RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

REJSTŘÍK starých čísel (.rtf)INDEX of back issues (.rtf)

CZ < 2007 > EN

 
ÚVODNÍK Kam kráčí grafika? (Richard Noyce, Velká Británie) SVĚTOVÉ SBÍRKY Sbírky grafiky ve Francouzské národní knihovně Z HISTORIE GRAFIKY Sbírka grafik Ferdinanda Kolumba SOUČASNÁ GRAFICKÁ SCÉNA Franz Gertsch (Rakousko); Achille Perilli (Itálie) VÝZNAMNÉ VÝSTAVY 2006 Picasso – Malování proti času (Albertina, Vídeň); Zaostřeno na Evropu (MoMA New York); Andy Warhol: Popstars (Albertina, Vídeň); Kiki Smithová: Co se urodilo (putovní výstava) DÍLO – OSOBNOST – ČAS Grafická tvorba Vlastislava Hofmana TÉMA GRAPHEIONU Rembrandtův rok 1669–2006; Historie Rembrandtova domu; průvodce po výstavách UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha DÍLNY PaperGraphika, Nový Zéland; Tabor Presse, Berlín UMĚLECKÉ ŠKOLY Rorke’s Drift, Jihoafrická republika; Grafická tvorba na malajsijských univerzitách; Japonská kulturní směsice SVĚTOVÁ PERIODIKA Print Quarterly KRONIKA AUKCE

Na obálce Achille Perilli: Modrý labyrint

CZ < 1/2006 > EN

Obálka 19. čísla
LEADING ARTICLE Where Is Print Going? (Richard Noyce, Wales) WORLD TREASURES Print Collections in the Bibliotheque nationale de France FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART The Print Collection of Ferdinand Columbus CONTEMPORARY GRAPHIC ART SCENE Franz Gertsch (Austria); Achille Perilli (Italy) 2006 TOP EXHIBITIONS Picasso – Painting Against Time (Albertina, Vienna); Eye on Europe (MoMA New York); Andy Warhol: Popstars (Albertina, Vienna); Kiki Smith: A Gathering (travelling exhibition) THE WORK – THE PERSONALITY – THE TIME Vlastislav Hofman’s Prints GRAPHEION‘S THEME Rembrandt year 1669–2006; The history of the Rembrandt house; exhibitions guide ART ASSOCIATIONS The Association of Czech Graphic Artists Hollar, Prague WORKSHOPS PaperGraphica, New Zealand; Tabor Presse, Berlin ART SCHOOLS Rorke’s Drift, Republic of South Africa; Printmaking in Malaysian Universities; Traditions reinterpreted in the Japanese hybrid INTERNATIONAL PERIODICALS Print Quarterly CHRONICLE AUCTIONS

Cover Achille Perilli: Blue Labyrinth

ÚVODNÍK Řemeslo versus koncept (Jo Ganterová, Skotsko) SVĚTOVÉ SBÍRKY Oxfordské Ashmoleanovo muzeum Z HISTORIE GRAFIKY Grafické řady ze Staatsgalerie Stuttgart SOUČASNÁ GRAFICKÁ SCÉNA Louise Bourgeoisová (USA); Sean Scully (USA) DÍLO - OSOBNOST - ČAS Vojtěch Preissig; Salvador Dalí; Koloman Sokol; Vladimír Boudník; Walter Koschatzky VÝROČÍ Die Brücke; Odilon Redon SVĚTOVÁ PERIODIKA Nouvelles de l'estampe TÉMA GRAPHEIONU Komiks a manga TEORIE Indexfilie; Umění po postmoderně? V NOVÝCH KONTEXTECH Aktivisté u cesty INTERVIEW Chuck Close; Wane Crothers MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI 3. IMPACT (Kapské město); 4. IMPACT (Berlín/Poznaň); 2. sympozium Museograbado; 3. trienále chorvatské grafiky; 26. bienále Lublaň; 13. bienále Soul, Rjódži Ikeda; Vladimír Zujev; Bodo Korsig, 4. trienále grafiky Praha; Marie Blabolilová, Grafika roku 2004 EX LIBRIS XXXI. kongres FISAE; XI. trienále Chrudim UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ IPCNY New York; ARPRIM, Quebec; Australská rada pro grafiku DÍLNY Lacouriére-Frélaut Paříž; Proyecto'ace, Buenos Aires; Associaçăo de Gravura Água-Forte Lisabon UMĚLECKÉ ŠKOLY Ammán; Abú Zabí; Vilnius; Hilo KRONIKA

Na obálce Louise Bourgeoisová: Strom Ainu

CZ < 1/2005 > EN

Obálka 18. čísla
INTRODUCTORY ARTICLE Craft versus Concept (Jo Ganter, Scotland) WORLD TREASURES The Ashmolean Museum, Oxford FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART The Graphic Suites from Staatsgalerie Stuttgart CONTEMPORARY GRAPHIC ART SCENE Louise Bourgeois (U.S.A.); Sean Scully (U.S.A.) THE WORK - THE PERSONALITY - THE TIME Vojtěch Preissig; Salvador Dalí; Koloman Sokol; Vladimír Boudník; Walter Koschatzky ANNIVERSARIES "Die Brucke"; Odilon Redon INTERNATIONAL PERIODICALS Nouvelles de l'estampe GRAPHEION'S THEME Comics and manga THEORY Indexiphilia; Art in an After Post World? IN NEW CONTEXTS Roadside Activism ROZHOVOR Chuck Close; Wayne Crothers INTERNATIONAL EVENTS IMPACT 3 (Cape Town); IMPACT 4 (Berlin/Poznan); Museograbado 2nd Symposium; 3rd Croatian Triennale of Printmaking; 26th Biennial Ljubljana; 13th Biennial Seoul, Ryoji Ikeda; Vladimir Zuev; Bodo Korsig, 4th Triennial Prague; Marie Blabolilová, The Print of the Year 2004 EX LIBRIS 31st FISAE congress; XIth Triennial, Chrudim ART ASSOCIATIONS IPC New York; ARPRIM, Quebec; Print Council of Australia WORKSHOPS Lacouriére-Frélaut, Paris; Proyecto'ace, Buenos Aires; Associaçăo de Gravura Água-Forte, Lisbon ART SCHOOLS Amman; Abu Dhabi; Vilnius; Hilo CHRONICLE

Cover Louise Bourgeois: The Ainu Tree

MEZINÁRODNÍ UDÁLOST 3. mezinárodní trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha 2001 KONFERENCE III. MTG PRAHA 2001 Grafika hmotná či nehmotná; Přehodnocení Gutenberga. Postavení grafické tvorby v období "informačního univerza"; Grafika jako životní styl; Přesun, hybridizace a globalizace; Premeny obrazu ako odrazu; Digitální technologie a informační revoluce. Další možnosti vývoje grafické tvorby; Žeň elektrického proudu. Maďarská grafika v letech 1990-2001; Formální a obsahová změna obrazu v soudobé maďarské grafice a pozadí této změny; Umělci v nové éře; Mimo čas aneb Dimenze času v grafické tvorbě; "Nemám nic než hlas..."

Na obálce Ingrid Ledentová: Minulost a přítomnost prostoru a času

CZ < 1/2002 > EN

Obálka 17. čísla
INTERNATIONAL EVENT The 3rd International Triennial of Graphic Arts Inter-Kontakt-Grafik Prague 2001 CONFERENCE OF THE 3rd ITGA Prague 2001 The Immateriality or Materiality of Engravings; Rethinking Gutenberg. Status of Graphic Art in the Period of the "Information Galaxy"; Graphic Art Is a Life-Style; Displacements, Hybridization and Globalization; Transformations of the Image as a Reflection; Digital Technology and the Information Revolution - Possibilities for Further Development of Graphic Arts; Harvesting the Electric Current. Hungarian Electrographics 1990-2001; Changes in Form and Content of the Image in the Contemporary Hungarian Print and the Background to These Changes; Artists in a New Era; Time Out: The Temporal Dimension of Printmaking; "All I Have Is a Voice..."

Cover Ingrid Ledent: Past and Present of the Time and Space

SVĚTOVE SBÍRKY Muzeum výtvarných umění v Budapešti TÉMA GRAPHEIONU Srbská grafika, Australská grafika OSOBNOST DNEŠKA Květa Pacovská (Česká republika), Andrzej Bednarczyk (Polsko) Z HISTORIE GRAFIKY William Blake; Hoffmeister, Ernst a Toyen; Grafika Zdeňka Rykra MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Adolf Born (Česká republika), Vladimír Gažovič (Slovensko) INTERNET Grapheion doporučuje ANKETA Grafika 90. let MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI Sympozium The Extended print, Seattle Print Arts, Grafika Latinské Ameriky, Cidade de Porto Alegre, Konference Středoamerické grafické rady, Chamalieres 2000, Mezinárodní trienále grafiky Krakov 2000, 1. argentinské bienále, Trienále autorské knihy Vilnius SPECIÁLNÍ NABÍDKA GRAPHEIONU Škola české grotesky AUTORSKÁ KNIHA Umění a kniha DISKUSE Jak originální je grafika? NÁVŠTĚVA REDAKCE Maria Rytter, Petr Herel GRAFIKA ROKU A CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Na obálce Květa Pacovská: instalace - sochy

CZ < 3-4/2000 > EN

Obálka 15./16. čísla
WORLD TREASURES The Museum of fine arts in Budapest GRAPHEION'S THEME Serbian Graphics, Australian Graphics PERSONALITY OF TODAY Květa Pacovská (Czech Republic), Andrzej Bednarczyk (Poland) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART William Blake; Hoffmeister, Ernst and Toyen; The graphics of Zdeněk Rykr INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Adolf Born (Czech Republic), Vladimír Gažovič (Slovakia) INTERNET Grapheion links SYMPOSIUM Graphic art in the 90s INTERNATIONAL EVENTS The Extended print Symposium, Seattle Print Arts, Latin American Printmaking, Cidade de Porto Alegre, Mid-America Print Council conference, Chamalieres 2000, The International Print Triennial Cracow 2000, The First Argentine biennial, The Artists' Book Triennial Vilnius GRAPHEION'S SPECIAL OFFER The School of the Czech grotesque ARTISTS' BOOK Art and the Book DISCUSSION Quo vadis printed art? GRAPHEION'S VISITORS Maria Rytter, Petr Herel PRINT OF THE YEAR AND VLADIMÍR BOUDNÍK AWARD

Cover Květa Pacovská: installation – sculpture project

SVĚTOVÉ SBÍRKY Drážďanský kabinet mědirytin (Německo) OSOBNOST DNEŠKA Ingrid Ledentová (Belgie), Santiago Serrano (Španělsko) Z HISTORIE GRAFIKY Proměny českého linorytu 1900–1999 MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Boris Bělský (Rusko) ESEJ O podstatě grafiky ANKETA Grafika 90. let MEZINÁRODNÍ UDÁLOST Pacific Rim International, Milostný dopis Gutenbergovi, Cena Alberta Trabucca Z HISTORIE KRESBY Le esequie di Michelangelo SPECIÁLNÍ NABÍDKA Album Lino '99 NÁVŠTĚVA REDAKCE Robert Horvitz AUTORSKÁ KNIHA Unica T

Na obálce Boris Bělský: Evakuace

CZ < 2/2000 > EN

Obálka 14. čísla
WORLD TREASURES The Dresden Copper Plate Cabinet (Germany) PERSONALITY OF TODAY Ingrid Ledent (Belgium), Santiago Serrano (Spain) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART The development of the Czech linocut 1900–1999 INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Boris Belsky (Russia) ESSAY On the nature of graphic art SYMPOSIUM Graphic art in the 90s INTERNATIONAL EVENT Pacific Rim International, Love letter to Gutenberg, The Alberto Trabucco Award FROM THE HISTORY OF DRAWING Le esequie di Michelangelo GRAPHEION'S SPECIAL OFFER Lino '99 Album GRAPHEIOBN'S VISITORS Robert Horvitz ARTISTS' BOOKS Unica T

Cover Boris Belsky: Evacuation

SVĚTOVÉ SBÍRKY Státní muzeum výtvarných umění v Moskvě OSOBNOST DNEŠKA Davida Eve Kiddová (Kanada), Jan Kubíček (Česká republika) MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI Bienále Trois Riviéres (Kanada), Matrix (Itálie), Relativities (Velká Británie), Otevřené bienále (Velká Británie) TEORIE Globální transestetika v mezích postmoderny Z HISTORIE GRAFIKY Lino v umění 20. století MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Maria Bonomi (Brazílie) NAVŠTÍVILI GRAPHEION Maria Rytterová (Dánsko) ROZHOVOR Robert Horvitz: Forma je jazykem času DÍLNY Ateliér J. Lannevillové a G. Langevina DISKUSE

Na obálce Davida Kidd: Táhnout, tlačit: Ukradené hlasy

CZ < 1/2000 > EN

Obálka 13. čísla
WORLD TREASURES The Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow PERSONALITY OF TODAY Davida Eve Kidd (Canada), Jan Kubíček (Czech Republic) INTERNATIONAL EVENTS Biennial Trois Riviéres (Canada), Matrix (Italy), Relativities (Great Britain), Open Biennial (Great Britain) THEORY Global Transaesthetics within a Post-Modern Enlightenment Project FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART Linoleum in the 20th-century Art INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Maria Bonomi (Brazil) GRAPHEION'S VISITORS Maria Rytter (Denmark) INTERVIEW Robert Horvitz: Form is the Language of Time WORKSHOPS Langevin & Lanneville Studio DISCUSSION

Cover Davida Kidd: Push, Pull: Stolen Voices

ÚVODNÍK Trvalá proměna (Maria Bonomi, Brazílie) SVĚTOVÉ SBÍRKY Národní muzeum umění v Rio de Janeiru MEZINÁRODNÍ UDÁLOST Mostra Rio Gravura (Brazílie) MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Nikolaj Batakov (Rusko), Jiří Anderle (Česká republika) OSOBNOST DNEŠKA Pavel Makov (Ukrajina) ROZHOVOR Antoni Tápies: tetování a tělo TEORIE Pop-art a grafický individualismus JUBILEA James Ensor (1860-1949) Z HISTORIE GRAFIKY Obrázky z Épinalu DÍLNY O novém centru serigrafie v Ostravě DISKUSE Jak originální je grafika? NAVŠTÍVILI GRAPHEION Wim Botha (Jihoafrická republika), Giovanni Troconi (Mexiko) MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI 5. bienále v Gyoru, 23. bienále v Lublani, 14. Současná slovenská grafika GALERIE GRAPHEION

Na obálce Maria Bonomi: Substance - Sedm horizontů člověka

CZ < 3-4/1999 > EN

Obálka 11./12. čísla
LEADING ARTICLE Perennial Mutant (Maria Bonomi, Brazil) WORLD TREASURES National Museum of Arts in Rio de Janeiro INTERNATIONAL EVENT Mostra Rio Gravura (Brazil) INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Nikolai Batakov (Russia), Jiří Anderle (Czech Republic) PERSONALITY OF TODAY Pavel Makov (Ukraine) INTERVIEW Antoni Tápies: Tatoo and Body THEORY Pop-art and the graphic individualism JUBILEE James Ensor (1860-1949) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART The images from Épinal WORKSHOPS A new serigraphy workshop in Ostrava DISSCUSION Quo vadis printmaking? GRAPHEION'S VISITORS Wim Botha INTERNATIONAL EVENTS 5th Biennial Gyor, 23rd Biennial Ljubljana, 14th Contemporary Slovak Prints GRAPHEION GALLERY

Cover Maria Bonomi: Substance - Seven horizons of a man

ÚVODNÍK Grafika: technika a kultura reprodukovaného obrazu (Desmond Rochfort, Kanada) SVĚTOVÉ SBÍRKY Nové Grafické křídlo v Louisianě (Dánsko) OSOBNOST DNEŠKA Wayne Crothers (Austrálie) Z HISTORIE GRAFIKY Giovanni Battista Piranesi SLAVNÉ ČASOPISY 20. STOLETÍ Umělecké sdružení Mir iskusstva TEORIE Palčivá otázka autorské knihy MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Claude Sinte (Belgie) GRAFICKÉ ŠKOLY Grafické školy v Itálii, Mezinárodní kurzy umělecké grafiky v Urbinu 200 LET LITOGRAFIE Projekt litografie v Erfurtu, Mezinárodní jubilejní výstava litografie DISKUSE Jak originální je grafika? GALERIE GRAPHEION

Na obálce Wayne Crothers: Studnice duší

CZ < 2/1999 > EN

Obálka 10. čísla
LEADING ARTICLE Printmaking, technologies and the culture of the reproducible image (Desmond Rochfort, Canada) WORLD TREASURES New graphic wing in Louisiana (Denmark) PERSONALITY OF TODAY Wayne Crothers (Australia) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART Giovanni Battista Piranesi JOURNALS OF THE 20th CENTURY Mir iskusstva THEORY Artisls' book and the burning question INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Claude Sinte (Belgium) ART SCHOOLS Graphic schools in Italy, Courses of graphic art in Urbino BICENTENARY OF LITHOGRAPHY Lithography project in Erfurt, International anniversary exhibition DISSCUSION Quo vadis printmaking? GRAPHEION GALLERY

Cover Wayne Crothers: Repository of Portraits

ÚVODNÍK Můj dům (Annu Vertanen, Finsko) SVĚTOVÉ SBÍRKY Galerie Miskolc OSOBNOST DNEŠKA Eduard Ovčáček (Česká republika) DÍLNY Londýnské grafické ateliéry UMĚLECKÉ ŠKOLY La Cambre Brusel 200 LET LITOGRAFIE Výstava Festival litografie (Amsterdam) SLAVNÉ ČASOPISY 20. STOLETÍ Derriére le mirroir AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE Forum Book Art MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Karel Demel (Česká republika) HUMOR A KARIKATURA Národní stereotypy Čechů a Němců v karikaturách

Na obálce Annu Vertanen: Lotos

CZ < 1/1999 > EN

Obálka 9. čísla
LEADING ARTICLE My home (Annu Vertanen, Finland) WORLD TREASURES Gallery Miskolc PERSONALITY OF TODAY Eduard Ovčáček (Czech Republic) WORKSHOPS London Print Studios ART SCHOOLS La Cambre Brussels BICENTENARY OF LITHOGRAPHY Festival of lithography (exhibition in Amsterdam) JOURNALS OF THE 20th CENTURY Derriére le mirroir ARTISTS' BOOKS AND BIBLIOPHILIA Forum Book Art INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Karel Demel (Czech Republic) HUMOUR AND CARICATURE Czech and German national stereotypes in caricatures

Cover Annu Vertanen: Lotus

ÚVODNÍK Kouzlo otištěné stopy (Jorge de Sousa, Francie) SVĚTOVÉ SBÍRKY Albertina Vídeň OSOBNOST DNEŠKA Karen Kuncová (USA) DÍLNY NN-factory Siegendorf 200 LET LITOGRAFIE Nové litografické studio v Eichstattu AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE Ruská autorská kniha MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Dušan Kállay (Slovensko); Lenka Vilhelmová (Česká republika) Z HISTORIE GRAFIKY Grafika ve stuartovské Británii VÝROČÍ Giorgio Giulio Clovio Z HISTORIE KOLÁŽE Století koláže v Belgii MEZINÁRODNÍ UDÁLOST 26. výroční konference SGC; 2. mezinárodní trienále grafiky Praha EX LIBRIS Ex libris '98 Bratislava; rozhovor s  rezidentem Švýcarského klubu ex libris TEORIE Od dřevorytu po Internet (2. část) SBĚRATELÉ Eugene Rouir

Na obálce Patrick L. Mahon: Knižní divadlo

CZ < 3-4/1998 > EN

Obálka 7./8. čísla
LEADING ARTICLE The taste of imprints (Jorge de Sousa, France) WORLD TREASURES Albertina Vienna PERSONALITY OF TODAY Karen Kunc (U.S.A.) WORKSHOPS NN-factory Siegendorf BICENTENARY OF LITHOGRAPHY New opened Lithographic studio in Eichsttat ARTISTS' BOOKS AND BIBLIOPHILIA The artists' book in Russia INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Dušan Kállay (Slovakia); Lenka Vilhelmová (Czech Republic) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART Prints in Stuart Britain JUBILEE Giorgio Giulio Clovio FROM THE HISTORY OF COLLAGE A century of collage in Belgium INTERNATIONAL EVENTS 26th annual SCG conference; 2nd international triennial of graphic art Prague EX LIBRIS Ex libris '98 Bratislava; interview with the president of the Swiss Ex libris Club THEORY From the woodcut to the internet (part 2nd) COLLECTORS Eugene Rouir

Cover Patrick L. Mahon: Book theatre

ÚVODNÍK Úvahy o zrození grafického jazyka (Claude Sinte, Belgie) SVĚTOVÉ SBÍRKY Muzeum Feliciena Ropse Namur OSOBNOST DNEŠKA Janez Bernik (Slovinsko) DÍLNY Nový přístup k litografii - netradiční materiály 200 LET LITOGRAFIE Pařížské kamenotiskárny 19. století MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Oleg Denisenko (Ukrajina) Z HISTORIE GRAFIKY Grafika a futuristické hnutí v Itálii MEZINÁRODNÍ UDÁLOST Bienále umění knihy Horn EX LIBRIS Rozhovor s ředitelem Spolku německých exlibristů TEORIE Od dřevorytu po Internet (1. část) SBĚRATELÉ Sběratelství a nadace HUMOR A KARIKATURA Ironimus SLAVNÉ ČASOPISY 20. STOLETÍ L'Assiete au Beurre

Na obálce Janez Bernik: 9. 4. 94

CZ < 2/1998 > EN

Obálka 6. čísla
LEADING ARTICLE Reflection on the construction of graphic language (Claude Sinte, Belgium) WORLD TREASURES Felicien Rops Museum Namur PERSONALITY OF TODAY Janez Bernik (Slovenia) WORKSHOPS A new approach to lithography BICENTENARY OF LITHOGRAPHY Lithography workshops in Paris INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Oleg Denisenko (Ukrajine) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART The print and the Futurist movement in Italy INTERNATIONAL EVENT Book Art Biennial Horn EX LIBRIS Interview with the director of the German ex libris association THEORY From the woodcut to the internet (part 1st) COLLECTORS Collections and foundations HUMOUR AND CARICATURE Ironimus JOURNALS OF THE 20th CENTURY L'Assiete au Beurre

Cover Janez Bernik: 9. 4. 94

ÚVODNÍK Zrychlení / Živí nebo mrtví (Walter Jule, Kanada) SVĚTOVÉ SBÍRKY Centrum grafiky a tištěného obrazu La Louviére OSOBNOST DNEŠKA Alena Kučerová (Česká republika) 200 LET LITOGRAFIE Ruský lubok MEZINÁRODNÍ KLUB GRAPHEIONU Jaroslav Králík (Česká republika) MEZINÁRODNÍ UDÁLOST Sympozium Sightlines; 1. trienále grafiky Záhřeb; 4. trienále grafiky Chamaliéres; 4. bienále kresby a grafiky Gyor TEORIE Zrození písma HUMOR A KARIKATURA 1. bienále karikatury Bělehrad VÝROČÍ Daniel Chodowiecki UMĚLECKÁ SDRUŽENÍ A ČASOPISY Forma 1 AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE Prostor stránky; Společná paměť

Na obálce Paul Bury: Socha Svobody

CZ < 1/1998 > EN

Obálka 5. čísla
LEADING ARTICLE Speeding / Dead or Alive (Walter Jule, Canada) WORLD TREASURES The centre of engraving and prints La Louviére PERSONALITY OF TODAY Alena Kučerová (Czech Republic) BICENTENARY OF LITHOGRAPHY Russian "lubok" INTERNATIONAL GRAPHEION CLUB Jaroslav Králík (Czech Republic) INTERNATIONAL EVENTS Symposium Sightlines; 1st print triennial Zagreb; 4th print triennial Chamaliéres; 4th biennial of drawing and graphic art Gyor THORY The birth of writing HUMOUR AND CARICATURE 1st biennial of caricature and cartoon Belgrade JUBILEE Daniel Chodowiecki ART ASSOCIATIONS AND MAGAZINES The Forma 1 group ARTISTS' BOOKS AND BIBLIOPHILIA The space of the page; Shared memories

Cover Paul Bury: Statue of Liberty

ÚVODNÍK Grafika a okolní svět (Danuta Wroblewska, Polsko) SVĚTOVÉ SBÍRKY Státní umělecké muzeum Kodaň OSOBNOST DNEŠKA Tošihiro Hamano (Japonsko); Árpád Szabados (Maďarsko) 200  ET LITOGRAFIE Dějiny maďarské litografie; Litografie Carla Carrá; Výstava 200 let litografie (La Louviére) MEZINÁRODNÍ UDÁLOST 22. bienále grafiky Lublaň; Trienále grafiky Krakov TEORIE Od zobrazení čísla přes "object trouvé" po kód a metajazyk HUMOR A KARIKATURA 13. bienále humoru a satiry Gabrovo VÝROČÍ Grafika českého kubismu; Oldřich Menhart; Alfred Kubin AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE Hanne Darbovenová: Děti tohoto světa Z HISTORIE GRAFIKY Pět století polské grafiky DÍLO-OSOBNOST-ČAS William Hogarth a jeho doba ZAKLADATELÉ MODERNÍ GRAFIKY Max Liebermann

Na obálce Birgit Sauerová: Ikona

CZ < 3-4/1997 > EN

Obálka 3./4. čísla
LEADING ARTICLE The print and the world around it (Danuta Wroblewska, Poland) WORLD TREASURES Statens museum for kunst Copenhagen PERSONALITIES OF TODAY Toshihiro Hamano (Japan); Árpád Szabados (Hungary) BICENTENARY OF LITHOGRAPHY History of Hungarian lithography; Lithographs by Carlo Carrá; 200 years of lithography (exhibition, La Louviére) INTERNATIONAL EVENTS 22nd biennial of graphic art Ljubljana; International print triennial Kraków THORY From the image of the number to "objet trouvé", code and metalanguage HUMOUR AND CARICATURE 13th biennial of humour and satire Gabrovo JUBILEE Czech Cubist prints; Oldřich Menhart; Alfred Kubin ARTISTS' BOOKS AND BIBLIOPHILIA Hanne Darboven: Children of this world FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART Five centuries of Polish graphic art THE WORK-THE PERSONALITY-THE TIME William Hogarth PIONEERS OF MODERN GRAPHIC ART Max Liebermann

Cover Birgit Sauer: Icon

ÚVODNÍK Neopakovatelná grafika (Dorota Folga-Januszewská, Polsko) SVĚTOVÉ SBÍRKY Hunterova galerie Glasgow OSOBNOST DNEŠKA Jan Švankmajer (Česká republika) 200 LET LITOGRAFIE Český plakát 19. století; Mucha a litografie; Litografie v italské reklamě a plakátu MEZINÁRODNÍ UDÁLOST Rudolf II. a Praha HUMOR A KARIKATURA Bornova mafie humoru VÝROČÍ Václav Hollar AUTORSKÉ KNIHY A BIBLIOFILIE 30 let Lyry Pragensis HISTORIE 20. STOLETÍ Frotáž; Surrealistická obraznost a kresba HISTORIE MODERNÍ KNIHY Sny o knihách - Knihy o snech ROZHOVOR Jorge Schellmann DÍLNY Netoxický tisk v praxi

Na obálce Jan Švankmajer: Pocta Arcimboldovi

CZ < 2/1997 > EN

Obálka 2. čísla
LEADING ARTICLE A print of non-recurrence (Dorota Folga-Januszewska, Poland) WORLD TREASURES The Hunterian art gallery Glasgow PERSONALITY OF TODAY Jan Švankmajer (Czech Republic) BICENTENARY OF LITHOGRAPHY The Czech poster in the 19th century; Mucha and lithography; Lithography and advertisment in the Italian poster INTERNATIONAL EVENT Rudolf II and Prague HUMOUR AND CARICATURE Born's Maffia of humour JUBILEE Wenceslaus Hollar ARTISTS' BOOKS AND BIBLIOPHILIA 30 years of Lyra Pragensis HISTORY OF THE 20th CENTURY Frottage in Czech art; Surrealist imagination and drawing HISTORY OF MODERN BOOK Dreams about books - Books about dreams INTERVIEW Jorge Schellmann WORKSHOPS Non-toxic printmaking

Cover Jan Švankmajer: Hommage á Arcimboldo

ÚVODNÍK Zamyšlení nad historií litografie (Anthony Griffiths, Anglie) SVĚTOVÉ SBÍRKY Muzeum Henriho Toulouse-Lautreca Albi OSOBNOST DNEŠKA Allen Jones (USA) 200 LET LITOGRAFIE Raná litografie jako reprodukční technika; Výstava Litografie aneb kamenopis (Praha) HISTORIE 20. STOLETÍ Německá litografie v kontextu 20. století DÍLNY Franck Bordas; Curwen Chilford Prints; Lito-Art; Litografiska Akademin; Le petit Jaunais; Steindruckerei Ernst Hanke; Atelier Rudolf Broulim; Ateliér Bulla MEZNÍKY 20. STOLETÍ Renesance litografie v Tamarindu DÍLO-OSOBNOST-ČAS Výlet do éry kamene EX LIBRIS Litografie a ex libris ESEJ Pravda a svoboda lhát

Na obálce Henri Toulouse-Lautrec: L'Argent

CZ < 1/1997 > EN

Obálka 1. čísla
LEADING ARTICLE Reflections of the history of lithography (Anthony Griffiths, England) WORLD TREASURES Henri Toulouse-Lautrec Museum Albi PERSONALITY OF TODAY Allen Jones (U.S.A.) BICENTENARY OF LITHOGRAPHY The early days of lithography; Lithography or print from stone (exhibition, Prague) HISTORY OF THE 20th CENTURY German lithography in the context of the 20th century WORKSHOPS Franck Bordas; Curwen Chilford Prints; Lito-Art; Litografiska Akademin; Le petit Jaunais; Steindruckerei Ernst Hanke; Atelier Rudolf Broulim; Atelier Bulla LANDMARKS OF THE 20th CENTURY Lithography and Tamarind THE WORK-THE PERSONALITY-THE TIME A ramble in the age of lithos EX LIBRIS Lithography and ex libris ESSAY Truth & 'the freedom to lie'

Cover Henri Toulouse-Lautrec: L'Argent

ÚVODNÍK Umění grafiky v naší době (Walter Koschatzky, Rakousko) SVĚTOVÉ SBÍRKY Kupferstichkabinett Berlín OSOBNOSTI DNEŠKA Gérard Garouste (Francie); Albín Brunovský (Slovenská republika) Z HISTORIE GRAFIKY Josef Váchal a jeho život s démony MĚSTA-MÍSTA-CENTRA GRAFIKY Jyvaskyla, Finsko EX LIBRIS 8. trienále ex libris Chrudim SBĚRATELÉ Benoit Junod DÍLNY Studio sítotisku Moskva

Na obálce Gunter Uecker: Černá mše

CZ < 0/1996 > EN

Obálka 0. čísla
LEADING ARTICLE Reflections of the history of lithography (Anthony Griffiths, England) WORLD TREASURES Henri Toulouse-Lautrec Museum Albi PERSONALITY OF TODAY Allen Jones (U.S.A.) LEADING ARTICLE Graphic art in our time (Walter Koschatzky, Austria) WORLD TREASURES Kupferstichkabinett Berlin PERSONALITIES OF TODAY Gérard Garouste (France); Albín Brunovský (Slovakia) FROM THE HISTORY OF GRAPHIC ART Josef Váchal... his life with demons CITIES-PLACES-CENTRES OF GRAPHIC ART Jyvaskyla, Finland EX LIBRIS 8th ex libris triennial Chrudim COLLECTORS Benoit Junod WORKSHOPS The screenprint studio Moscow

Cover Gunter Uecker: Black mesa
[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 07/03/24