Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Sborník pro exlibris a drobnou grafiku

 

                   

   
V roce 2002 se na knižním trhu objevil nový odborný titul - Sborník pro exlibris a drobnou grafiku, který od té doby pravidelně vydává Spolek sběratelů a přátel exlibris (SSPE) pod redakčním vedením Ing. Milana Humplíka. Jedná se o další z významných aktivit, kterou pro rozvoj u nás dnes trochu opomíjeného oboru výtvarného umění  SSPE podniká. Jeho více než devadesátiletá bohatá spolková činnost si zasluhuje uznání. V jeho začátcích stálo nadšení pro rozvíjení kulturních zájmů a českého umění v době vzniku našeho samostatného státu, byť jen skromnou formou soukromého sběratelství. Za tuto dobu se spolku podařilo navázat bohaté mezinárodní kontakty a díky úrovni své odborné a organizační práce si vybudovat  respektované  postavení jako jednoho ze 40 zakládajících členů F.I.S.A.E. – Mezinárodní federace společenství přátel exlibris.
   K významným aktivitám spolku patří činnost publikační, která vyplývá ze samotné podstaty sběratelství. Tento specifický  vztah k drobným grafickým lístkům, jež postupně ztratily svoji původní funkci a staly se pro své majitele vzácným uměleckým předmětem, vždy úzce souvisel se snahou po odborném utřídění sběratelského materiálu a orientaci v oboru umělecké tvorby. 
  

 

Proto již ve 30. letech minulého století začal SSPE pro své členy pravidelně vydávat časopis Knižní značka, jako čtvrtletník vycházející doposud, a časově paralelně, po dobu jednoho desetiletí v letech 1932-43), i odborně závažnější Sborník pro exlibris a užitkovou grafiku.
  To, že ani po dlouhé době svého trvání neztrácí činnost spolku na významu dokládá fakt, že v současné době ve svých řadách sdružuje více než 500 členů. V SSPE dobrovolně pracuje i řada významných teoretiků, znalců oboru grafického umění, jejichž zásluhou byla zpracována a vydána řada odborných studií zásadního významu, kde mezi jiným nutno zmínit skvělou publikaci České exlibris od Slavomíra Vencla (Praha 2000).
  Novým významným vydavatelským počinem se v tomto ohledu stal periodicky vydávaný Sborník pro drobnou grafiku a exlibris. Vznikl se záměrem přinášet odborně fundované příspěvky ať již  formou přejatých článků nebo původních příspěvků domácích a zahraničních autorů. Kolem redakčnímu týmu se vytvořil okruh pravidelných přispěvatelů z řad teoretiků státních institucí i soukromých odborných badatelů. Sborník vychází jednou ročně na křídovém papíře formátu A4 v grafickém řešení E. Saltuariové a studia WAGNER PRESS, s bohatým množstvím černobílých kvalitních reprodukcí. Pro členy SSPE je navíc doplněn o přílohu v podobě volného grafického listu některého z grafických členů SSPE.
   Obsahovou strukturu časopisu tvoří dva základní odborné okruhy: za prvé vývoj exlibristické a další drobné grafické tvorby, za druhé historie sběratelství exlibris. Prvně zmíněnému okruhu byla věnována řada odborných studií, mj. uveďme např. Wiener Werkstätte a exlibris, Chrudimské trienále v kontextu tří desetiletí, 50 let novoročenek, rozbory exlibrisové tvorby Jana Zrzavého, Emila Orlika, Jiřího Brázdy. Sem lze samozřejmě zařadit i odborné zpracování jednotlivých výtvarných námětů vyskytujících se v grafických dílech (např. zobrazení Evropy) či informace o výsledcích domácích a zahraničních soutěží. Z druhého okruhu odborného zájmu byla např. zpracována historie Rakouské společnosti exlibris, historie a sbírkové položky Gutenbergova muzea v Mohuči, exlibris sbírkového fondu starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně aj. Ve všech doposud vydaných ročnících byl dán prostor též  zajímavým osobním stanoviskům a pohledům v podobě ankety jubilantů každého roku, kdy se grafici zamýšlejí nad vlastní tvorbou v širším historickém horizontu, anebo v rozhovorech s významnými grafiky, často odkrývají i málo známé stránky tvůrčích a životních osudů.
   Během sedmileté existence se sborník zařadil mezi specializované odborné časopisy, které se nespokojují jen s informativně populárním obsahem, ale na seriozní publicistické úrovni a s badatelskými ambicemi přinášejí zásadnější fakta a poznatky, které na pozadí historické ale i novodobé tvůrčí perspektivy ozřejmují  inspirativní roli a kulturní dimenze této umělecké disciplíny.       
Hana Aulická


Vydáno: 16.02.2009