RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

OBSAH No 6 (2/1998) CONTENTS
ÚVODNÍK

Úvahy o zrození grafického jazyka
Claude Sinte, Belgie
Postavení grafiky v psychologickém rámci "dvojího zlomu" (Wallon, Lucan) vysvětluje její povahu snad lépe než každá jiná forma vyjádření. Vztah tištěného obrazu k matrici, která mu dá vzniknout, skutečně představuje obtížný problém. Připomeňme si, že termín "matrice" pochází z latinského "mater", což znamená matka. V tomto smyslu můžeme uvažovat, že tištěný obraz je "potomkem" ryté desky. Význam, který přisuzují grafici jednomu nebo druhému, se zde jeví jasně jako stupeň dovršení oidipovského komplexu.

Ř Takeši Saito, Paměť 95X
LEADING ARTICLE

Reflection on the Construction of Graphic Language
Claude Sinte, Belgium
The position of the engraving in the frame thus formulated by the "double break" illustrates the intention perhaps better than all other forms of expression. In fact the relation of the printed image to the matrix from which it is born poses the problem. We recall that the term of "matrix" comes from the latin "mater", which means "mother". In this sense one could consider that the printed image is the "progeny" of the engraved plate. The quality of the consideration accorded by engravers to one or another seems clearly like the degree of accomplishment of the Oedipal break.
Takeši Saito: Paměť 95X

Ů Takeshi Saito, Memory 95X

SVĚTOVÉ SBÍRKY

Muzeum Féliciena Ropse v Namuru
Bernadette Bonnierová, Belgie
Vzniklo v roce 1964, kdy hrabě Visart de Bocarmé daroval státu kolekci Ropsových děl - v paláci Gaiffier d'Hestroy v centru Namuru. V roce 1987 bylo přemístěno do starého paláce z 18. století a přestavěného v následujícím století - v ulici Fumal č. 12, který vlastnili rodiče Ropsovy ženy Polet de Faveaux v letech 1834-66. Nachází se v centru staré části města, nedaleko Ropsova rodného domu. V přízemí se nachází recepce, knihovna a místnost pro audiovizuální projekce. 1. patro je věnováno dílu z namurské, bruselské a pařížské epochy. 2. patro seznamuje se specifickými technikami grafiky, kresby a malířství.

Ř Félicien Rops, Rops ve svém ateliéru s modelkou
WORLD TREASURES

Félicien Rops Museum, Namur
Bernadette Bonnier, Belgium
The Museum of Félicien Rops came into existence in 1964, when Comte Cisart de Bocarmé donated to the state his collection of works by Rops, kept in the palace Gaiffier d'Hestory in the centre of Namur. In 1987 the musuem was moved into a palace built in the 18th century and rebuilt in the 19th at number 12, rue de Fumal. The palace had belonged to the parents of Rops's wife Polet de Faveaux between 1834 and 1866. It can be found in the centre of the old part of the town, not far from Rops's family home. The ground floor of the three-storey house contains a reception area, library and space for audio-visual shows. The first floor is devoted to work from Rops's Namur, Brussels and Paris epochs. The second floor is concerned with specific techniques of printmaking, drawing and painting.
F. Rops: Rops s modelkou

Ů Félicien Rops, Rops with a model in his studio

OSOBNOST DNEŠKA

Janez Bernik (Slovinsko)
Zoran Kržišnik, Slovinsko
Objevení se Janeze Bernika koncem 50. a počátkem 60. let znamená nástup nové koncepce výtvarného umění ve Slovinsku. Mladý intelektuál, obeznámený se současnými teoretickými úvahami a nekompromisně razící cestu svému výrazu, zajistil si v rovině obrazového vyjádření naprostou nezávislost. (...) Pravdou zůstává, že Bernik nepovažuje žádnou ze svých grafik za ukončené umělecké dílo. Když mu nový pohled diktuje nové korekce, přidá nové prvky k předchozím tiskům. Tento druh stále pokračující kreativity je jednou z nejvýznamnějších charakteristických vlastností umělce, jehož vedoucí úloha v generaci, tvořící jádro lublaňské grafické školy, nemůže být přehlédnuta.

Ř Janez Bernik, Dopis 6511
THE PERSONALITY OF TODAY

Janez Bernik (Slovenia)
Zoran Kržišnik, Slovenia
The emergence of Janez Bernik in the late 1950s and early 1960s marks the rise of a new conception of visual art in Slovenia. The young intellectual, familiar with contemporary theoretical reflections and uncompromisingly pursuing his own way of expression, established the full autonomy of the picture plane. (...) In fact, Bernik does not consider any of his prints as finished works of art. As new insights dictate new corrections, he keeps adding new elements to the prints previously made. This sort of ever progressing creativity is one of the most significant characteristics of the artist, whose leading role in the generation, making up the very core of the Ljubljana School of Graphic Art, cannot be neglected.

Ř Janez Bernik, Letter 6511
J. Bernik: Dopis 6511

MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU

Oleg Denisenko (Ukrajina)
Oleg Dergačov, Ukrajina
Vše, co Oleg dělá, organicky vyrůstá z architektonických "dekorací", mezi kterými se odehrává jeho život. Lvov, dříve kvetoucí město, nemající sobě rovné v části Evropy zvané Halič, si dodnes zachoval to neobyčejné kouzlo, které cítíš, když se procházíš po jeho bulvárech. Labyrint starých kamenných budov s tajemnými reliéfy znaků a figur minulých staletí na fasádách. Zelenkavé bronzové střechy pokryté ušlechtilou patinou. Podivné, ohromující maskarony nad arkýři se již nejedno století posmívají svým bezzvučným smíchem běsů. Vše se uložilo v paměti umělce a postupně se vpletlo, podobno zlaté niti, do jeho miniatur.
INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB

Oleg Denisenko (Ukraine)
Oleg Dergachov, Ukraine
Everything Oleg does grows organically from a certain architectural "decorativeness" in the midst of which he lives his life. Lvov, formerly a flourishing city without equal in that part of Europe known as Galicia, still possesses today an unusual magic which is tangible, which you can walk through in its boulevards, in the labyrinth of old stone buildings with mysterious reliefs of symbols and figures of former centuries on their facades. The greeny bronze roofs hidden by a dignified patina. Strange, prodigious mascarons above oriel windows which for more than a century have been grinning down with the voiceless smirk of the possessed. Everything was lodged in the memory of the artist and gradually woven like golden thread into his miniatures.
O. Denisenko: Tajemství III

Ů Oleg Denisenko, Tajemství III

Ů Oleg Denisenko, Secret III

grafika ICG • premium print

MEZINÁRODNÍ UDÁLOST

O zahradě do kapsy
4. mezinárodní bienále umění knihy Horn

Toni Kurz, Rakousko

Od 13. května do 1. června 1998 bylo městečko Horn ve znamení umění knihy. Výstavu vzorových tisků, knižních objektů, autorských knih a exkluzivních vydání doplnila otevřená tiskařská dílna, v níž letos své tisky navrhovali, řezali, sázeli a tiskli umělci z Německa - Heinz Becker, Wilfried Bohne, Axel Hertenstein, Klaus Raash, Christa Schwarztrauberová, Hubert Vogel, z Holandska - Joop Visser, z České republiky - Jan Vičar, Pavel Zečík, ze Švýcarska - Fritz Sauter.

Ř Bienále umění knihy Horn - otevřená dílna
INTERNATIONAL EVENTS

About the Pocket Garden
4th International BookArt Biennial Horn

Toni Kurz, Austria

Horn was set against a background of book art from 13 May to 1 June. An exhibition of exemplary prints, book objects, artist's books, special editions; sketched, cut out, set and printed prints in an open workshop by artists from Germany - Heinz Becker, Wilfried Bohne, Axel Hertenstein, Klaus Raash, Christa Schwarztrauberová, Hubert Vogel, from Holland - Joop Visser, from the Czech Republic - Jan Vičar, Pavel Zečík, from Switzerland - Fritz Sauter.

Ř BookArtBiennial Horn - open workshop
dílna

Z HISTORIE MODERNÍ GRAFIKY

Grafika a futuristické hnutí v Itálii (1909-1940)
Marco Fragonara, Itálie
Devět let po oficiálním zrodu futurismu a po skončení první světové války se inovační pokus jeví jako uzavřený. Futuristé stále vyjadřují potřebu osvobodit se od pravidel a konvencí v různých oblastech umění, spíše ale v estetické rovině; Marinetti založí v roce 1918 Futuristickou politickou stranu, která zůstane sociálně bezvýznamná i po prosazení fašistického režimu.
Po odeznění marinettismu a jeho mezinárodní odezvy žijí noví futuristé s jasným vědomím, že jejich zkušenost se naprosto liší od zkušenosti předcházející.

Ř Romolo Romano Netečný
HISTORY OF THE MODERN PRINT

The Print and te Futurist Movement in Italy (1909-1940)
Marco Fragonara, Italy
Nine years after the official birth of futurism and after the end of the First World War it seemed as though the innovational attempt was finished. The futurists still expressed a need to free themselves from rules and conventions in various fields of art, but now more on an aesthetic level; in 1918 Marinetti founded the Partito politico futurista (Futurist Political Party) which remained socially meaningless even after the establishment of the fascist regime.
sAfter the deathknell for Marinettism and its international reverberations, the new futurists lived with a clear awareness that their experience simply differed from the preceding experience.
R. Romani: Netečný

Ů Romolo Romano, Indifferent

HUMOR A KARIKATURA

Ironimus. Karikatury z pěti desetiletí
Marcus Kristan, Rakousko
Ironimovy kresby znám tedy mnoho let, ba desetiletí, z televize, z knížek a samozřejmě z tisku. Obrovským zážitkem pro mě proto bylo, když jsem během příprav na výstavu spatřil originální kresby, které jsou mnohem větší, než jsem si představoval, a kromě toho působí větším uměleckým dojmem než reprodukce. Zvlášť silně jsem pocítil bezprostřední kontakt s originálem. (...) Jak jsme se již dozvěděli, Peichalova maminka pocházela z Moravy, a také původ jeho příjmení napovídá, že kořeny tam mají i Peichalové. Možná odtud pochází šikovnost a humor, který se projevuje v jeho karikaturách a na jeho stavbách.

Ř pozvánka
HUMOUR AND CARICATURE

Ironimus. Recollections from Four Deacdes
Marcus Kristan, Austria
Since I kew Ironimus' drawings for years from television, books and the press, it was a surprise, during preparations for the exhibitioon, to see how large they are and how much greater an atistic impression they make than the reproductions. I felt the diretness of the originals especially forcefully. (...) Peichl's mother coes from Moravia and as the name Peichl suggests, it also has roots in Moravia. Perhaps that is the source of the dexterity and the humour, expressed in the caricatures and buildings.

Ř invitation card
pozvánka

EX LIBRIS

Rozhovor Benoita Junoda
s ředitelem Spolku německých exlibristů Dr. Gernotem Blumem
B. J.: Jaký vývoj byste přál ex libris v budoucnosti?
G. B.: Přál bych si, aby více středo- a východoevropských mladých umělců tvořilo ex libris. Tvrdím totiž - neboť natolik jsou tato díla krásná -, že pokud chceme záskat opravdu ex libris vysoké umělecké hodnoty, stojí za to pátrat právě a především ve východoevropských zemích. Moci si vyměnit ex libris z vlastní sbírky za stejně hodnotné je tak příjemná a krásná věc, že musí nalézat ještě více nadšenců, ať jsou to umělci či sběratelé právě z východní Evropy.
EX LIBRIS

Interview by Benoit Junod
with the president of the German Ex Libris Society Dr. Gernot Blum
B. J.: How would you like ex libris to develop in the future?
G. B.: I would like more yound Central and East European artists to make ex libris. I regert that – however beautiful the works made are – it is actually only worth looking at the East European countries to have artistic, highly valuable ex libris made. It is also wonderful to have an ex libris for your own collection and to change with like-minded people, that there must be many more people who would like to do this, whether collectors or artists, both in the east and the west.
ex libris pro G. Bluma

Ů ex libris pro Gernota Bluma

Ů ex libris for Gernot Blum

SBĚRATELÉ

Sběratelství a nadace. Historie mé sbírky
Jürgen Weichard, Německo
V roce 1987 byla sbírka natolik silná, že mohla Národnímu muzeu v Krakově věnovat výběr prací převážně německých umělců, k nimž celá řada autorů z vlastní iniciativy připojila další práce. Finanční a politická krize, ve které se Polsko ocitlo po roce 1980, totiž muzeím znemožnila doplňovat sbírky zahraničních uměleckých děl, ačkoliv ze starších akcí byly v krakovském Národním muzeu práce mezinárodních umělců zastoupeny.

Ř E. Schumacher Bez názvu
COLLECTORS

Collections and Foundationos. The History of My Collection
Jürgen Weichard, Germany
In 1987 the collection was strong enough to donate to the Natioal Museum in Cracow a selection of works predominantly by German artists, several of whom have participated with further works. The financial as well as the political crisis, which Poland has found itself since 1980, made it impossible for the museums to buy works from abroad, althought international art was available from previous events in the National Museum in Cracow.

Ř E. Schumacher, Untitled
E. Schumacher: Bez názvu

DÍLNY

Ať o mně kámen promluví
Nový přístup k litografii

Manuel Castro Cobos, Španělsko

Nejdůležitější závěr tohoto výzkumu potvrzuje to, co jsem předestřel už na začátku článku: existují kameny pro litografické aplikace srovnatelné s bavorským vápencem. Je také velmi pravděpodobné, že právě jako jsem já našel slonovinový-krémový mramor z Alicante, mohou jiní na jiných místech najít jiné alternativy kamene ze Solenhofenu.
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že téměř všechny alternativní matrice, které jsem při výzkuu testoval, mohou být s většími či menšími výhradami nadále používány pro litografickou techniku.

Ř Manuel Castro Cobos, Kyselý oblouk
WORKSHOPS

Let the Stone Speak of Me
A New Approach to Lithography

Manuel Castro Cobos, Spain

The conclusion more important of this research is based on the contribution that I just pretended since the beginning: There is a stone comparable to the Bavarian limestone for its lithographic application. And is very probable that just like I have found the Marble Crema Marfil of Alicante as an alternative, will could be found other alternatives in other places.
On the other hand is important emphasize that almost all the alternative matrices that I have used can be employed with more or less limitation for lithography.

Ř Manuel Castro Cobos, Acid Arch
M. C. Cobos: Acid Arch

TEORIE

Od dřevořezu po internet
Úvahy o vztahu umění a obrazových médií od roku 1450 po dnešek (1. část)

René Hirner, Německo
   (2. část)
Průvodcem našeho historického exkurzu se stal vývoj výtvarných technik, což umožnilo prověřit materiální předpoklady potřebné pro dané komunikační a umělecké formy. To však neznamená, že jimi samotnými lze objasnit všechny příčiny jednotlivých mediálních a uměleckých vývojových změn. Pohled na převratné změny ve sféře výrazových prostředků, jakými jsou dřevořez či fotografie, spíše dokládá, že uvedené změny byly pouze zlomkem hlubokých celospolečenských revolučních procesů - novověku a industrializace, které se vymykají jednoduché kauzální interpretaci.
THEORY

From the Woodcut to the Internet
Reflections on the Relationship between Art and Picture Media (part 1)

René Hirner, Germany
   (part 2)
If the historical development of picture technologies serve as the main connecting theme, this refers to the necessary aterial perequisites of the prevailing forms of communication and art. However, this does not imply that all causes for prevailing medial and artistic developments would be named. Rather, looking at such decisive media revolutions as the woodcut or photography shows that these are only part of far more far-reaching circulation processes encopassing all of society – of the new age and of industrialization –, which are drawn fro more simple causal explanations.

Ř Michael Wogelmuth, Wilhelm Pleydenwurff, Adam and Eve
M. Wogelmuth: Adam a Eva

Ů Michael Wogelmuth, Wilhelm Pleydenwurff, Adam a Eva

200 LET LITOGRAFIE

Pařížské kamenotiskárny 19. století
Corinne Bouquinová, Francie
Většina provozů byla vybavena čtyřmi nebo pěti lisy a zaměstnávala několik dělníků. Roční obrat činil řádově pět tisíc franků. Podniků s několika desítkami strojů nebylo mnoho.
Řada vydavatelských domů vděčila za svůj úspěch rychlému zavádění technických novinek urychlujících výrobu a snižujících ceny. Patřila k nim tzv. neografie, tisk na propustné textilie, tisk na natírané plátno nebo porcelán, homografie, chromografie, tisk na kameny, na sklo.

Ř Středověk a renesance
BICENTENARY OF THE LITHOGRAPHY

Lithography Workshops in Paris in the 19th Century
Corinne Bouquin, France
Most businesses were equipped with four or five presses and employed a dozen or so workmen. The annual turnover amounted to around 5,000 francs. Businesses with a large number of machines were rare. Many publishing houses owed their success to the rapid introduction of new techniques which sped up production and lowered prices. Amongst these were neography; printing on permeable textiles such as linen or cotton; printing on glazed cloth or on porcelain; and chromolithography.

Ř The Middle Ages and the Renaissance
Středověk a renesance

SLAVNÉ ČASOPISY 20. STOLETÍ

L'Assiette au Beurre
Pavel Chalupa, Česká republika
Dvanáctého dubna 1901 vychází první číslo. Willette nakreslil pamfletický obrázkový manifest s názvem L'Assiette au Beurre pour tous! (Koryto pro všechny), ve kterém se názorně vysvětluje podivný název časopisu (doslova talíř s máslem; míněno je ovšem politické koryto těch, kteří mají, česky řečeno, máslo na hlavě). Přispěli Villon, Kupka, Steinlen, Jossot a další. Úspěch je obrovský. Schwarz je spokojen. Zrodil se nejčtenější, a tedy nejmocnější satirický časopis počátku nového století.

Ř Václav Hradecký, Vítězný moloch
JOURNALS OF THE 20TH CENTURY

L'Assiette au Beurre
Pavel Chalupa, Czech Republic
The first issue is published on 12 April 1901. Willette draws the lampooning illustrated manifesto with the title L'Assiette au Beurre pour tous! (A trough for everyone), in which the strange title of the journal is graphically explained (literally A Plate of Butter; it connotes, of course, the political trough of those who have, as the Czech saying goes, butter on their heads). Villon, Kupka, Steinlen, Jossot and others contributed. The journal meets with enormous success. Schwarz is satisfied. The most popular and thus most powerful satiric journal of the beginning of the new century is born.

Ř Václav Hradecký, Victorious Moloch
V. Hradecký: Vítězný moloch

RECENZE
Andy Warhol .R.E.T.R.O.S.P.E.K.T.I.V.A.
Apokalypsa a sebeurčení
REVIEWS
Andy Warhol .R.E.T.R.O.S.P.E.C.T.I.V.E.
Apocalypse and Self Assertion

VÝSTAVY - ZPRAVODAJSTVÍ
EXHIBITIONS - NEWS
Paul Gauguin ve sbírkách NG v Praze
Delacroix. Romantická linie
Peter Guth. Dřevořezy a dřevoryty
Vzácné knihy od vynálezu tisku
Matthew Barney. Cremaster 1
William Nicholson. Grafické dílo
June Waynová. Grafické dílo
Regarde noir
Dar Ernesta Ludwiga Kirchnera
Svět jako velká symfonie
Akvarely J. M. W. Turnera
Grafika ve stuartovské Británii
Olympští bohové
Joseph Beuys. Multiply
Paul Gauguin in the collection of the NG in Prague
Delacroix. The Romantic Line
Peter Guth. Xylographs and Woodcuts
Rare Books from the Discovery of Printing
Matthew Barney. Cremaster 1
William Nicholson. Graphic Work
June Wayne
Regarde noir
The Gift of Ernest Ludwig Kirchner
The World as a Great Symphony
Watercolours by J. M. W. Turner
The Prints in Stuart Britain
Olympic Gods
Joseph Beuys. Multiples

KRONIKA
CHRONICLE
530 let Kroniky Trojánské
En filigran
Crossing Over / Changing Places
Elipsy
Kristina, královna švédská
On a clear day
Příroda a život hrdinů
Janosch
East meets West
Andy Warhol. Kresby
16. mezinárodní bienále plakátu
Pierre Courtin
Karty tarot
Varšavská grafika 1997
Setkání
530 Years of the Troian Chronicles
En filigran
Crossing Over / Changing Places
Ellipses
Kristina, the Swedish Queen
On a clear day
Nature and the Life of Heroes
Janosch
East meets West
Andy Warhol. Drawings
16th International Poster Biennial
Pierre Courtin
Tarot Cards
The Warsaw Print 1997
Meeting

AUKCE
Christie's Londýn
Sotheby's Praha
AUCTIONS
Christie's London
Sotheby's Prague

[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 06/05/11, Olga Frídlová