RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

Pravidelné RUBRIKYRegular FEATURES
Grapheion, mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru vydává Středoevropská galerie a nakladatelství, s. r. o., se sídlem v Praze, Česká republika, ISSN 1211-6890.
Časopis vychází v české a anglické jazykové mutaci na křídovém papíře ve formátu A4. Samostatné číslo má 88 barevných stran, dvojčísla 172 stran.
V letech 1997-2000 časopis vycházel čtvrtletně a celkem bylo vydáno 17 čísel. V roce 2002 vyšlo jedno speciální číslo. V lednu 2006 vyšla ročenka s výběrem nejzajímavějších událostí na poli grafiky v roce 2005.
Grapheion, international review of contemporary prints, books and paper art has been published by the Central Europe Gallery and Publishing House in Prague, Czech Republic, ISSN 1211-6904.
This magazine comes out in Czech and English versions in A4 format on glossy paper. A single issue contains 88 full-colour pages, a double-issue 172 pages.
This magazine was published quarterly from 1997 to 2000. There was one special issue in 2002. We made a 2005 yearbook covering the most interesting events in the field of printmaking in January 2006.

ÚVODNÍK přináší obecná zamyšlení význačných osobností současné grafiky nad její minulostí, současností i budoucností, její podstatou a vztahy ke společnosti i jiným uměleckým oborům. Úvodník 2/98 Rubrika SVĚTOVÉ SBÍRKY je průvodcem po historii a depozitářích výjimečných evropských sbírek grafiky a kresby. The LEADING ARTICLE presents some general thoughts of established personalities on contemporary graphics' past, present and future, its essence and relations to the society and other art fields. WORLD TREASURES are a guide to the history and depots of outstanding collections of prints and drawings world-wide. Světové sbírky 1/99
V rubrice OSOBNOST DNEŠKA najdete portréty jedinečných postav současné světové grafické scény. MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU čtenáře blíže seznamuje s životem a dílem autora prémiového grafického listu. Mezinárodní klub Grapheionu 4/98 In PERSONALITY OF TODAY you will find portraits of unique features of the contemporary graphic scene. Osobnost dneška 2/98 The INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB acquaints readers with the life and work of an author of a premium graphic sheet.
Rubrika Z HISTORIE GRAFIKY je historickým exkursem do zajímavých epoch či oblastí grafického umění. Z historie grafiky 3-4/97 Připomínáme významná VÝROČÍ osobností grafiky či uměleckých sdružení. FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART leads a historical excursion through the interesting eras or fields of graphic art. We commemorate important ANNIVERSARIES of art associations or personalities from the field of graphic art. Výročí 3-4/97
MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI přinášejí reportáže z periodických soutěží, odborných konferencí a tematicky zaměřených sympozií. DÍLNY informují buď o pozoruhodné grafické dílně či ateliéru, nebo přinášejí novinky v použití grafických médií. dílny 1/97 INTERNATIONAL EVENT reports on periodical shows, competitions, conferences and symposiums on a given theme - printmaking. Mezinárodní událost 3-4/98 WORKSHOPS informs readers about either some noteworthy workshop or studio or an innovative approach to the traditional graphic media.
UMĚLECKÉ ŠKOLY, kurzy, dílny a studia vzdělávají a vychovávají nové generace grafických umělců. Umělecké školy 1/99 Rozsáhlá rubrika 200 LET LITOGRAFIE přinesla různorodé články, jejichž společným jmenovatelem byl vynález litografické techniky, kladený do let 1797-1799. There are many GRAPHIC SCHOOLS, courses, workshops and studios teaching and raising a new generation of graphic artists. The extensive feature BICENTENARY OF LITHOGRAPHY had comprised a number of articles on the discovery of lithography, attributed to the years 1797-1799. 200 let litografie 1/97
Vycházely SLAVNÉ ČASOPISY 20. STOLETÍ, umělecká periodika, do nichž textem i obrazem přispívali nejvýznamější umělci své éry. Neprávem opomíjená AUTORSKÁ KNIHA (artist' book, livre d'artist) je svébytným a pozoruhodným výtvarným oborem, úzce svázaným s uměleckou grafikou. Autorské knihy 3-4/98 There had been published a number of famous JOURNALS OF THE 20TH CENTURY, art magazines which had been supplied with texts and pictures by the most established artists of their age. Slavné časopisy 20. století 2/98 The unjustly forgotten ARTIST'S BOOKS (livre d'artist) is a distinctive and noteworthy creative field, closely linked to graphic art.
HUMOR A KARIKATURA: Nejen kreslený vtip, ale i tištěná grafika může obsahovat humoristický náboj. Humor a karikatura 2/97 Drobné skvosty EX LIBRIS vznikají pod rukama nejslavnějších umělců, mají svou historii a nesčetné spolky sběratelů po celém světě. HUMOUR AND CARICATURE: Not only a cartoon but also a printed work of graphics can be charged with humour. The minute jewels of EX LIBRIS emerged from the hands of the most famous artists; they have their history and countless collectors' assotiations all around the globe. Ex libris 3-4/98
HISTORIE MODERNÍ KNIHY: I na ilustracích a úpravě současných knih se podílejí význační grafičtí umělci. DÍLO-OSOBNOST-ČAS: Pozoruhodné postavy historie grafiky, jejichž tvorba je výjimečná v kontextu své doby. Dílo-osobnost-čas 3-4/97 The HISTORY OF THE MODERN BOOK: Important graphic artists contribute to the illustration and lay-out of contemporary books. Z historie moderní knihy 2/97 WORK-PERSONALITY-TIME: Noteworthy figures from the history of graphic art, whose oeuvre stands out in the context of their age.
Objevují se i příležitostné rubriky se vztahem k osobnostem či událostem, jež si zasluhují širší zmínku, jako například HISTORIE KOLÁŽE, SBĚRATELÉ, HISTORIE 20. STOLETÍ, MĚSTA-MÍSTA-CENTRA GRAFIKY, MEZNÍKY 20. STOLETÍ, ZAKLADATELÉ MODERNÍ GRAFIKY, UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ A ČASOPISY atd.
Pravidelnými rubrikami jsou VÝSTAVY-TISKOVÁ ZPRAVODAJSTVÍ, KRONIKA důležitých událostí, zprávy z AUKCÍ GRAFIKY a stručné KALENDÁRIUM aktuálních výstav.
You will also find some occasional features reffering to personalities or events such as THE HISTORY OF COLLAGE, COLLECTORS, THE HISTORY OF THE 20TH CENTURY, CITIES-PLACES-PRINT CENTRES, LANDMARKS OF THE 20TH CENTURY, FOUNDERS OF MODERN GRAPHIC ART, ART ASSOCIATIONS AND MAGAZINES etc.
Regular columns include EXHIBITIONS-NEWS, and the CHRONICLE of important events, news from GRAPHIC AUCTIONS, and a detailed CALENDAR of current exhibitions.
Šéfredaktor: PhDr. Simeona Hošková. V letech 1965-73 vystudovala dějiny umění a výtvarné výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 1975-86 redaktorka časopisů Výtvarná kultura (1986-87) a Ateliér (1986-87). 1987-93 pedagogická činnost na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1990 umělecká ředitelka Středoevropské galerie a nakladatelství. Spoluzakladatelka Nadace Inter-Kontakt-Grafik (1995), spoluzakladatelka (1993) a ředitelka (od 1995) Mezinárodního trienále grafiky v Praze, zakladatelka soutěže Grafika roku (1994). Členka mezinárodního sdružení uměleckých kritiků AICA (od 1989), uměleckého sdružení Mánes, předsednictva Asociace volné grafiky (od 1990). Editor-in-Chief: PhDr. Simeona Hošková. 1965-73 she studied the history of art and art education at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. 1975-1986 she was Editor of the journal "Výtvarná kultura" (Fine Arts Culture) and 1986-87 of "Ateliér" (Studio). 1987-93 she taught in the department of the theory and history of art in the School of Applied Arts in Prague. She has been Artistic director of the Central Europe Gallery and Publishing House in Prague since 1990. She is a co-founder of the Inter-Kontakt-Grafik Foundation (1995), co-founder (1993) and director (from 1995) of the International Triennial of Graphic Art Prague and founder of the Print of the Year competition (1994). She is a member of the International Association of Art Critics AICA (from 1989) and the artistic association Mánes, and on the board of the Association of Independent Printmakers (from 1990).
Redakční rada čtvrtletníku: Jiří Anderle, Jana Brabcová, František Dvořák, Jan Kříž, Oldřich Kulhánek, Jiří Lindovský, Petr Meissner, Ondřej Michálek, Eduard Ovčáček, Miloslav Polcar, Jiří Šalamoun, Jana Wittlichová. Editorial Board to those quarterly issues 1997-2000: Jiří Anderle, Jana Brabcová, František Dvořák, Jan Kříž, Oldřich Kulhánek, Jiří Lindovský, Petr Meissner, Ondřej Michálek, Eduard Ovčáček, Miloslav Polcar, Jiří Šalamoun, Jana Wittlichová.
Stálí zahraniční dopisovatelé čtvrtletníku: Gabriel Belgeonne, Brusel; Rudolf Broulim, Verbrandendijk; prof. Gerald Cerny, Washington; Walter Jule, Edmonton; dr. Benoit Junod, Ženeva; Elaine A. Kingová, Pittsburg; prof. Walter Koschatsky, Vídeň; Karen Kuncová, Lincoln; Júlia N. Mézsárosová, Györ; Plamena Dimitrova-Račeva, Varna; Breda Škrjanec, Lublaň; Claude Sinte, Namur; PhDr. Eva Trojanová, Bratislava. Foreign correspondents to those quarterly issues 1997-2000: Gabriel Belgeonne, Brussel; Rudolf Broulim, Verbrandendijk; Prof. Gerald Cerny, Washington; Walter Jule, Edmonton; dr. Benoit Junod, Geneva; Elaine A. King, Pittsburgh; prof. Walter Koschatsky, Vienna; Karen Kunc, Lincoln; Júlia N. Mézsáros, Györ; Plamena Dimitrova-Racheva, Varna; Breda Škrjanec, Ljubljana; Claude Sinte, Namur; PhDr. Eva Trojanová, Bratislava
Zahraniční dopisovatelé speciálních čísel 2002 a 2005: Lynne Allenová, USA; Alicia Candiani, Argentina. Foreign correspondents to those special issues od 2002 and 2005: Lynne Allen, USA, Alicia Candiani, Argentina.

[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 07/03/24