Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Roman Baláž - Spôsoby výuky a stav podpory študentov tvoriacich v médiu grafiky

 

Na doporučení magazínu Celebrating Print publikujeme příspěvek Romana Baláže, studenta 3. ročníku grafiky na Akademii umění v Banské Bystrici, věnovaný problematice výuky grafiky a prezentace studentských grafických děl na Slovensku.


Roman Baláž
Spôsoby výuky a stav podpory študentov tvoriacich v médiu grafiky


Dlhšiu dobu som premýšľal o téme, ktorá by mi pomohla uviesť problematiku s ktorou sa dennodenne počas štúdia na umeleckej vysokej škole stretávam a okolo ktorej sa v študentských (grafických) kruhoch hovorí čoraz intenzívnejšie. Je ňou absencia udalosti/výstavy zameranej na klasickú grafiku s možnosťou prezentácie tvorby študentov vysokých škôl a začínajúcich autorov tvoriacich v tomto médiu na území Slovenska. Príspevok chápem ako priblíženie systému umeleckých vysokých škôl širšiemu okruhu divákov a ako apel pre kompetentnejších, ktorý by mali myslieť aj na nasledujúce generácie grafikov s vedomím, že súčasný študenti prestávajú dôverovať tomuto médiu aj z dôvodu nedostatočnej možnosti prezentovať sa na domácej pôde, čo zapríčiňuje aj odliv talentov do zahraničia.

Ako študent katedry grafiky, Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici nerád, no s pocitom nutnosti konštatujem, že počas vysokoškolského štúdia som sa zatiaľ nestretol so žiadnou výstavou/výzvou/súťažou, ktorá by sa týkala tvorby študentov vysokých škôl respektíve začínajúcich umelcov v oblasti tvorby v klasických grafických technikách. Dovolím si tvrdiť, že súčasný študent môže svoju grafickú tvorbu prezentovať jedine v projektoch, ktoré zahŕňajú i ostatné druhy médií nie však v svojbytnom - solitérne vystavyteľnom obore grafiky. Paradoxne nie je pojem umeleckej tlače v krajine až tak neznámy, i keď sa k nemu človek väčšinou dostáva druhotne napr. cez pojem digitálna tlač, s ktorým operujú mnohé slovenské vysoké školy s ponukou umeleckej výučby so zameraním na výtvarnú edukáciu.

Slovensko, ako malá krajina disponuje troma umeleckými školami zameranými priamo na klasickú tlač, ale i ostatné médiá, s ponukou hlbšieho štúdia spomenutých aspektov. Týmito školami sú Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici a Fakulta výtvarných umení Technickej univerzity v Košiciach. Spomenuté inštitúcie venujú remeslu tlače väčšiu pozornosť ktorého výuka má v priebehu bc. štúdia oboznamovací charakter počas ktorého si študent osvojuje základné zručnosti v rozmanitej škále techník od výškotlače cez hĺbkotlač, serigrafiu, či už spomenutú digitálnu tlač po rôzne alternácie a kombinácie týchto techník ku ktorým je študent vedený vo vyšších ročníkoch štúdia. V mnohých prípadoch sa jedná aj o posun tlače do priestoru. Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je toho dôkazom špecifickejšie zameraný ateliér  Doc. Róberta Bruna, Akad. Mal. s názvom GPS (grafika - priestor  -synergia ), ale aj celková prezentácia/hodnotenie semestrálnych prác študentov katedry grafiky, ktorá má väčšinou charakter grafických objektov, videoinštalácií,  animácií, ktoré sú výsledkom skúmania grafického média na iných predmetoch. Podobný princíp výuky grafiky je aj na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach, ktorý dokazuje aj názor tamojšej študentky Ingrid Kepkovej: „ Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby má povinné grafické zadania, pri ktorých sa študent naučí techniku, a ďalej ju robí z vlastnej iniciatívy, no väčšinou to je o experimentálnej tvorbe." Na koniec dodáva, že sa študenti môžu prihlásiť na voliteľné predmety, ktoré sú prístupné pre všetkých študentov fakulty, a že štúdium a tvorba v klasických grafických technikách sú finančne náročné a venujú sa im  len naozajstní nadšenci, ktorí si podľa môjho názoru zaslúžia väčšiu pozornosť zo strany slovenských inštitúcii prezentujúcich umenie. Študentka sa k otázke finančnej podpory v oblasti grafiky na škole nevyjadrila no známym faktom je, že tak, ako i na Akadémii umení, tak aj na zvyšných dvoch spomenutých školách sú odmeňovaní študenti vo forme motivačných štipendií a pod., čo je pri súčasnej finančnej podpore  školstva na Slovensku najreálnejším riešením.

Po spomenutých aspektoch zdôrazňujem absenciu možnosti študentov umenia a začínajúcich autorov prezentovať sa na samostatnej grafickej exhibícii, ktorá by pri súčasnom počte mladých umelcov, tvoriacich v médiu grafiky, mala možnosť výberu zo širokej palety výtlačkov aj techník. Východisko vidím aj vo väčšej ochote kooperovať medzi troma spomenutými vysokými školami, ktoré by mali dbať o udržanie tlǎciarskej tradície na našom území.
 
Roman Baláž nar. 12.1.1992; od 2012/2013 student grafiky na katedře grafiky Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici (pod vedením doc. Róberta Bruna), které je zaměřené na kombinaci digitálních a klasických médií. Zabývá se hledáním vlastního výtvarného projevu, užívá klasických grafických technik i instalací (jejich spojením se stala instalace  Metamorfózy). 
Účastnil se výstav grafiky: Celebrating Print 2014, KADS NY, New York, USA;
giARTino, 2015, Galéria WOAK, Toruň, Polsko 

Obr.: Roman Baláž,  A man giving a birth to an angel, etching, mezzotint, 2015, 35 x 15cm 
  


Vydáno: 29.07.2015