Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Prostory a místa Zbyňka Sedláčka

RECENZE KNIHY: PROSTORY A MÍSTA ZBYŇKA SEDLÁČKA
Kniha věnovaná památce významné osobnosti teoretika výtvarného umění severočeské scény
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vydala v roce 2015 knihu, ve které její editoři Martin Kolář a Tomáš Pavlíček shromáždili významnou část textů estetika, historika umění, kurátora a pedagoga Zbyňka Sedláčka (1966 Roudnice nad Labem – 2014 Louny). Zbyněk Sedláček byl a svými texty zůstává neobyčejnou osobností integrující ve svých pojednáních, úvahách a studiích o výtvarném umění mezioborové a mezičasové kontexty.
Po studiích na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval v lounské Galerii Benedikta Rejta jako zástupce ředitele a kurátor, posléze působil na Institutu výtvarné kultury později Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Externě přednášel na Karlově univerzitě. Uspořádal velké množství výstav, publikoval řadu studií, článků, recenzí aj. Jeho texty zůstaly v jednotlivých katalozích, katalogových listech, časopisech, novinách, monografiích, sbornících z konferencí.
Publikace PROSTORY A MÍSTA ZBYŇKA SEDLÁČKA předkládá značnou část těchto textů a dává do rukou čtenáři cenný soubor, který jistě bude pramenem pro odborníky i laickou veřejnost, zajímající se o racionální tendence ve výtvarném umění od poloviny minulého století (nejen) a jejich relace estetické a lingvistické.
Texty Zbyňka Sedláčka jsou v knize sdruženy do oddílů podle rozsahu na Rozsáhlejší monografické studie a Drobnější monografické texty a dále podle publikujícího média na Texty do časopisu Ateliér a Články publikované v Mladé frontě DNES.
V devíti textech v kapitole Rozsáhlejší monografické studie nalezneme studie věnované Jiřímu Valochovi, Jiřímu Kubovému, Miloši Michálkovi, Jitce Svobodové, Dagmar Šubrtové a také Františku Kupkovi a Emilu Holárkovi, Martinovi Salcmanovi; studie o labskoústeckém umění devadesátých let dvacátého století a o monochromii v českém výtvarném umění po roce 1990. Oddíl nazvaný Drobnější monografické texty (katalogy k výstavám, katalogové listy, pozvánky, brožury) zahrnuje dvacet dva chronologicky řazené texty (z let 1996 až 2014). Jde o průvodní slova k výstavám v galeriích v celé České republice - v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Litoměřicích, Lounech, Opavě, Ostravě, Plzni, Praze, Roudnici nad Labem, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem a ve Vídni. V další obsahové části sborníku je uvedeno jedenáct článků uveřejněných v letech 1994–2012 v Ateliéru – čtrnáctideníku současného výtvarného umění – Texty do časopisu Ateliér. Soubor uzavírají Články publikované v Mladé frontě DNES, čtyřiadvacet titulků z období 2002–2013.
Struktura publikace má promyšlenou a logickou stavbu. Soubor textů je uveden článkem Martina Koláře nazvaným Metodologická poznámka k textům Zbyňka Sedláčka. Autor ji uzavírá sdělením o záměru redaktorů: "Můžeme zde nalézt články o díle jednotlivých umělců i o širších výtvarných projektech (na nichž se mnohdy i sám podílel), či studie bohemistického charakteru. Podobně jako významný český estetik a vědec Bohumil Markalous, jehož výbor z díla byl nazván Estetika praktického života, byly texty a činnost Zbyňka Sedláčka zacíleny také prakticky, na to, aby umění nebylo čistě exkluzivní komoditou, ale běžnou součástí každodenního života. To vše často ve vztahu k ústeckému regionu a okruhu autorů, kteří s ním jsou spjati. Předkládaná publikace se drží právě takto naznačeného schématu."
Doslov Daniela Vojtěcha vynikajícím způsobem přibližuje Sedláčkovu činnost i jeho zajímavou osobnost. Pro ilustraci cituji výstižné hodnocení: "Byl zvídavý angažovaný objevitel dalších a dalších možností v nekonečné variační či permutační hře skrytých a ukazujících se významů – za účast v ní platil odříkáním a sebekázní. Téměř starosvětský ráz jeho vystupování, přiléhavý jeho druhé forci, tj. znalosti 19. století a především doby obrozenské, kontrastoval s avantgardistickou povahou a vývojovým přesvědčením jeho umělecko-teoretické práce."
Rámec obsahové části publikace je vytvořen obrazy:
přetisky šesti Sedláčkových novoročenek, vizuálních citací z textů česky tištěné literatury z období kolem roku 1820, kopií autogramu
a dvěma podobenkami Zbyňka Sedláčka od Radka Jandery. V úvodní části knihy zachycuje fotografie vědoucně zpytavý pohled kurátora výstavy. Druhý portrét uzavírá poslední oddíl jeho textů. Zde Zbyněk Sedláček drží v rukou knihu s názvem Mystické deníky. Této kompozice knihy, usouvztažnění textů a obrazů, vytvoření OBRAZU autora, si velmi cením, považuji ji za elegantní a duchaplnou.
Sborník PROSTORY A MÍSTA ZBYŇKA SEDLÁČKA je komplexně pojatou odbornou publikací, v níž není opomenuta žádná z částí, které od tohoto typu literatury očekáváme.
Vydání knihy považuji za významný počin pro nezaměnitelné pojetí práce, mimořádnou kvalitu a význam Sedláčkova díla.
Publikace o 148 stranách vyšla v malém nákladu 250 kusů.
Dáša Lasotová, 2015

 

 


Vydáno: 10.03.2016