RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

OBSAH No 7-8 (3-4/1998) CONTENTS
ÚVODNÍK

Kouzlo otištěné stopy
Jorge de Sousa, Francie
Domnívám se, že grafika, litografie, fotografie jsou zvláštní světy, jejichž společným pojítkem je prosté kouzlo zachycení "rozmnoženíschopného" obrazu, jinými slovy okouzlení zanechaným otiskem. Touha po zanechání stopy či otisku není nového data. Popravdě řečeno existuje odpradávna. Nebyly snad již prehistorické otisky negativní formy rukou na zdech jeskyní určitým předobrazem tisků? A co vyryté obrazy na skalních stěnách? Nevypovídají také ...až do dnešních dnů... o  "okouzlení stopou"?
LEADING ARTICLE

The Taste of Imprint
Jorge de Sousa, France
Engraving, lithography and photography are, I believe different worlds linked by the unique magic of the "capturing" of a reproduceable image. This intimate attraction to a print is not new. In fact, it comes to us from the depths of the past. Were not the pre-historic prints of "negatives" of hands on the walls of caves already a form of print? The steps from trace to print, from print to impression, are surprisingly short; the notions even merge in the definition of this kind of "fatalistic reproductive passion", which pursues us.
Hwan Sung Jung: Vítr

Ů Hwan-Sung Jung, Píseň stromů - Vítr - Tikání

Ů Hwan-Sung Jung, A Wind - Tickling - A Song of the Trees

SVĚTOVÉ SBÍRKY

Grafická sbírka Albertina ve Vídni
Barbara Dossi, Rakousko
Ve své základní podstatě se sbírka opírá o zhruba padesátiletou sběratelskou činnost vévody Alberta Sasko-Těšínského (1738-1822). Jemu vděčí za palác na Augustiniánské baště v centru Vídně i za své jméno. (...) Albert a jeho žena Marie Kristina již od mládí pěstovali zvláštní zájem o umění - a stále více pro oblast grafiky, v této sféře se také vzdělávali a sami kreslili, resp. malovali. (...) Vévoda Albert přežil svoji ženu o 24 let. Když v roce 1822 ve věku 84 let zemřel, zanechal svému synovci a adoptivnímu synovi arcivévodovi Karlovi kolem 14 000 kreseb a téměř 200 000 grafických listů.

Ř Max Weiler, Přírodní úkaz
WORLD TREASURES

The Graphic Collection of the Albertina in Vienna
Barbara Dossi, Austria
The basic content and structure of its continued existence goes back to the 50 year-long collecting activities of Duke Albert Sachsen-Teschen (1738-1822). The Palace on the Augustiner bastion in Vienna and the collection are all named after him. (...) Albert and his wife Marie Christine had both held a special interest in art since their youth - and increasingly in the field of graphics, they concentrated on this field and also drew and painted themselves. (...) Duke Albert survived his wife by 24 years. When he died in 1822 at the age of 84, he left to his nephew and adoptive son Archduke Carl about 14,000 drawings and around 200,000 printed graphic sheets.

Ř Max Weiler, Natural Occurrence
Max Weiler: Přírodní úkaz


Z HISTORIE GRAFIKY

Grafika ve stuartovské Británii (1603-1689)
Anthony Griffiths, Velká Británie
Rytina se také zaměřila na několik speciálních oborů, které vyžadují preciznost. Ta je nutná pro desky, které ilustrovaly aktuální vědecké práce, stejně jako velké architektonické tisky, které byly charakteristické pro londýnský grafický trh po velkém požáru v 1666. Muselo být provedeno tolik rekonstrukcí, že vznikla velká poptávka po skicách nových budov, které by posloužily při shromaždování prostředků, nebo byly darovány těm, kteří mohli pomoci při přestavbách. Takové tisky obvykle užívaly pravoúhlých architektonických plánů a vyhýbaly se perspektivnímu topografickému zobrazení. Jen vzácně se distribuovaly grafickým sběratelům, nebyly pro ně určeny a v každém případě byly příliš velké, než aby se vešly do alba. Proto jsou dnes velmi vzácné.
FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART

The Print in Stuart Britain (1603-1689)
Anthony Griffiths, Great Britain
Line-engraving also lent itself to a few special subjects which demanded precision. Precision was needed for plates that illustrated the scientific works of the day as well as the large architectural prints that were a feature of the London print world after the Great Fire of 1666. So much had to be rebuilt that there was a great demand for delineations of new buildings which could be used to raise funds, or be given to those who had helped in the rebuilding work. Such prints usually used the orthogonals of an architectural plan, and avoid the perspectival recession of a topographical view. Their distribution was rarely to print collectors, for they were not commercially published, as they were in any case too large to fit into an album. So they are today very rare.
John Payne, Flora

Ů John Payne, Flora: květiny, ovoce, zvířata, ptáci a mouchy

Ů John Payne, Flora: Flowers, Fruits, Beasts, Birds, and Flies

OSOBNOST DNEŠKA

Karen Kuncová (USA), Znamení země
Catherine Claderová, Hugh Merrill, David Acton, USA
Umění Kuncové je osobní a introspektivní. Poezie barev a forem odhaluje autorčin názor a zkušenosti vyjádřené jejím vlastním jazykem. V průběhu 80. a na počátku 90. let byly stále přítomnými v jejích tiscích krajina, počasí a energie přírody. Vyvinula si vlastní slovník symbolů reprezentujících topologické elementy. Krajinné symboly často nesou formální analogii k biologii a geologii. Spirály cyklonů a víry kapalin připomínají divákovi kostěné sochy, vnitřní orgány, formy ulit; rozházené trojúhelníky a ze strany šlehající blesky jsou reminiscencí krystalických minerálů nebo glaciálního ledu.
THE PERSONALITY OF TODAY

Karen Kunc (USA), Landmarks
Catherine Clader, Hugh Merrill, David Acton, USA
Kunc's art is personal and introspective. Its poetry of colour and form reveal the artist's view and experiences in her own voice. Landscape, weather, and the energy of nature were the perennial subjects of Kunc's prints during the 1980s and early 1990s. She developed her own vocabulary of symbols to represent topographical elements. These meanders, whirls, and zigzags were placed together in excited compositions, like graceful weather maps. Kunc's landscape symbols often carry formal analogies to biology and geology. Cyclone spirals and liquid eddies remind the viewer of the sculpture of bones, visceral organs, or shell forms; tumbling triangles and angular lightning flashes are reminiscent of crystalline minerals or glacial ice.
Karen Kuncová, Prsten pravdy

Ů Karen Kuncová, Prsten pravdy v čase bouří

Ů Karen Kunc, True Ring at Tempest Time

Sandro Chia (Itálie)
Federica di Castro, Itálie
Používal takzvané čisté techniky: lept, suchou jehlu, osvědčenou tradiční akvatintu, litografii; vyhýbal se kombinování grafických technik a volil i chromatickou redukci, která upřednostňuje souhru černé a bílé. Jelikož je nadaný kreslíř, jak lept, tak litografie zhodnocují stavební hodnotu znaku, který reprodukční technikou získává na výrazu. Právě pole grafiky mu umožňuje formulovat otázky směřující k malířství a společně s ním hledat odpovědi k dějinám.

Ř Sandro Chia, Bestiář
Sandro Chia (Italy)
Federica di Castro, Italy
He used what are known as the pure techniques: etching, drypoint, the tried and tested traditionoal aquatint, lithography; he has avoided combined print techniques and elected chromatic reduction, which gives preference to the interplay of black and white. Inasmuch as he is a gifted draughtsman he values in etching as in lithography the structural value of the sign, which gains in expression through the reproductive technique. It is precisely the graphic field which makes it possible for him to formulate questions leading to painting, and together with them to offer answers to history.

Ř Sandro Chia, Bestiary
Sandro Chia: Bestiář

JUBILEA

Tisky podle Giorgia Giulia Clovia
Milan Pelc, Slovinsko
Tak jako většina malířů 16. století přišel Giulio Clovio během své dlouhé umělecké kariáry mnohokrát do styku s grafickými tisky. Jeho přístup ke grafice byl zároveň receptivní i kreativní: bez okolků si pro své vlastní kompozice vypůjčoval z tisků svých současníků, na druhé straně tvořil vlastní kresby pro tisky nové. (...) Díky tiskům se stal Clovio známým i širší veřejnosti. Některé z nich, jako například Klanění tří králů, Ukřižování, Pieta, Kladení do hrobu, Obrácení svatého Pavla a Svatý Jiří zabíjí draka, se ve své době staly velmi populární díky dotiskům a početným kopiím.

Ř Cornelis Cort podle Giorgia Giulia Clovia, Svatý Jiří zabíjí draka
JUBILEES

Prints after Giorgio Giulio Clovio
Milan Pelc, Slovenia
Like most artists of the 16th century, in the course of his long career Giulio Clovio had various encounters with prints. His approach to graphic art was both receptive ad creative: without any restraint, he would borrow from contemporary prints for his own compositions, yet he also produced his own drawings for new prints. (...) Through prints Clovio became known to a wider public. Some prints such the Adoration of the Magi, Crucifixion, Pietá, Entombment, Conversion of St. Paul and St. George Killing the Dragon became very popular in that period thanks to reprints and numerous copies.

Ř Cornelis Cort after Giorgio G. Clovio, St George Killing the Dragon
Giulio Clovio: Svatý Jiří zabíjí draka

SOUČASNÁ KOLÁŽ

Století koláže v Belgii
Catherine de Breakeleerová, Belgie
Již téměř sto let po tom, co zvrátila všechna pravidla výtvarných umění tím, že obrátila roli hlavního prvku, kterou hrál do té doby papír - ať už potištěný, či ne, aby mu udělila malířskou funkci, uchovává si koláž svou veškerou důstojnost v očích umělců a vyjadřuje svým vlastním způsobem určité současné znepokojivé tendence. Ačkoliv ztratila charakter obrazoborecké invence, stejně jako jakési "rozvratné nevinnosti", které měla na počátku, pokračuje koláž, ve svém údělu oscilace mezi obrazem a hmotou, přičemž se posouvá od zkoumání vpádu médií až k nostalgickému pohledu, který se zaměřuje na odpadní látky naší společnosti.

Ř Pierre Caille, Otec a dvě děti na procházce
CONTEMPORARY COLLAGE

A Century of Collage in Belgium
Catherine de Breakeleer, Belgium
Almost 100 years after having overturned all the rules of the fine arts reversing the role of support assigned to the paper - printed or not - to give it a pictorial function, the collage keeps all its attention among artists and translates in its way certain current preoccupationos. Though having lost the iconoclastic character of invention as much as the subversive inocence of its beginnings, the collage, which allows all hybridizations and in much it matches the ever combinatory tendencies of contemporary creation, follow its destiny between image and subject, slipping from a questioning of the invasion of the mass media to a nostalgic look at loss.

Ř Pierre Caille, Pére et deux enfants en promenade
Pierre Caille, Otec na procházce

MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI

Oslava grafiky: Southern Graphics Council Conference
Anita Jungová, USA
Článek se zaměřil na zlomek z dvaceti výstav a přibližně třiceti přednášek, demonstrací a panelových diskusí, které se konaly v průběhu čtyřdenní konference. Rozebírá dvě přednášky nositelů prestižní Ceny SGC pro vynikajícího grafika za rok 1998, Kennetha Tylera a Clintona Adamse, a závěrečnou panelovou diskusi Oslava litografie: Kritický pohled na minulost, přítomnost a budoucnost. Tuto diskusi řídila Ruth Weisbergová, děkanka Školy výtvaných umění při Univerzitě Jižní Kalifornie. Dalšími významnými účastníky byli: Clinton Adams, emeritní profesor univerzity v Novém Mexiku, bývalý ředitel Institutu Tamarind a nositel Ceny SGC; Leonard Lehrer z Newyorské univerzity, zakladatel a pověřenec Mezinárodního centra grafiky v New Yorku; Donald Roberts, emeritní profesor umění na Ohijské univerzitě; Kenneth Tyler, ředitel Tyler Graphics Ltd. a držitel Ceny SGC, a June Waynová, umělkyně, zakladatelka Litografické dílny Tamarind a držitelka Ceny SGC 1995.
INTERNATIONAL EVENTS

A Celebration of the Print: Southern Graphics Council Conference
Anita Jung, USA
The article focused on a fraction of the 20 exhibitions, and some 30 lectures, demonstrations and panels that took place during the four day conference. It will primarilly examine the two lectures given by the recipients of the prestigious Southern Graphics Printmaker Emeritus Award, Kenneth Tyler and Clinton Adams, and the conference's closing panel Celebrating Lithography: A Critical Look at the Past, Present and Future. This panel was chaired by Ruth Weisberg, Dean of the School of Fine Arts at the University of Southern California. The other distinguished members of this panel were: Clinton Adams, Professor Emeritus from the University of New Mexico, former Director of the Tamarind Institute and the 1998 recipient of the SGC Printmaker Emeritus Award; Leonard Lehrer, Professor of New York University, Founder and Trustee of the International Print Center in New York City; Donald Roberts, Professor of Art Emeritus from Ohio University; Kenneth Tyler, Director of Tyler Graphics LTD. and the 1998 recipient of the SGC Printmaker Emeritus Award; and June Wayne, Artist and founder of the Tamarind Lithography Workshop and the 1995 recipient of the SGC Printmaker Emeritus Award.
Adele Hendersonová

Ů Adele Hendersonová, z příležitostného portfolia Přitahován ke kameni

Ů Adele Henderson, from the portfolio Drawn to Stone

MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI

2. mezinárodní trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha
Labyrint: Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice
14. září - 15. října 1998

Jednotící prvek výstavy, jímž bylo téma labyrintu na jedné a v podstatě nekonečné pole jeho interpretací na straně druhé, umožnily koexistenci jinak těžko slučitelných a v podstatě se konfrontujících výtvarných názorů, díky kterým se tato výstava stala platformou nesmírně zajímavých výpovědí a reflexí o současném světě. Převážná většina umělců přistupovala k labyrintu jako k tématu s velkým poetickým nábojem, sémantickou komunikativností, jako k univerzálně srozumitelnému kulturnímu symbolu odrážejícímu nejrůznější významové komplexy individuální a kolektivní zkušenosti.

Ř Katalog je stále v prodeji.
INTERNATIONAL EVENTS

2nd International Triennial of Graphic Arts Inter-Kontakt-Grafik Prague
Labyrinth: Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking
14 September - 15 October 1998

The unifying principle of the exhibition - which was on the one hand the theme of the labyrinth and on the other the essentially unending field of its interpretation - enabled artistic opinions which were in essence confrontational and compatible only with difficulty, to live in harmony, thanks to which this exhibition became a platform of immensely interesting statements and reflections about the contemporary world. The overwhelming majority of artists approached the labyrinth as a theme with a great poetic charge and semantic quality of communication, as a universally comprehensible cultural symbol which reflects the most varied complexes of meaning in both the individual and the collective experience.
obálka katalogu

Ů Catalogue is available still.

MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU

Dušan Kállay (Slovensko)
Fedor Kriška, Slovensko
Grafické listy, kresby a ilustrácie slovenského výtvarníka Dušana Kállaya majú množstvo podob a pravdepodobne aj mnoho možných vysvetlení, ale ich spoločný menovateľ je nepochybnitelný: všetky sú výsledkom magickej symbiózy zmyslového a intelektuálneho, inšpirované nákazlivým opojením životom. (...) Dušana Kállaya odjakživa vzrušoval proces objavovania neznámych vecí a krajov, zvierat a ľudí, nových vzťahov a súvislostí, nových podob sveta, ako aj ich pravých významov. Často sa pokúša o teoretické nákresy celkom nových, nevídaných a neslýchaných strojov a prístrojov, ale aj dosiaľ nejestvujúcich bytostí ním vymyslených a stvorených z dávno stratených a opať nájdených vecí, prvkov, tvarov, farieb a línií.

Ř Dušan Kállay, Raj divokých vtákov
INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB

Dušan Kállay (Slovakia)
Fedor Kriška, Slovakia
Graphic works, drawings, and book illustrations by Dušan Kállay, a Slovak painter, have many different faces and probably also many possible explanations, but their common denominator is indisputable: they are all the result of a magic symbiosis of sensuous and intellectual perception, inspired by contagious life fascination. (...) Dušan Kállay has always been excited by discoveries. Discovering unknown things, places, animals, people, new relations and correlations, new shapes of the world surrounding us, and their true meaning often inspires his works. Frequently and with joy he tries making theoretical outlines of entirely new, unseen, and enheard of machines and devices, as well as on-existent creatures he has invented and created from long forgotten things, elements, shapes, colours, and contours.
D. Kállay: Raj divokých vtákov

Ů Dušan Kállay, Wild Birds' Paradise

grafika ICG • premium print

Lenka Vilhelmová (Česká republika)
Simeona Hošková, Magda Juříková, Česká republika
Lence Vilhelmové nevešly klasické grafické techniky do krve natolik, aby se jimi cítila v další práci vázána. Do roku 1992 kombinovala grafické postupy, nejčastěji lept, s mechanickými otisky nalezených předmětů-materiálů, jimž nakonec svěřila výlučnou funkci matrice. Zatírá tiskařské barvy do erodovaných povrchů plechů, drátů, pletiva, řeže a prořezává je elektrickými pilami a tvaruje jejich nepoddajnost do jakéhosi elementárního jazyka robustních a jako by velikost plochy papíru přesahujících "pratvarů", stejně fyzických jako nedefinovatelných.
Lenka Vilhelmová (Czech Republic)
Simeona Hošková, Magda Juříková, Czech Republic
Generally speaking classical graphic techniques did not take her so much that she felt bound to them in future work. Up to 1992 she combined graphic methods, which she finally charged with the exclusive function of matrix. She prints the printing colours over the eroded surface, plates, wires, wire-netting, cuts it with electric saws, master and orms their rigidity into some kind of elementary robust language as if the size of the surface of the paper is reaching over the "original forms", physical as well as indefinable.

Ř Lenka Vilhelmová, The Last Head
L. Vilhelmová: Poslední hlava

Ů Lenka Vilhelmová, Poslední hlava

grafika ICG • premium print

EX LIBRIS

Stretnutie európskeho ex libris '98
Eva Trojanová, Slovensko
Bratislava - mesto grafiky - privítala na 2. trienále ex librisu 157 autorov z 22 krajín nielen Európy, ale aj zo zámoria (Japonsko, USA, Argentína). Vzhľadom na to, že štatút prehliadky nekládol pre autorov žiadne špecifické (tematické, technologické či iné) podmienky, diela, ktoré sa tu zišli, mali roznu úroveň. Organizátori si vyhradili, s cieľom udržať základné umelcké kvality, nevystaviť diela, ktoré nespĺňali základné kvalitatívne kritériá. Pritom treba brať do úvahy, že do hodnotenia ex librisu vstupujú aj zberateľské kritéra a záujmy, toré sa nie vždy stotožňujú s odbornými náhľadmi na kvalitu.
EX LIBRIS

European Ex Libris Meeting '98
Eva Trojanová, Slovakia
So Bratislava, the city of graphics, welcomed to the 2d Triennial of Ex Libris 157 artists from 22 countries, not only from Europe but overseas too (Japan, USA, Argentina). In view of the fact that the conditions did not lay down any specific conditions (thematic, technical or other), the works which were shown here were of a varied standard. The organizers reserved the right not to display works which did not fulfill basic criteria of quality in the interests of maintaining artistic quality. Here it was necessary to take into account that in assessing ex libris there are also collecting criteria and interests which do not always coincide with an expert view of quality.

Interview s prezidentem Klubu švýcarského ex libris ing. Josefem Burchem
Benoit Junod, Švýcarsko
Josef Burch je inženýr-konstruktér, žije v Giswilu v centrálním Švýcarsku. Od chvíle, kdy byl před deseti lety zvolen prezidentem Klubu švýcarského ex libris (SELC), se společnost velmi dynamicky rozvíjí. Pod jeho vedením začal SELC pořádat každý druhý rok výroční setkání, které nepřitahuje jen švýcarské účastníky, ale sběratele ex libris z celého světa. Další takový otevřený kongres byl uspořádán k oslavě 30. výročí v Charmey (blízko Fribourgu) od 21. do 23. května 1999. Se dvěma speciálními výstavami a mnoha dalšími doprovodnými akcemi byl velkým zážitkem.
An Interview with the president of the Swiss Ex Libris Club Josef Burch
Benoit Junod, Switzerland
Josef Burch is a construction engeneer, living in Giswil in central Switzerland. Since he was elected president of the Swiss Ex libris Club (SELC) ten years ago, the organization has developed dramatically. Under this direction the SELC has begun to hold biannual meetings, which not only attract Swiss participants, but collectors of ex libris from all over the world. The next such open conference will celebrate the 30th anniversary of the organization in Charmey (near Fribourg) from 21 to 23 May 1999. With two special exibitions and many other surrounding events it promises to be a great experience.

AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE

Autorská kniha v Rusku:
antikniha, samizdat a postkonceptualismus

Anna Čuděcká, Rusko
Individuální tvorba knih v Rusku prakticky vymizela v polovině 30. let. Státní dohled nad tiskem zde přetrval více než půl století, prakticky až do pozdních 50. let. Nacházel výraz v takových absurditách, jako např. požadavek, aby se tiskaři pracující v ateliérech leptu písemně zavazovali nepoužívat tiskové stroje k protisovětským účelům. Počínaje 60. lety se objevila autorská (nebo spíše ručně zhotovená) kniha v privátním milieu výtvarníků a básníků. Patří sem samizdatové sbírky básní "neoficiálních básníků" s lepty vytvořenými jejich přáteli-výtvarníky, knihy Kručonych, který užíval autografy a kresby z počátku 20. století k zmatení pozdějších znalců, rukopisy Michaila Poljakova, studenta Vladimíra Favorského, s ručně kolorovanými dřevoryty, a také jedinečná kniha veršů Nikolaje Berdnikova, tištěná literami vyřezanými z kostek mýdla.
ARTISTS' BOOK - BIBLIOPHILIA

The Artist's Book in Russia:
Anti-Book, Samizdat and Postconceptualism

Anna Tchoudetskaya, Russia
Individual book-making practically disappeared in Russia in the mid-1930s. State control in printing lasted in Russia for over half a century, practically until the late 1980s, finding expression in absurd things, such as the requirement that printers working in an etching studio pledge in writing not to use the printing machine for anti-Soviet purposes. Nonetheless, beginning in the 1960s, artist's books, or rather homemade books, appeared in the private milieu of artists and poets. These included samizdat collectionos of poetry by "unofficial" poets with etchings made by their artist friends, books by Kruchenikh, who used early-20th-century autographs and drawigs to baffle letterday experts, manuscripts by Mikhail Polyakov, a student of Vladimir Favorsky, with woodcuts coloured by hand - the dream of one's own book come true, and also a unique book of verses by Nikolai Berdnikov, printed from blocks cut out of soap cakes.
V. Orlov: Příručka současného umění

Ů Valerij Orlov, Příručka současného umění

Ů Valery Orlov, Handbook of Contemporary Art

Kniha umělce a básníka
Anna Gorová, Rusko
Výstavní projekt Kniha básníka a umělce uspořádali pro Nižní Novgorod dva kurátoři - Leonid Tiškov, známý moskevský umělec a vydavatel autorských knih, a Jevgenij Strelkov, původem z Nižního Novgorodu. Jejich zájmy se střetávají kdesi na pomezí designu, poezie a uměleckých akcí, tedy tam, kde se rodí autorská kniha. Tiškovova sbírka představená na výstavě zahrnuje kolem 80 knih a objektů vytvořených ruskými umělci.

Ř Obálka katalogu
Book of Poet and Artist
Anna Gor, Russia
The exhibition "Poet and Artist's Book" has been staged by Leonid Tishkov, a well-known artist and editor from Moscow, and the local Eugeny Strelkov, whose interests are in design, poetry and art. Tishkov has assembled about 80 books and objects by Russian artists.

Ř Catalogue cover
obálka katalogu

Litografované knihy futuristů
Xenia Vladimirovna Bezmenova, Rusko
Bylo jen přirozené, že slova převzala význam obrazů v Chlebnikovově Sbírce básní - Dřevěné modly (Izbornik stichov. Derevjanyje idoly, Petrohrad 1914), kterou napsal ručně, ilustroval ji P. Filonov. Například slovo GRECH (hřích) bylo psáno tak, že "E" se rozšiřovalo do tvaru kříže, a protažený akcent nad písmenem "J" ve slově RUČEJ (potok) vypadal jako plynoucí voda (princip piktogramů). Písmena vyjadřovala určitý význam, který byl ještě zesílen velikostí či typem písma. Důraz byl kladen na jakoukoliv část slova - počátek, střed nebo konec - v závislosti na tom, co chtěl umělec zvýraznit. Tímto způsobem výtvarníci a spisovatelé spojili své síly v jediném tvůrčím úsilí.

Ř Pavel Filonov, ilustrace ke sbírce Velemira Chlebnikova Dřevěné modly Peruna
Lithographed Books by Futurists
Xenia Vladimirovna Bezmenova, Russia
It was only natural that words had pictorial meaning in Khlebnikov's Izbornik stikhov - Dereviannye idoly (Collection of Poems. Wooden Idols, St. Petersburg 1914), which was hand-written and illustrated by Filonov. For instance, the word GREH (sin) was written in such a way that "E" extended to form a cross, and the letter "I" in the word RUCHEI (brook) had an enlongated flourish above it that looked like flowing water. (The pictogram principle is used.) Letters conveyed a certain meaning, which was emphasized pictorially by letter size and bold type. Emphasis was placed on any part of the word - its beginning, middle or end - depending on what the artist wanted to stress. That way the artist and the writer joined forces in a single cretative endeavour.

Ř Pavel Filonov, illustration to Khlebnikov's Wooden Idols of Perun
P. Filonov: Dřevěné modly

TEORIE

Od dřevořezu po Internet (2. část)
Úvahy o vztahu umění a obrazových médií od roku 1450 po dnešek

René Hirner, Německo
   (1. část)
Herbert Wentscher ve svém příspěvku poukazuje na skutečnost, že videoart může v současné fázi digitalizace elektromagnetického obrazu přejít do dalších médií. Důležitou roli přitom zřejmě sehraje Internet se svými digitálními kódy. Stejně jako všechna nová média, vzniklá ve 20. století, je předpokladem pro užívání Internetu také vlastní technická infrastruktura. Jestliže film vyvolal vznik kina jako místa jeho percepce a televize s videem stály u zrodu domácího televizního přijímače, pak je to nyní domácí počítač napojený na celosvětovou digitální síť.
THEORY

From the Woodcut to the Internet (part 2)
Reflections on the Relationship between Art and Picture media from 1450 to the present day

René Hirner, Germany
   (part 1)
Herbert Wentscher points in his article to the fact that video art can move to other media in the present phase of digitalizatioon of the electro-magnetic picture. The interet, whose codings are digital, will certainly play a significant role here. Like all new media of the 20th century the internet also has its own technolgical infrastructure as a premise. While film brought the cinema as a place of reception, television and video the home TV appliance, it is now the home computer on the worldwide digital network.
U. Rosenbachová: Ženská kultura

Ů Ulrika Rosenbachová, Ženská kultura
- Pokus o kontakt


Ů Ulrika Rosenbach, Female Culture
- Try to Contact

200 LET LITOGRAFIE

Zpět ke kořenům
Bela Schlitenová, Německo
Rok 1998 v Eichstattu a Solenhofenu probíhal ve znamení vzpomínkové slavnosti na Aloise Senefeldera. Město Eichstatt se chopilo tohoto výročí jako příležitosti k založení litografické dílny a zorganizování výstavy litografických tisků v chrámu Notre Dame de Sacre Coeur. Své umělecké tisky z kamenných a zinkových desek na ní prezentovali dva grafici - Armin Nischk z Berlína a Angelo Evelyn z Rotterdamu.
BICENTENARY OF THE LITHOGRAPHY

Back to Roots
Bela Schliten, Germany
In Eichstatt and Solenhofenu, the year 1998 was marked by the commemmoration of the invention of chemical printing by Alois Senefelder. The city of Eichstatt took this Jubilee opportunity to establish a lithographic workshop and to arrange an exhibition of lithographic prints in the Notre Dame de Sacre Coeur. The two artists Armin Nischk (Berlin) and Angelo Evelyn (Rotterdam) presented artistic prints from stone and zinc plates.
A. Evelyn: Mandelbrotův odkaz

Ů Angelo Evelyn, Mandelbrotův odkaz

Ů Angelo Evelyn, Mandelbrot's Legacy

DÍLNY

NN-fabrik: Estetický podnik
Sigmund Kleinl, Rakousko
S napětím vstupují čtenářka a sběratel umění do NN-fabrik. Zatímco pohled sběratele jako oko kamery sleduje levý trakt budovy v přízemí, prohlíží si čtenářka text nad schodištěm do horního patra. Čtenářka nechává informaci promluvit samu za sebe: NN = nomen nescio = lat. "neznám žádné jméno" neboli "jméno neznámé". Přeneseně: dosud jsme neznámí (ale dlouhou už tomu tak nebude!). Fabrik z lat. faber (subst.): řemeslník, umělec; faber (adj.): umělecký, mistrovský, zručný, obratný; fabrica = a) umění, řemeslo umělce, b) provádění umění a dílny k tomu potřebné. Proto NN-fabrik.
WORKSHOPS

NN-fabrik: An Aesthetic Undertaking
Sigmund Kleinl, Austria
The raeader and art collector enter the NN-factory full of anticipation. While the art collector spots the left wing of the building in the ground floor like a camera lens, the reader casts an eye to the text on the right of the entrance over the steps to the upper floor. The reader lets the information speak for itself: NN = nomen nescio = lat. "I know no name" or "name unknown". Figurative: we are still unknown (but not for much longer!). Factory (Fabrik) from the latin faber (noun): the craftsman, artist; faber (adj): artistic, masterly, clever; fabrica = a) art, the craft of a faber, b) the practise of an art as well as the workshop for it.
Hence NN-factory (NN-fabrik).
Thomas Baumgartel při práci

Ů Thomas Baumgartel při dokončování velkého hliníkového banánu na dvoře NN-fabrik

Ů Thomas Baumgartel completing a banana

SBĚRATELÉ

Zrychlený tep srdce sběratele
Eugéne Rouir, Francie
V roce 1940, měsíc před invazí do Belgie, se udála důležitá věc v mém životě sběratele: výstava současných grafik v Lutychu. Tato událost otevřela malému venkovanovi, kterým jsem byl, dveře do síně současného francouzského umění. Avšak protože jsem byl stále pod omezeným vlivem místní školy, obdivoval jsem tradiční autory, jakými byli J. Bersier, A. Brouet, G. Cochet a mnoho jiných, jejichž tisky jsem si postupně kupoval. Vedle tohoto emocionálního výběru, což jsem si později uvědomil, jsem si všiml i takových, jakými byli A. Dunoyer de Segonzac, G. Rouault, M. Vlaminck, J.-E. Laboureur, M. Utrillo a P. Bonnard, ale prošel jsem bez většího zájmu kolem R. Dufyho, M. Gromaira, J. Villona, H. Matisse a P. Picassa.
COLLECTORS

The Heartbeats of a Collector
Eugéne Rouir, France
In 1940, one month before the invasion of Belgium, there was an important evet in my life as a collector: the exhibition in Liége of contemporary engravings. This show was, for the little provincial that I was, a window onto contemporary French art. Nonetheless, still under the restraint influence of the local school, I admired traditional engravers such as J. Bersier, A. Brouet, G. Cochet and so may others by whom I had bought prints over the years. As well as this emotional choice which I had to review subsequently, I had, however, noticed A. Dunoyer de Segonzac, G. Rouault, M. Vlaminck, J.-E. Laboureur, M. Utrillo and P. Bonnard, but I had passed by R. Dufy, M. Gromair, J. Villon, H. Matiss and P. Picasso.
R. Heintz: Sníh v Sy

Ů Richard Heintz, Sníh v Sy

Ů Richard Heintz, Snow at Sy

RECENZE


František Drtikol: fotograf, malíř, mystik
Edvard Munch: symbolistické grafiky
Lept jako téma


Ř Friedrich Meckseper, Chemie, z výstavy Lept jako téma
REVIEWS


František Drtikol: photographer, painter, mystic
Edvard Munch: symbolist prints
The Etching as Theme


Ř Friedrich Meckseper, Chemistry, from the exhibition The Etching as Theme
F. Meckseper: Chemie

VÝSTAVY - ZPRAVODAJSTVÍ
EXHIBITIONS - NEWS
Po impresionismu: grafická tvorba v Paříži
Marc Chagall: Sen milujícího
Cestující fotografové a Geografická společnost
Barvy země
Claude Lorrain
Henri Cartier-Bresson
Obrazy nebe
Mantegna Rubensovi
Dobrodružství písma
After Impresionism: Printmaking in Paris
Marc Chagall: Dream of the Lover
Travelling Photographers and Geographical Society
The Colours of the Earth
Claude Lorrain
Henri Cartier-Bresson
Pictures of the Skies
Mantegna to Rubens
The Adventures of Writing

KRONIKA
CHRONICLE
Jevgenij Chaldej & Tony Vaccaro
Emoce a relace
Hermann Krone: fotograf
Sbírka S. N. Kitajeva
Karel Hlaváček
Festival galerie Glasgow Print Studio
Kaliningrad - Konigsberg '98
18. bienále Brno
11. tallinské trienále grafiky
Mandy Bonnellová
Mezinárodní soutěž "Félicien Rops"
5. bělehradské bienále grafického umění
Curwen Chilford Prints and Gallery
Absolutní tajemství
Muzeum umění Jyvaskyla
Papiriál '98
Fotografie: nezávislé umění
Sen o lásce a smrti
Zjevení - existence - pravda
Adrian Wiszniewski
Horst Janssen
Galerie Carini
"Šedesátá" Květy Pacovské
Internet otevírá obzory ruským grafikům
- Galerie Andreje Martynova
- ArCade II
- Výstava vějířů
- Výstava japonské grafiky
Jevgeny Chaldey & Tony Vaccaro
Emotion and Relation
Hermann Krone: Photographer
S. N. Kitayev Collection
Karel Hlaváček
The Festival Gallery of Glasgow Print Studio
Kaliningrad - Konigsberg '98
18th Biennial Brno
11th Tallinn Print Triennial
Mandy Bonnell
International Competition "Félicien Rops"
5th Belgrade Graphic Arts Biennial
Curwen Chilford Prints and Gallery
Absolut Secret
Jyvaskyla Art Museum
Papirial '98
Photography: An Indenpendent Art
Dream of Love & Death
Vision - Existence - Truth
Adrian Wiszniewski
Horst Janssen
Gallery Carini
"The Sixties" by Květa Pacovská
Internet Opens Horizons to Russian Galleries
- Andrej Martynov Gallery
- ArCade II
- exhibition of folding fans
- Japanese contemporary prints

AUKCE
Christie's Londýn
Dorotheum Vídeň
Sotheby's Londýn
AUCTIONS
Christie's London
Dorotheum Vienna
Sotheby's London


[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 06/05/11, Olga Frídlová