Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


The Darker Side of Light. Arts of Privacy, 1850-1900

 

The Darker Side of Light
Arts of Privacy, 1850-1900

Temnější strana světla
Umění soukromí, 1850-1900

Autor: Peter Parshall a příspěvky od:  S. Hollis Clayson, Christiane Hertel a Nicholas Penny
Vydal: Lund Humphries ve spolupráci s Národní galerií umění ve Washingtonu
90 barevných fotografií
Datum vydání: březen 2009
192 stran
Pevná vazba
ISBN: 978-1-84822-021-8
Cena: £35.00 » Online: £31.50


Umění konce 19. století je pro mnohé z nás synonymní s impresionismem a post-impresionismem. Tato poutavá kniha nám za pomocí zasvěceného textu i vynikajícího obrazového doprovodu podává poněkud jiný pohled na tuto dobu.
Sběratelé grafiky, kreseb a malých plastik často vychutnávají své sbírky v soukromí, tak jako např. bereme do ruky z police knihu k tichému čtení. Grafika a kresby byly často uloženy stranou, založené v albech a portfoliích, zatímco medaile a bronzy byly umístěny do ústraní knihovny. Stručně řečeno, takové práce nebyly obvykle součástí každodenního života do takové míry, jako zarámované díla na stěnách. Byly spíš předmětem cílevědomého studia při k tomu zvolené příležitosti. Od počátku tento moment diskrétnosti dovoloval určitou míru experimentu a inspiroval umělce k tomu, že volili někdy exkluzivní, jindy enigmatické nebo melancholické náměty, vědomi si prostředí osamocenosti, ve kterých budou tato díla vnímána.
Publikace Temnější strana světla se zaměřuje na velice poutavé, často mysteriózní a krásné objekty, jejichž prostřednictvím připomíná šeré interiéry a soukromé introspekce, které tvoří mnohem méně známou historii umění z konce 19. století. 
Obsah: Předmluva ředitele; Poděkování; Temnější stránka světla: grafika, soukromí a vlastnictví, Peter Parshall; Dívání se v cele soukromí, S.Hollis Clayson; Svět uvnitř: soukromí podle Klingera, Liebermanna a Kollwitz, Christiane Hertel; Plastika a soukromí, Nicolas Penny; Index.
O autorech: Peter Parshall je kurátorem a vedoucím Oddělení kreseb starých mistrů v Národní galerii umění ve Washingtonu. S. Hollis Clayson je profesorem dějin umění na Northwestern University, USA. Christiane Hertel je profesorkou dějin umění na Bryn Mawr, USA. Nicholas Penny je ředitel Národní galerie, Londýn. 

• Imprint: Lund Humphries
• Illustrations: Includes 90 colour illustrations
• Published: March 2009
• Extent: 192 pages
• Binding: Hardback
• ISBN: 978-1-84822-021-8
• Price : £35.00 » Online: £31.50
• BL Reference: 769.9'034
• Peter Parshall with contributions by S. Hollis Clayson, Christiane Hertel and Nicholas Penny
• For many today, the art of the late nineteenth century is equated with impressionism and post-impressionism. This captivating book with its insightful essays and remarkable works of art presents us with an alternative account of the period.

For collectors the experience of prints, drawings, and small sculptures was often a private affair, like taking a book down from the shelf for quiet enjoyment. Prints and drawings were kept aside, compiled in albums and portfolios, while medals and bronzes were often placed in the seclusion of the library. In short, such works of art were not typically a part of one's day-to-day environment in the manner of a framed object hung on a wall. Rather, they were subject to purposeful study on chosen occasions. From the beginning this element of discreteness allowed for degrees of experiment leading artists to sometimes recherché, sometimes enigmatic, and often melancholy subjects that indulged the solitary circumstances of their reception.

By explicating a range of highly engaging, often mysterious and beautiful objects, The Darker Side of Light evokes the shadowed interiors and private introspections that compose a far less familiar history of late nineteenth-century art.
• Contents: Director's foreword; Acknowledgements; A darker side of light: prints, privacy, and possession, Peter Parshall; Looking within the cell of privacy, S. Hollis Clayson; The world inside: privacy according to Klinger, Liebermann and Kollwitz, Christiane Hertel; Sculpture and privacy, Nicholas Penny; Checklist; Index; Photography credits.
• About the Author: Peter Parshall is curator and head of the department of old master prints at the National Gallery of Art, Washington, DC. S. Hollis Clayson is professor of art history at Northwestern University, USA. Christiane Hertel is professor of art history at Bryn Mawr, USA. Nicholas Penny is Director of the National Gallery, London.
• Co-publisher: Published in association with The National Gallery of Art, Washington

Zpracovala : Irena Goldscheiderová


 

 
 

 

 


 Vydáno: 27.11.2009