HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Triennial of Graphic Art Trienále grafiky
Inter-Kontakt-Grafik Praha '93
Mánes Exhibition Hall, Prague
4 June - 4 July 1993
Výstavní sío Mánes, Praha
4. června - 4. července 1993
The preliminary staging
of the Triennial of European Free Graphic Art
arranged under the patronage
of the City of Prague
and with the support
of the Ministry of culture
of the Czech Republic
and the Society
of the Institut für Bildungsreisen,
Konstanz
together with the Association of Free Graphic Art,
the Central Europe
Gallery and Publishing House,
the Prague City Gallery,
the Fine Artists Union
and the Czech Fund of Visual Arts
Nultý ročník
Trienále evropské volné grafiky
pořádaného pod záštitou
hlavního města Prahy
a za podpory
Ministerstva kultury
České republiky
a společnosti
Institut für Bildungsreisen,
Konstanz
Asociací volné grafiky,
Středoevropskou galerií
a nakladatelstvím,
Galerií hlavního města Pray,
Unií výtvarných umělců a
Českým fondem výtvarných umění
For the first time in the history of Czech graphic art, a specialized international show has been arranged. It is entitled the Inter-Kontakt-Grafik Triennial, and its first full staging will take place in 1995, in collaboration with the Krakow Graphic Art Triennial. This year's preliminary staging presents Czech graphic art* in its entire breadth to both specialists and public alike, showing the viewpoints and media of expression of the different generations of artists working today. This summary of work to date will doubtless remain the only one of its kind for a long time to come, since in the future Czech graphic art will relate its inventiveness within the context of European art where it belongs and which it forms an integral part of. The ten graphic artists** invited from various European countries thus form an introduction to the full staging of Inter-Kontakt-Grafik in 1995. We look forward to seeing you again soon
Matěj Svoboda, Association Chairmain
Simeona Hošková, Exhibition Curator


* 591 works by 216 artists
** Andrzej Bednarczyk (Poland), Gabriel Belgeonne (Belgium), Adolf Froher (Austria), Abraham Hadad (Iraq), Giulia Napoleone (Italy), Siegfried Neuenhausen (Germany), Dušan Kállay (Slovakia), Annu Vertanen (Finland), Iréne Wydler (Switzerland)
Poprvé v dějinách české grafiky se v Praze připravuje specializovaná mezinárodní přehlídka - trienále Inter-Kontakt-Grafik, jehož zahajující ročnik proběhne ve spolupráci s krakovským trienále grafiky roku 1995. Letošní nultý ročnik představuje širokému uměnímilovnému a odbornému publiku českou grafiku* v celé šíři uměleckých názorů, výrazových prostředků všech žijicích generací. Tato shrnující bilance zůstane zcela jistě na dlouhou dobu jedinou svého druhu, protože v budoucnu bude česká grafika poměřovat svou invenci již v evropském tvůrčím kontextu, do něhož patří a jehož nedílnou součást tvoří. Deset grafických umělců** pozvaných z různých zemí Evropy je tedy faktickým signálem k plnému rozběhu Inter-Kontakt-Grafik v roce 1995. Brzy tedy všichni na shledanou
Matěj Svoboda, předseda Asociace volné grafiky
Simeona Hošková, komisařka výstavy


* 591 prací 216 autorů
** Andrzej Bednarczyk (Polsko), Gabriel Belgeonne (Belgie), Adolf Froher (Rakousko), Abraham Hadad (Irák), Giulia Napoleone (Itálie), Siegfried Neuenhausen (Německo), Dušan Kállay (Slovensko), Annu Vertanen (Finsko), Iréne Wydler (Švýcarsko)

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 21 November 2004