Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Renaissance to Revolution - French Drawings from the National Gallery of Art, 1500–1800

 

 

Renaissance to Revolution
French Drawings from the National Gallery of Art, 1500–1800

Renesance k revoluci, Francouzská kresba z Národní galerie umění ve Washingtonu, 1500-1800

Autorka: Margaret Morgan Grasselli
Vydal: Lund Humphries ve spolupráci s National Gallery of Art ve Washingtonu
Datum vydání: říjen 2009
260 barevných fotografií
320 stran, pevná vazba
Cena: £40
ISBN: 978-1-84822-043-0


Autorka je kurátorkou kreseb starých mistrů v Národní galerii umění ve Washingtonu a mezinárodně uznávaná odbornice na francouzskou kresbu. Publikace je zevrubným katalogem vynikající sbírky francouzské kresby této galerie. 

Jedním z pokladů Národní galerie umění ve Washingtonu je mimořádná sbírka francouzské kresby starých mistrů, která dokumentuje vynikajícím způsobem historii francouzské kresby před rokem 1800. Jednotlivé práce byly vystaveny na řadě různých výstav v galerii samotné i mimo, jádro kolekce jako celek - navíc doplněný nedávno o několik klíčových akvizic - nebylo ovšem nikdy předmětem speciální výstavy ani komplexního katalogu.

Renesance k revoluci představuje výběr nejdůležitějších a nejkrásnějších representativních kreseb pokrývajících tři století. Jejich prostřednictvím se nabízí pohled na vývoj francouzského umění grafiky od prvního rozkvětu za renesance, přes neoklasicistní projevy až po Velkou francouzskou revoluci.

Mezi nejstarší práce v knize patří vynikající vzácný akvarel z roku kol. 1500 z rukou miniaturisty Jeana Poyeta, který pracoval pro královnu Annu Bretaňskou; jedním z nejmladších je neoklasicistní portrét Jaques-Louis Davida, který se zúčastnil francouzské revoluce. Kniha zahrnuje všechny hlavní stylové trendy: od vyumělkovanosti školy ve Fontainebleau v 16. století přes velkolepý styl za Louis XIV až po nespoutaný, lehký styl rokoka a konečně návrat k střídmějšímu klasicistnímu ideálu na konci 17. století. Toto bohatá směs prací, provedená v řadě různých technik, pokrývá také ohromnou škálu žánrů: včetně knižních ilustrací, kompozic, krajin, portrétů, architektonické studie a figurální kresby. Soubor přesvědčivým způsobem potvrzuje sílu a rozsah galerijní sbírky a zároveň je oslavou mimořádné originality, elegance a ducha francouzského kreslířského umění.

Obsah: Předmluva ředitele; Poděkování; O sbírce, Margaret Morgan Graselli; Katalog, Poznámky, Literatura a Přehled výstav, Bibliografie; Rejstřík; Seznam umělců v katalogu.
O autorce:  Napsala Colourful Impressions: The Printmaking  Revolution in Eighteenth-Century France (National Gallery of Art/Lund Humphries, 2003); spoluautorka Private Treasures: Four Centuries of European Master Drawings (National Gallery of Art/Lund Humphries, 2007).

• Imprint: Lund Humphries
• Illustrations: Includes 260 colour illustrations
• Published: October 2009
• Extent: 320 pages
• Binding: Hardback
• ISBN: 978-1-84822-043-0
• Price : £40.00 » Online: £36.00
• BL Reference: 741.9'44-dc22
• LoC Control No: 2009930086
• Co-publisher: Published in association with the National Gallery of Art, Washington

• One of the glories of the National Gallery of Art's holdings is its outstanding collection of French old master drawings, which represents in remarkable richness and breadth the history of French draftsmanship before 1800. Though individual works have appeared in countless exhibitions at the Gallery and elsewhere, the heart of the collection as a whole, now augmented with numerous important recent acquisitions, has never before been featured in a special exhibition or a comprehensive catalogue.

Renaissance to Revolution presents a selection of the Gallery's most significant, beautiful, and representative drawings from three centuries, offering a visual exploration of the development of graphic art in France, from its first flowering during the Renaissance through to its neoclassical incarnation during the political and social upheavals of the French Revolution.

The earliest work in the book is a rare and exquisite landscape watercolor dating from about 1500 by the miniaturist Jean Poyet, who worked for Queen Anne de Bretagne; one of the last is a neoclassical portrait from 1795 by Jacques-Louis David, who was an intimate participant in the Revolution. This book encompasses all the major stylistic trends, from the affectations of the school of Fontainebleau in the sixteenth century, through the grand manner under Louis XIV, to the frothy effervescence of the eighteenth-century rococo, and finally, the return to sober classical ideals in the late 1700s. At the same time, this rich panoply of works, executed in a wide variety of techniques, covers a remarkable range of genres, including book illustrations, compositions, landscapes, portraits, architectural studies and capriccios, and figure drawings. The selection reveals in impressive fashion the strength and scope of the Gallery's collection, while also celebrating the singular originality, elegance, and spirit of French draftsmanship.
• 
• Contents: Director''s Foreword; Acknowledgments; Stories of a Collection, Margaret Morgan Grasselli; Catalogue; Notes, Literature and Exhibition Histories; Bibliography; Index; Artists in the Catalogue; Credits
• About the Author: Her publications include Colorful Impressions: The Printmaking Revolution in Eighteenth-Century France (National Gallery of Art/Lund Humphries, 2003); she co-authored Private Treasures: Four Centuries of European Master Drawings (National Gallery of Art/Lund Humphries, 2007).
 
Zpracovala :  Irena Goldscheiderová

 


Vydáno: 26.11.2009