Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Václav Cigler - Krajinné rozvrhy (1959 – 1965) grafická alba

 

Václav Cigler  Krajinné rozvrhy (1959 – 1965) grafická alba

White Gallery Osík u Litomyšle
Václav Cigler a Michal Motyčka navrhli pro White Gallery v Osíku u Litomyšle prostorovou instalaci vyznačující se bytostně blízkým uvažováním obou autorů a jejich charakteristickým přístupem ke skutečnosti. Termín její realizace se však časově přesunul na duben 2012 a White Gallery vedená Martinem Jandou v Osíku u Litomyšle představila tři mimořádně zdařilá grafická alba: Václav Cigler – Rozvrhy I. 1963-5/2011; Václav Cigler – Rozvrhy II. 1963-5/2011; Václav Cigler – Rozvrhy III. 1963-5/2011.
První dva soubory grafických listů vznikly technikou ofsetové litografie a třetí technikou originální litografie v nákladu 30 kusů s šesti autorskými tisky. Grafické techniky byly zvoleny tak, aby co nejlépe odpovídaly povaze kresby. Alba jsou vytištěny na papíře Arches Aquarelle 300 g/m2. Vycházejí z unikátní série minimalistických tušových kreseb, které byly vytvořeny mezi lety 1963 až 1965. Tematicky patří ke kresebným studiím prostorových řešení – rozvrhů - schémat a landartových záznamů, k takzvaným úvahám o krajině.
Vztah mezi znakem a významem v kresbách Václava Ciglera poukazuje a odkazuje na zkušenost, že naše vlastní myšlení je závislé na našem těle. Autora zajímá bytostný vztah krajiny a člověka v ní. Jádro jeho pojmových systémů je přímo ukotveno ve vnímání, pohybech těla a zkušenostech jak fyzické, tak sociální povahy. Představuje nám svým dílem, pomocí svých tělesných zkušeností, zákonitosti fyziky a optiky, které se zjevují v přírodě – oscilace, vlnění, světelná pole nebo působení energií. Vytváří však nové kontexty a proporce v organizaci daného prostoru a v závislosti na našem těle. Směřování impulzů oko-mozek proměňuje v chůzi. Pohybem těla zároveň uvádí do pohybu myšlení. Kresby jsou obdobou situací lidských s podobou přírodních dějů. Jsou geometrickými znaky půdorysů staveb a zákresů do krajiny, které jsou vyjádřeny zdvojenou linkou, původně vymezující vnitřní prostor kolmých stěn, vyplněných pulzujícím světlem nebo plynem či jinou látkou volenou tak, aby adekvátním způsobem umocňovala záměr a obsah dané architektury. Mužský a ženský princip je vyabstrahován na působení energií a silových polí ve smyslu magnetismu.
Významově i formálně se tvar kalichu zároveň může stát květem i plodem, vejcem nebo silovým polem s křivkami člověkači kosmickou energií. Stavba květu se stává stavbou jádra, jeho osnovou, strukturou, tvarem, rytmem a jeho řádem. Jednoduše jasný ciglerovský řád, který je zároveň vystaven "prázdnu", s výzvou přijmout je a ztotožnit se s ním. A právě to "prázdno" je prostorem nového naplnění. V této koexistenci smyslového a konceptuálního přístupu, čistého grafického znaku a významového obsahu, spočívá jedinečnost Ciglerova přínosu.
Václav Cigler (1929) je mezinárodně uznávaný autor v oboru sklo. Se sklem, převážně optickým, pracuje od konce 50. let. Jako první na světě začal používat optické sklo pro vytvoření uměleckého díla. První skleněné objekty Václava Ciglera vycházely z bloků optického skla, byly pojednány konvexními nebo konkávními čočkami, nebo zpracovány do tvarů trojbokých hranolů s úmyslem využít co největšího účinku rozkládáním světla do barev spektra. Přiznávají vizuálně celou svou hmotu. Vnější tvar je podmíněn vnitřními průhledy a naopak. Skleněný objekt není tedy jen hmotou v prostoru, je to současně objekt, jenž prostor pohlcuje, odráží, deformuje, rozkládá, a to nejen v jeho tvaru, ale i v barvě. Všechny své projekty Václav Cigler velmi důkladně promýšlí nejdřív v kresbě, s kterou pracuje od začátků své tvorby. Kresby jsou architektonickými koncepty, pracovními skicami modelů, jsou záznamy myšlenek s výpovědní hodnotou, jež je platná ještě dřív, než je divák schopen vnímat realizovaný objekt či instalaci. Práce na papíře, stejně jako texty, zachycují prostor prázdna v kontrastu děje, obdobu situací v lidském životě i nápodobu přírodních dějů. Najdeme v nich velikou pokoru vůči životu, jeho úcta je však kritická - vždy jen několik čar nebo slov, které nám přibližují společný okruh bytostně lidských otázek i trpělivou pozornost pro pochopení jejich skutečného významu.
V letech 1951–57 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického.
V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jeho tvorba je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, prostorové projekty a kompozice pro architekturu. Vytvořil 21 realizací ve veřejném prostoru. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek − Praha, Brno, Olomouc, Louny, Litoměřice, Bratislava, Rotterdam, Corning, Londýn, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, Frankfurt a. M., Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, New York, Tel Aviv aj. Za svou tvorbu byl odměněn řadou domácích i zahraničních cen a vyznamenání. Jako umělec i pedagog velmi výrazně ovlivnil myšlení a tvorbu několika generací umělců.
Jana Šindelová
 
Václav Cigler, Rozvrhy I. 1963-5/2011. ; Václav Cigler, Rozvrhy II. 1963-5/2011. Album šesti ofsetových litografií vytištěných na papíře Arches Aquarelle 300 g/m2 v nákladu 30 ks číslovaných, signovaných autorem a 6 ks autorských výtisků vydal Jiří Lammel a Jan Hrnčiřík v roce 2011. Texty: Václav Cigler a Jana Šindelová. K vydání připravil Michal Motyčka. Adjustaci provedlo v designu Václava Ciglera Interio Litomyšl.
Václav Cigler, Rozvrhy III. 1963-5/2011. Album osmi originálních litografií vytištěných na papíře Arches Aquarelle 300 g/m2 v nákladu 31 ks číslovaných a signovaných autorem a 5 ks autorských tisků vydal Jiří Lammel a Jan Hrnčiřík v roce 2011. Texty: Václav Cigler a Jana Šindelová. K vydání připravil Michal Motyčka.Vytiskl Jiří Bouda, Praha. Adjustaci provedlo v designu Václava Ciglera Interio Litomyšl.
 

Vydáno: 23.01.2012