Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Culturenet - nové zprávy

Aktuality webu Culturenet.cz – č. 29/2017 – více informací:

www.culturenet.cz

Granty/stipendia

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

MK ČR - vyhlášení Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018

www.mkcr.cz, 27. července 2017

Ministerstvo kultury vyhlašuje Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2018. Vlastník památky projedná svou žádost na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, a jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu, a předloží v termínu do 15.  září 2017 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy jako orgánu státní památkové péče k vyjádření (doporučení).

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Plenární schůze IETM 2017 v Bruselu (podpůrné granty)

www.on-the-move.org, 26. července 2017

Finanční podpora je určena členům IETM nicméně v omezené míře, kdy může pokrýt až 75 % nákladů na cestovné a ubytování s akcí spojených.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Projekt Les Voyages de Capitaine futur pro seznámení se s hybridní technokulturou - výzva

www.on-the-move.org, 26. července 2017

Společný francouzský projekt usiluje o představení současného umění a nových médií dětem i široké veřejnosti a vést ke vzdělávání a emancipaci. Aktuální výzva je určena k vytvoření a putovní výstavě (Paříž, Amsterdam, Namur a Lomé) tří originálních, mediálních, uměleckých děl, které doprovodí tvůrčí workshopy, online tutoriály a další. Téma zní Supernatural: stories of worlds to come a každý z projektů  bude oceněn 15 000 eury.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Mezinárodní výměnný program v Cardiffu pro umělce a kreativní podnikatele  - výzva

Jde o Visiting Arts, součást série událostí Creative Tracks zaměřených na propojování kreativních podnikatelů po celém světě.  Aktuální název zní Kick Start: Cardiff - výměnná a networkingová událost, která proběhne 16. až 19. října 2017 v Cardiffu.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Liberecký kraj - dotace v oblasti regionální kultury a kulturního dědictví - výzva v r. 2017

http://dotace.kraj-lbc.cz/, 26. července 2017

Individuální žádost o dotaci v oblasti akcí podporovaných Libereckým krajem je program určený pro poskytnutí finančních prostředků na projekty/akce, jejichž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů, žadatel primárně nežádá pro svůj projekt o záštitu některého z radních Libereckého kraje nebo Zastupitelstvo Libereckého kraje již schválilo alokaci finanční podpory pro danou akci spolu se schválením rozpočtu Libereckého kraje na letošní rok.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Plzeňský kraj - Podpora literární tvorby a publikační činnosti - výzva v r. 2017

http://nno.ecn.cz/, 26. července 2017

Cílem je poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Nadační fond obětem holocaustu - výzva v r. 2017

http://nno.ecn.cz/, 26. července 2017

Vyhlašujeme výběrové řízení v programech Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Granty Komunitní nadace Tři brány - výzva v r. 2017

http://nno.ecn.cz/, 26. července 2017

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2017, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 150 000 Kč.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) - 3. kolo Programu 3P v roce 2017 - výzva

www.nros.cz, 25. července 2017

NROS vyhlašuje 3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Program COSME - dvě výzvy týkající se kulturních a kreativních průmyslů

Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků, s důrazem na malé a střední podniky 2014 až 2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí (2. kolo)

www.idu.cz, 24. července 2017

Pokud jste profesionální umělec, teoretik, kurátor či kulturní manažer, právě pro Vás vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav další výzvu na podávání žádostí o příspěvek na cesty do zahraničí a podporu zahraničních kontaktů v rámci programu KRÁTKODOBÁ MOBILITA.

Rezidence

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Rezidenční pobyt v K3 Centru pro choreografii (Hamburk) - výzva

www.on-the-move.org, 26. července 2017

K3 nabízí tři osmiměsíční pobyty pro začínající choreografy na sezonu 2017/2018. Pobyty jsou ojedinělé délkou svého trvání a propojují rezidence s dalšími profesionálními vzdělávacími programy pořádanými K3. Cílem je posílit propojení choreografické praxe, výzkumu, umělecké produkce a kvalifikace.

Příležitosti

http://www.culturenet.cz/res/images/email/arrow-right-red-white.png

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Městská knihovna roku 2017 - výzva

www.skipcr.cz, 27. července 2017

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg

http://www.culturenet.cz/res/images/email/heading-bullet.png

Almanach české poezie 2018 – výzva

Vladimír Stibor, 27. července 2017

V těchto dnech začíná vznikat nový almanach české poezie 2018, navazující zcela volně na předchozí antologie z posledních pěti let.

http://www.culturenet.cz/res/images/email/border-white-gray.jpg


Vydáno: 08.08.2017