Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Recenze: Martin Raudenský, ABoT – Artists’ Book on Tour v Národní technické knihovně

 

                             

ABoT – Artists’ Book on Tour v Národní technické knihovně

Výstava Evropská autorská kniha ABoT – Artists’ Book on Tour v Národní technické knihovně představuje 52 vybraných exponátů z 11 zemí Evropy. Mezinárodní porota z nich následně vybrala pět děl, jejichž autorům udělila rovnocenné ceny: Lien Buysens (Belgie), Matthias Krinzinger (Rakousko,) Elena Peytchinska (Rakousko), Katarzyna Wolny (Polsko) a Julie Kačerovská (ČR).
Nápaditou instalaci výstavy zajišťují vitríny ve stylu hi-tec, minimalistická konstrukce potažená průhlednou plastikovou folií. Statické exponáty doplňuje na vestavěných monitorech projekce knih v jejich dynamickém provedení (listování, rozevření objektu, pohyb prvků apod.). Oceněné práce jsou doplněny informační texty, které jsou pro pochopení záměrů jednotlivých autorů často velmi podstatné. Výstavu doprovází kvalitně vypravený katalog, který je bohužel dostupný pouze v anglické jazykové mutaci.
Dvorana Národní technické knihovny (předsálí galerie NTK), kde výstava probíhá, určitě není dostatečně reprezentativní prostor pro přehlídku s ambicí evropského přesahu. Budova knihovny však velmi dobře koresponduje s pojetím instalace, jejíž funkční design vymezuje pro vystavené exponáty prostor vůči provoznímu tepu instituce a upoutává pozornost kolemjdoucích. Přidanou hodnotou místa je výrazně vyšší počet potenciálních diváků, než by kdy dorazil do „kamenné“ galerie.
Autorská kniha se jako samostatný umělecký žánr emancipovala v rámci progresivních proudů umění v šedesátých letech 20. století Od té doby, se tato umělecká forma profiluje jako flexibilní médium, které umožňuje tvůrci interpretovat velmi různorodé obsahy. Výstava představuje škálu přístupů, jimiž umělci s tímto médiem nakládají. Na příkladu oceněných prací se pokusím přiblížit dvě typově odlišné tendence.
Dílo Julie Kačerovské  Mikrostruktura papíru představuje symbiózu konceptuálního přístupu a řemeslné dovednosti. Je příznačné, že oceněná kniha vznikla v ateliéru Jiřího Kocmana na brněnské FAVU. Julie Kačerovská rozvíjí jeho metodu velmi osobitým způsobem. Podařilo se jí vytvořit objekt, který je krásný sám o sobě a pro poučeného diváka se navíc otevírá (což formát knihy umožňuje doslovně) další úroveň poznání, které zážitek umocňuje a objekt vřazuje do konkrétních souvislostí.
Tématem díla je rafinovaný způsob zprostředkování mikrosnímku struktury papíru prostřednictvím téhož materiálu, tedy opět papíru. Objekt představuje knižní blok o dvou stech listech, na jehož ořízce se odehrává děj „příběhu“ knihy. Ořízka není seříznuta ve hlavě bloku do zarovnaného tvaru, ale každý dvojlist je při horní straně jedinečně členitý. Složením jednotlivých listů vznikla prostorová mapa struktury papíru připomínající krajinu strmých ledovcových štítů. Listováním je možné povrch opět rozvrstvit a struktura se tak dynamicky proměňuje. Autorka pro svoji práci použila elektronický konfokální mikroskop, který umožňuje trojrozměrný náhled sledované struktury papíru a navíc i dokáže náhled rozčlenit na rovnoběžné linie. Jednotlivé linie digitalizovala a následně převedla do vektorového formátu. Každá z linií byla poté na základě datové předlohy vypálena pomocí laseru do papíru, respektive dvoustrany budoucí knihy. Díky vřazení jednotlivých dvojlistů do bloku se na ořízce zhmotnila původní zvětšená mikrostruktura.
V případě dalšího z oceněných děl TOUWKIP belgické grafičky Lien Buysens, se odráží proud autorské knihy uplatňující tiskové techniky. Kniha nemá díky tomu charakter solitérního objektu, ale limitované edice. Hlavním tématem tohoto díla je vzájemné napětí obrazu a textu a z něho vyplývajících posunů významu. Kniha má formálně tradiční charakter knižního bloku zavěšeného do pevných černých desek. Lien Buysens pracuje s lapidárním výrazovým instrumentářem. Úspornou typografii, odehrávající se na stránce pouze v několika řádcích doplňuje znakový plošný charakter ilustrací. Barevnost je omezená na souhru černé a doplňkové barvy.
Celek tvoří dvě knihy, u kterých není stanoveno pořadí v posloupnosti četby a jednotlivé díly jsou vzájemně zastupitelné. Autorka nabízí čtenáři vlastní rozhodnutí ve způsobu vnímání. Příběh před ním odkrývá v náznacích a čtenář je vybízen k domýšlení a vlastnímu výkladu obsahu. Původní linearita vyprávění pozbývá v nové interpretaci postupně na významu.
Přestože v celkovém pohledu nepřináší výstava úplně kvalitativně vyrovnanou kolekci, představuje řadu přesvědčivých realizací a stojí proto bezpochyby za zhlédnutí. Zvláště když právě ona zmíněná konceptuální podoba autorské knihy není u nás ve špičkové podobě tak často k vidění.

Martin Raudenský
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze

Obr. nahoře vlevo: Lien Buysens, TOUWKIP (detail), screenprint and risograph on paper, 28,6 x 20,4 x 0,6 cm; obr. vpravo: Julie Kačerovská, Paper Landscape, cut paper, 30 x 14 x 12,5 cm; © MAK


Vydáno: 26.04.2012