings and prints in Polish collections
Rembrandt Etchings from the Collection of D.A. Rovinsky in the State Hermitage
Rembrandt’s Great Subjects. Prints from the Collection
Master of Light and Shadow. Etchings from the Collection
Rembrandt and His Time: Masterworks from the Albertina, Vienna
European Works on Paper. Rembrandt’s Etchings
Sordid and Sacred: The Beggars in Rembrandt’s Etchings. Selections from the John Villarino Collection
Rembrandt at 400
Rembrandt and the Aesthetics of Technique
Multiple Fascinations: Dutch and Flemish Prints from Bruegel to Rembrandt
Homage to Rembrandt. Dutch art in the museum’s collections
Masters of the Bitten Line: Etching in the Age of Rembrandt


Rembrandt: Tři stromy

Ů Rembrandt, Krajina se třemi stromy

Ů Rembrandt, The Three Trees

UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
Hana Aulická, Česká republika
Sdružení Hollar i po devadesáti letech své existence zůstává konzistentní společností, která funguje na trvale platných základních principech. Jejich rozvoj nebo stagnace není příliš závislá na vnitřním uspořádání, jen podléhá vnější "větší či menší” přízni doby. Vedle období rozmachu, např. za 1. republiky, po roce 1945 a počátku 60. let, zaznamenalo i obdobími stagnace - válečná léta, nebo polovina 50. let, kdy mu bylo povoleno od roku 1956 pokračovat jen jako Tvůrčí skupina Hollar v rámci Svazu československých výtvarných umělců.
ART ASSOCIATIONS

The Association of Czech Graphic Artists HOLLAR
Hana Aulická Hana, Czech Republic
Even after the ninety years of its existence the Hollar Association remains a consistent society which functions on permanently valid basic principles whose development or stagnation is not dependent on inner organisation, only succumbing to more or less propitious or unpropitious times. It has passed through several periods of upsurge during the First Republic, after 1945 and at the beginning of the 1960s, but also periods of stagnation - during the war and in the mid 1950s, when from 1956 it was allowed to continue only as the Hollar Creative Group in the context of the Union of Czechoslovak Fine Artists.

DÍLNY

Grafika z PaperGraphiky, ateliéru na Novém Zélandu
Elizabeth Rankinová, Nový Zéland
Když však partnerství Marian Maguirové se Stephenem Gleesonem v Limeworks v roce 1994 skončilo, zrodil se ateliér PaperGraphica, který nepřestával rozvíjet její víru, že i přes všestrannost litografie se umělcovy potřeby nejlépe uspokojí, když má po ruce nejrůznější techniky. PaperGraphica proto od začátku umožnila vytvářet vedle litografie i dřevořezy a lepty. Přestože litografie stále převažuje, Maguirová odhaduje, že tisk z výšky a z hloubky tvoří asi padesát procent práce ateliéru, na které se podílejí její současní asistenti Tessa Warburtonová a Ben Reid.
WORKSHOPS

Printmaking at PaperGraphica, a collaborative print studio in New Zealand
Elizabeth Rankin, New Zealand
However, when the partnership of Marian Maguire and Stephen Gleeson at Limeworks ended in 1994, the studio that succeeded it, PaperGraphica, followed Maguire’s belief that, despite the versatility of lithography, artists’ needs are best met by the availability of a range of processes. PaperGraphica offered woodcut and etching alongside lithography from the outset. Even if lithography still predominates, Maguire estimates that relief and intaglio prints constitute about fifty per cent of the studio’s output, their editioning undertaken by her current assistants, Tessa Warburton and Ben Reid.
F. Feu’u: Va Fanua

Ů Fatu Feu’u, Va Fanua

Berlínská kamenotiskařská dílna Tabor Presse
Klaus Büscher, Německo
My, to byl Jürgen Zeidler, tehdejší vedoucí dílny, Jürgen Prasse, vedoucí kamenotiskařské dílny, a já, Klaus Büscher, volný grafik a barevný litograf. Chtěli jsme ovlivňovat vývoj soudobé grafiky vydáváním vlastních edicí, samostatně a svébytně spolupracovat s umělci našeho vkusu a naší generace a samozřejmě být svými vlastními pány. V jednom patře továrny v Kreuzbergu, v těsné blízkosti Berlínské zdi, jsme v roce 1982 začali zařizovat kamenotiskařskou dílnu Tabor Presse, nejdříve se dvěma ručními lisy, až jsme o něco později našli rychlolis a chtěli jsme na něm tisknout větší kresby v malých nákladech.

Ř Kameny k cyklu Jonathana Meeseho Velcí myslitelé
The Berlin Lithography Workshop Tabor Presse
Klaus Büscher, Germany
We - that is, Jürgen Zeidler, head of the workshop at that time, Jürgen Prasse, head of the lithography workshop, and me, Klaus Büscher, free printmaker and colour lithographer - wanted to influence the development of the contemporary print by issuing special editions, to work independently and originally with artists of our own taste and to be our own masters. In 1982, on one floor of a factory in Kreuzberg, close to the Berlin Wall, we began to set up the lithography workshop Tabor Presse, at first with two hand presses. Some time later we acquired a high-speed press.

Ř Stones from the Great Philosophers series by Jonathan Meese
pracovní stůl

UMĚLECKÉ ŠKOLY

Rorke’s Drift: Stopy odporu
Philippa Hobbsová & Elizabeth Rankinová, Jihoafrická republika
Učitelé v Rorke’s Driftu, kteří přišli z Konstfackskolan ve Stockholmu, vyprávěli, jak došlo u studentů během 60. let 20. století k posunu v přístupu k umělecké výchově. Projevovali daleko menší zájem o to, co vnímali jako elitářské techniky, jako je například malba, ovšem daleko víc se zaměřovali na řemesla a přístupnější formy, jako je grafika. (...) Tisk se také dá využít mnohem praktičtěji, jak vidíme z ilustrací pro studentský časopis nebo na potisku textilií, který se prováděl v ateliérech Rorke’s Driftu. V širším kontextu mimo Centrum sloužily tiskařské dovednosti masové propagandě a protestům, ať se tvořily plakáty, reklamní plochy či slogany na tričkách. Mnoho umělců z Rorke’s Driftu začalo po dokončení studia učit a zapojovali se do práce v místních kulturních centrech na černošských předměstích.
GRAPHIC ART SCHOOLS

Rorke’s Drift: Imprints of Resistance
Philippa Hobbs & Elizabeth Rankin, South Africa
The Rorke’s Drift teachers who came from the Konstfackskolan in Stockholm have recounted how there was a shift in attitudes to art training amongst the students there during the 1960s, with less interest in what were perceived as elitist art forms like painting, and a greater focus on crafts and more accessible forms like printmaking. (...) Printmaking processes could also be adapted to more practical uses, such as we find at Rorke’s Drift in illustrations for the student journal and the fabric printing undertaken in the workshops. And in a wider context beyond the Centre, printmaking skills lent themselves to popular propaganda and protest, whether images on posters and banners, or slogans on t-shirts. Many artists from Rorke’s Drift became teachers once they had qualified, and were involved in the work of community centres in the townships.
V. Zulu: Čekání na proces

Ů Vuminkosi Zulu, Čekání na proces

Ů Vuminkosi Zulu, Awaiting Trial

Grafická tvorba na malajsijských univerzitách
Rahman Mohamed, Malajsie
Grafika se od roku 1940 rozvíjí jen velmi pomalu a dodnes zatím nesplnila všechna očekávání, která jsou na ni kladena. Za tuto situaci může mnoho faktorů a všechny spolu navzájem souvisejí. Jedním z hlavních problémů je nedostatek adekvátních prostor - ateliérů, dílen - kde by mohli umělci pracovat a tvořit tisky. (...) Mnoho studentů, kteří se na škole věnovali grafice, zanechalo svých pokusů ihned po ukončení studia, neboť jejich školy byly jediným místem, které jim poskytovalo adekvátní vybavení a mimo školu nenašli jediné zařízení, které by je bylo schopno dále podporovat v jejich nadšení pro grafiku. Výjimku tvoří několik z nich, kteří i nadále rozvíjejí svou zálibu a jsou ochotni přejít k méně kvalitnímu vybavení a technikám jako dřevoryt nebo sítotisk.
Printing in Malaysian Universities
Rahman Mohamed, Malaysia
From the 1940s until now the development of printmaking is still in a moderate stage and hasn't come up to certain expectations. There were many factors that led to this situation. All of the factors are linked to one another. One of the major problems is the lack of printmaking facilities or workshops to cater specifically for the artists wishing to work and to produce prints. (...) Many students who studied printmaking in these universities or art schools stopped their printmaking activities soon after graduating, as these schools are the only places that provide the facilities and once they go out into the real world they don't find such facilities for them to realise their enthusiasm in print. There are a few exceptions who still continue their interest and enthusiasm by switching to lower tech printmaking such as woodcut or silkscreen.
R. Mohamed: Tropika

Ů Rahman Mohamed, Tropika

Mladé, nové, staré: japonská kulturní směsice
Wayne Crothers, Japonsko
Je zde však také malá skupinka mladých umělců méně konzumně orientovaných a s pátravou myslí. Jejich odlišnost se rozvíjela při hloubání a objevování v knihovnách, ve starožitnictvích či na místních nočních slavnostech. Dalo by se říct, že se vracejí ke kořenům. Znovu objevují staré nástroje a postupy, na které se však dívají novým pohledem a z velmi odlišné perspektivy. Hlavním faktorem, který tyto umělce odlišuje od těch západních, je, že nejsou politicky motivovaní a nekonfrontují sociální situaci. (...) Tak také v umění se dají identifikovat estetické a emocionální prvky, avšak málokdy je v díle zapracovaný či jakkoli viditelný sociální komentář.
Young, New, Old: Traditions Reinterpreted in the Japanese Hybrid
Wayne Crothers, Japan
Amongst the less consumer-oriented and more investigative-minded there is a new young breed of artists whose curiosity has been aroused through library shelf wanderings, antique markets or local night festivals. It could be said they are returning to the attic, rediscovering old tools and processes to reinvent through new eyes a very different perspective from that of the past. These young artists are not politically motivated or socially confronting, which seems to be the main differentiating factor from the west. (...) Likewise art is produced with aesthetic and emotional elements being the most identifiable aspects - any social commentary being barely visible or embedded within the imagery.
J. Šimazaki

Ů Jukiko Šimazakiová pracuje s tradičním barenem

Ů Yukiko Shamazaki working with traditional baren

MEZINÁRODNÍ PERIODIKA

Print Quarterly
Martin Hopkinson, Spojené království
Za 23 let existence zůstala úprava Print Quarterly pozoruhodným způsobem nezměněná, tedy taková, jaká byla dohodnuta na původním setkání v roce 1982, a David Landau je stále vedoucím redakce. Základní rozvržení časopisu je takové, že každé číslo obsahuje tři až čtyři dlouhé články, po kterých následuje několik článků kratších. Střední část časopisu uvádí zprávy o nových zjištěních, dotazy, záznamy o tom, na čem se pracuje, a krátké recenze a komentáře k nedávným publikacím. Na konci každého čísla jsou zařazeny delší recenze knih a výstavních katalogů.
INTERNATIONAL PERIODICALS

Print Quarterly
Martin Hopkinson, United Kingdom
In the 23 years of its existence Print Quarterly has remained remarkably faithful to the format agreed to at that initial meeting in December 1982, and David Landau is still its editor. The basic policy is that there should be three or four long articles, followed by a few shorter pieces. The central part of the journal is devoted to a series of notes devoted to new discoveries, queries, records of work in progress and short reviews and comments on recent publications. Longer reviews of books and exhibition catalogues follow at the end of each issue.

SOUTĚŽE - VÝSLEDKY
XII. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2005
Praha, 20. ledna - 9. března 2006
Cena Vl. Boudníka 2005: Jaroslava Severová, Česká republika
Richard Drury, Česká republika

Celou rozsáhlou oblast umělecké tvorby Jaroslavy Severové, zahrnující grafiku, malbu, objekty a instalace, spojuje zásadní snaha zpřítomňovat vzájemnou závislost faktorů (viditelných i neviditelných), které se mísí a vytvářejí mnohavrstevnou osu toho, co nazýváme realitou. Autorka se zabývá tvůrčí rekonstrukcí vesmíru, jenž nás obklopuje - jeho daných bodů a spojujících sil - za použití jazyka primárních prvků (základních tvarů, pohybu, světla, barvy) a pečlivě sledovaného procesu fragmentace. Naznačuje všudypřítomnou strukturu, která existuje od nejmenšího až po největší možné měřítko - v nás, skrze nás i mimo nás.

Ř Jaroslava Severová, Struktura 71 (Přiblížení)
COMPETITIONS - RESULTS
12th nationwide contest Print of the Year 2005
Prague, 20 January - 9 March 2006
Vladimír Boudník Award 2005: Jaroslava Severová, Czech Republic
Richard Drury, Czech Republic

The diverse range of Jaroslava Severová’s artistic activity, including printmaking, painting, objects and installations, is linked by the attempt to highlight the mutually dependent factors (both visible and invisible) that together create the multilayered fabric of what we call reality. She is engaged in a kind of artistic reconstruction of the universe that surrounds us - its fixed points and binding energies - using the language of primary elements (basic shapes, movement, light and colour) and the closely followed process of fragmentation or deconstruction. She indicates an omnipresent structure that exists from the tiniest particles to the immense cosmos - within us, through us and beyond us.

Ř Jaroslava Severová, Structure 71 (Drawing on)
J. Severová: Struktura 71

7th Printmaking Award of the City of Lleida
1st Intercontinental Biennial of Small Graphics "Inter-Art” Aiud
5th Egypt International Print Triennial Cairo
International Small Engraving Salon, Baia Sprie
BIMPE IV. The Biennial International Miniature Print Exhibition, Vancouver
6th Polish Print Triennial Katowice 2006
7th Printmaking Award "San Lorenzo del Escorial"
International Print Triennial Kraków 2006
1st International Mini Print Art Competition, Istanbul. Hope
5th Lessedra World Art Print Annual, Sofia. Mini Print 2006
6th British International Miniature Print Exhibition
VII Graphic Art Biennial, Dry Point, Užice
5th International Lithographic Symposium, Tidaholm
7th International Art Triennale 2004, Majdanek
International Biennial of Graphics "Josep de Ribera” Xátiva
Biella Prize for Engraving 2006. Art in the Age of Anxiety
2nd International Experimental Engraving Biennial, Timisoara
26th Mini Print International Cadaqués
The 12th International Biennial Print and Drawing Exhibition, R.O.C.
16th Contemporary Slovak Graphic Arts, Banská Bystrica
5th International Triennial of Graphic Art, Bitola
14th Seoul_Space International Print Biennial
4th International Artist's Book Triennial Vilnius 2006. Rabbit & House
The Iowa Biennial Exhibition
2006 Pacific States Biennial National Print Exhibition, Hilo
lelocleprints04
Graphic Art National Award 2005, Madrid
Art & Paper. VII Biennial National Competition of Artworks on Paper 2006, Ottawa
XIII National Print Triennial, Stockholm
4th Croatian Prints Trienial, Zagreb
Frans Dille Award 2006, Antwerp
XXIII Miskolc Print Biennial
V Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art
XVI Printmaking Award, La Louvi?re
7th International Triennial of Printmaking and Original Prints Chamaliéres

KRONIKA
CHRONICLE
Muchovy plující vidiny
Prostor - plocha - tělo
Století grafiky v Maine 1880-1980
Uskutečnění Audubonova snu
Mecenáši umění na papíře
…po Binderovi
Neodbytná linie
Japonské plakáty dneška
Hokusaj
Cesta z papíru
Edvard Munch
Zdravý svět
Polke. To přece nemůže být motiv
Pitoreknost - její vzestup a pád
Umělci z města Edo 1800-1850
Dojmy / jih
Dojmy / sever
Grafika afro-amerických umělců
Horst Janssen: L’Heure de Myléne
Krajiny, ptáci a květiny v japonské malbě a grafice
Chuck Close: autoportréty
Picasso a Lichtenstein
Roberto Ciaccio. Přízraky
Hans Holbein mladší. Léta v Basileji / Holbein v Anglii
Michelangelovy kresby
Stankowski 06
Dürerova matka
Ludwig Hofmann
Grafiky Williama Kentridge
Kvalitativní rozdíl
Piranesi
Max Beckmann. Peklo
Damien Hirst. Nové náboženství
Co je to grafika?
Posedlosti
Současná švýcarská grafika
Malířsky ryté prospekty Itálie
Pocta Mantegnovi 1431-1506
Milovníci grafiky a jejich sbírky
Mocnější než meč
Američtí grafici v cizině 1880-1939
Dada
Afro-americké práce na papíře
Max Beckmann
Poslední přírůstky
Od roku 2000: Grafika dnes
Proměny času: Atlas kreseb
Počínaje dnem šestým…
Eduardo Paolozzi: grafiky a kresby
Intimita citů
Graphica Britannica
Francouzská mistrovská kresba
Od Kandinského k Tatlinovi
Wolf Vostell. Provokace na papíře
Israhel von Meckenem. Mědirytiny
Kresby z Woodnerovy sbírky
Pro umírání krásné!
Kladivo boží. William Blake kontra David Shrigley
Na jevišti v Ósace
Říše duchů Odilona Redona
Norman Lindsay
Tisky ze Sanaviku
Jan van der Zee. Grafická tvorba
Portfolio Grafika na hraně
Moderní čínská grafika
Mucha’s Floating Visions
Space - Surface - Body
A Century of Maine Prints
Audubon’s Dream Realized
Patrons of the Arts on Paper
…After Binder
The Compulsive Line
Japanese Posters - Today
Hokusai
Paper Trails
Edvard Munch
An Ideal World
Polke. That can’t be a motif
The Rise and Fall of the Picturesque
Artists of Edo 1800-1850
Impressions / South
Impressions / North
Prints by African American Artists
Horst Janssen: L’Heure de Myléne
Sceneries, Birds and Flowers
Chuck Close. Self-Portraits
Picasso and Lichtenstein
Roberto Ciaccio
Hans Holbein the Younger. The Years in Basel / in England
Michelangelo Drawings
Stankowski 06
Dürer’s Mother
Ludwig Hofmann
William Kentridge Prints
Qualitative Distinction
Piranesi
Max Beckmann. Hell
Damien Hirst. New Religion
What is a Print?
Obsessions
Contemporary Swiss Prints
Mahlerisch radirte Prospecte von Italien
Hommage to Mantegna 1431-1506
Connoisseurs of Prints
Mightier than the Sword
American Etchers Abroad
Dada
African American Works on Paper
Max Beckmann
Recent Acquisitions
Since 2000: Printmaking Now
Transforming Chronologies: An Atlas of Drawings
On the Sixth Day…
Eduardo Paolozzi
The Intimacy of Feeling
Graphica Britannica
French Master Drawings
From Kandinsky to Tatlin
Wolf Vostell
Israhel von Meckenem
From the Woodner Collections
To a Beautiful Death!
Under God’s Hammer. William Blake versus David Shrigley
On Stage in Osaka
Odilon Redon’s Haunted Realm
Norman Lindsay
Sanavik Impressions
Jan van der Zee. Graphic works
Printmaking at the Edge
Modern Chinese Prints

AUKCE
AUCTIONS
Christie's Londýn
Christie's South Kensington
Christie's New York
Dorotheum Vídeň
Dorotheum Salcburk
Sotheby's Miláno
Sotheby's New York
Sotheby's Londýn
Christie's London
Christie's South Kensington
Christie's New York
Dorotheum Vienna
Dorotheum Salzburg
Sotheby's Milan
Sotheby's New York
Sotheby's London


[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 07/03/15, Olga Frídlová