Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


HONNECOURT VILLARD DE:Carl F. Barnes, Portfolio Villarda de Honnecourt

 


Porfolio Villarda de Honnecourt
(Paříž, Bibliotheque nationale de France, MS Fr 19093)
Nové zásadní vydání barevného faksimile s komentářem Staceyho L. Hahna

Autor: Carl F. Barnes, Jr., Oakland University, USA
• Vydavatel: Ashgate
• Ilustrace: 71 barevných a 48 černobílých
• Datum vydání : červenec 2009
• Formát: 297 x 210 mm,
• Rozsah: 292 stran
• Pevná vazba
• ISBN: 978-0-7546-5102-4
• Cena: L75.00 » Online: L67.50
• BL Reference: 741'.092
• LoC Control No: 2006020598

• Toto je první vydání faksimile Portfolia pikardského umělce 13. století Villarda de Honnecourt v barvě. Třicet tři listů je reprodukováno ve skutečné velikosti za použití vysoce kvalitních barevných velkých diapozitivů tak, aby byla zajištěná co nejlepší reprodukce kreseb. Je možné vidět variace v inkoustech a tahy pera, stopy přípravných kreseb a opravy z ruky umělce.

• Tato studie také jako první pečlivě popisuje stav listů, analyzuje individuálně každou kresbu v portfoliu, poskytuje nové přepisy a doslovný a volný překlad všech nápisů v kresbách. Úvodní kapitola se zabývá historií a fyzickým stavem portfolia, včetně nového připisování „rukou“ k textu na listech se nacházejících. Autor analyzuje používané nástroje a inkousty, Villardovu kreslířskou techniku a styl a hodnotí Villarda jako umělce-kreslíře. Kapitola II, jádro knihy, je věnované detailnímu rozboru listů, jednoho po druhém, a jejich kresbám a nápisům. Tyto analýzy budou zajímat každého, kdo se zabývá středověkou technologií a teologií, stejně jako zájemce z oboru středověkého umění a architektury.

• Kapitola III obsahuje novou verzi životopisu Villarda, která zpochybňuje mnohé divoké spekulace, které se vyskytly za posledních 150 let, a odděluje evidentní fikci od pravděpodobných faktů. Barones detailně rozebírá Villardovy kresby různých gotických budov a předkládá důkazy toho, že Villard byl laickým představitelem kapituly katedrály v Cambrai, což byla jedna z budov, které kreslil.

• Tuto novou důležitou studii doplňuje rozsáhlá bibliografie studií na téma Villarda a glosář Villardových technických a uměleckých termínů.
• Obsah: Úvod, Nigel Hiscock; Portfolio; Jednotlivé listy; Villard de Honnecourt: minimalistický životopis; Bibliografie; Rejstřík.
• O autorovi: Carl F. Barones Jr. je emeritním profesorem dějin umění na Oakland University v Rochesteru, Michigan, USA, kde působil 30 let. Barones napsal četné publikace o katedrále Sv. Gervase a Protase v Soissons, ve Francii a o Portfoliu Villarda de Honnecourt. Barnes zastával řadu akademických administrativních funkcí, včetně presidenta ICMA (Mezinárodní centrum středověkého umění) a AVISTA (Asociace Villarda de Honnecourt pro studium středověké technologie, vědy a umění).

• Autor vytvořil webovou stránku "The Portfolio of Villard de Honnecourt".


The Portfolio of Villard de Honnecourt
(Paris, Bibliotheque nationale de France, MS Fr 19093)
A New Critical Edition and Color Facsimile with a glossary by Stacey L. Hahn

• Imprint: Ashgate
• Illustrations: Includes 71 colour and 48 b&w illustrations
• Published: July 2009
• Format: 297 x 210 mm
• Extent: 292 pages
• Binding: Hardback
• ISBN: 978-0-7546-5102-4
• Price : L75.00 » Online: L67.50
• BL Reference: 741'.092
• LoC Control No: 2006020598
• 
• Print friendly information sheet
• Carl F. Barnes, Jr., Oakland University, USA


• This new facsimile edition of the Portfolio of the 13th-century Picard artist Villard de Honnecourt is the first ever to be published in color. The thirty-three leaves are reproduced at actual size from high-quality color transparencies to ensure the best possible color reproduction of the drawings. One can now see variations in inks and quill strokes, traces of preliminary drawings, and corrections made by the artist.

This study is also the first to give a thorough description of the condition of the leaves, analysis of each drawing in the portfolio individually, and new transcriptions and literal and free translations of the inscriptions. The opening chapter covers the history and physical condition of the portfolio, including reassigning "hands" to text found on the leaves. The author analyses the tools and inks used, Villard's drawing technique and style, and evaluates Villard as an artist-draftsman. Chapter II, the body of the book, is devoted to detailed analyses of the leaves, one by one, and their drawings and inscriptions. These analyses are of interest to those concerned with medieval technology and theology as well as to those interested in medieval art and architecture.

Chapter III is a new biography of Villard that challenges the many wild speculations of the last century and a half about Villard, separating obvious fiction from possible fact. Barnes analyzes in detail Villard's drawings of different Gothic buildings and makes a case for Villard having been a lay representative of the cathedral chapter at Cambrai, one of the buildings Villard drew.

An extensive bibliography of Villard studies and a glossary of Villard's technical and artistic terms complete this important new study.
• Contents: Foreword, Nigel Hiscock; Preface; The Portfolio; The individual folios; Villard de Honnecourt: a minimalist biography; Bibliography; Index.
• About the Author: Carl F. Barnes, Jr, is Professor Emeritus of Art History at Oakland University in Rochester, Michigan, USA, where he taught for 30 years. A graduate of Washington and Lee University (B.A., 1957) and Columbia University (M.A., 1959; Ph.D., 1967), Barnes has published extensively on the Cathedral of Sts. Gervase and Protase at Soissons, France, and on the Portfolio of Villard de Honnecourt. He maintains an Internet site (http://www.villardman.net) with extensive information about the portfolio, including Barnes’ bibliography of writings on the Villard portfolio from 1666 to the present. Barnes has served in a number of scholarly administrative positions, including terms as president of ICMA (The International Center of Medieval Art) and AVISTA (Association Villard de Honnecourt for the Study of Medieval Technology, Science, and Art).

The Author has created a website "The Portfolio of Villard de Honnecourt".

Zpracovala: Irena Goldscheiderová


Vydáno: 15.12.2009